АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УНИВЕРСИТЕТА "МИРАС" на 2023-2024 учебный год

ПЛАН : АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УНИВЕРСИТЕТА "МИРАС" на 2023-2024 учебный год

 

Сыбайлас-жемқорлық  жұмыстары бойынша  іс-шаралар жоспары/ План мероприятий в рамках антикоррупционной деятельности

 

Өткізілетін іс-шаралар/ Мероприятие

Орындаушы / Исполнитель

Мерзімі / Срок

Есеп беру формасы/ Форма отчетности

Ескерту / Примечание

 1. 1

Студенттер мен  ПОҚ арасында оқу процесінде сыбайлас-жемқорлыққа қарсы іс-қимыл бойынша ақпараттық-түсіндіру жұмыстарын жүргізу жөніндегі лекторлық топ құру / Создание лекторской группы по проведению информационно-разъяснительной работы среди студентов и ППС по противодействию коррупции в учебном процессе

ӘжТЖ жөніндегі Проректор

Султанова В. И. /

Проректор по СиВР

 

Қыркүйек 2023ж./ Сентябрь 2023г.

Бұйрық/Приказ

 

 1.  

Әңгімелесу: Парасаттылық пен Академиялық адалдық мәселелеріне арналған бірыңғай сағат шеңберінде Шымкент қаласы бойынша сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл Департаментінің қызметкерімен кездесу. Парасаттылық сағаты /

Беседа: Встреча с сотрудником Департамента по противодействию коррупции по г.Шымкент в рамках Единого часа, посвященного вопросам добропорядочности и академической честности. Час добропорядочности

Алтаева М.О. Лекторлық топтың мүшесі

 Құқық секторы/Сектор права

 

Қыркүйек 2023ж./ Сентябрь 2023г.

Есеп фотомен/ Отчет с фото

 

 1.  

Әңгімелесу: Шымкент қаласы полиция департаменті басқарма штабының ерекше тапсырмалар жөніндегі аға инспекторымен «Қылмыстық және өзге де құқық бұзушылықтардың алдын алу және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес» тақырыбында іс-шараны ұйымдастыру және өткізу /

Беседа: Организация и проведение мероприятия со старшим инспектором по особым поручениям Штаба управления Департамента полиции г. Шымкент на тему: «Профилактика уголовных и иных правонарушений и борьба с коррупцией. Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних»

Алтаева М.О. Лекторлық топтың мүшесі

 Құқық секторы/Сектор права

 

Қазан 2023ж./

Октябрь 2023г.

Есеп фотомен/ Отчет с фото

 

 1.  

Дәріс: Қоғамдық сананы жаңғырту жағдайында Қазақстан Республикасында сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру /

Лекция: Формирование антикоррупционной культуры в Республике Казахстан в условиях модернизации общественного сознания

Жаналиева А.Ж Лекторлық топтың орынбасары

Құқық секторы/Сектор права

 

Қазан 2023ж./ Октябрь 2023г.

Есеп фотомен/ Отчет с фото

 

 1.  

Проведение брейнг-ринга с участием студентов на антикоррупционную тематику

Клуб «Интеллектум»

Құқық секторы/Сектор права/

ІТ және телекоммуникациялар» секторы/сектор  «ІТ и телекоммуникации

Қазан 2023ж./ Октябрь 2023г

Есеп фотомен/ Отчет с фото

 

 1.  

Семинар: ӘБП және педагог қызметкерлермен сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнама бойынша семинарлар өткізу /

Семинар: Проведение семинаров по антикоррупционному законодательству с АУП и педагогическими работниками

Имашев Б.Е. Лекторлық топтың төрағасы

Құқық секторы/Сектор права

Жаналиева А.Ж Лекторлық топтың орынбасары

Құқық секторы/Сектор права

Қараша, наурыз, мамыр 2023-2024 ж./

Ноябрь, март, май 2023-2024г.

Есеп фотомен/ Отчет с фото

 

 1.  

Флэш-моб: 9 желтоқсан халықаралық сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес күніне арналған флэш-моб өткізу /

Флэш-моб: Проведение флеш-моба, посвященного Международному дню борьбы с коррупцией 9 декабря

Құлшарова Х.Қ.

Құқық секторы/Сектор права

 

Қараша 2023ж./

Ноябрь 2023г.

Есеп фотомен/ Отчет с фото

 

 1.  

Дәріс: Әлеуметтік саладағы сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтардың алдын алу /

Лекция: Профилактика коррупционных правонарушений в социальной сфере

Айтеке К.А.

Лекторлық топтың мүшесі

Құқық секторы/Сектор права

Қараша 2023ж./

Ноябрь 2023г.

Есеп фотомен/ Отчет с фото

 

 1.  

2021-2022 оқу жылының қысқы сессия нәтижесі бойынша студенттер арасында анонимді сауалнама жүргізу / Проведение анонимного анкетирования студентов по итогам зимней сессии 2023-2024 учебного года

КДМ/ЖІК

Желтоқсан 2022ж./

Декабрь 2022г.

Есеп фотомен/ Отчет с фото

 

 1.  

Дәріс: Академиялық адалдық - бәсекеге қабілетті маманның кепілі /

Лекция: Академическая честность-залог конкурентоспособного специалиста

Айтеке К.А.

Лекторлық топтың мүшесі

Құқық секторы/Сектор права

Ақпан  2024ж./ Февраль 2024г.

Есеп фотомен/ Отчет с фото

 

 1.  

Әңгімелесу: Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтарды жасауға ықпал ететін себептер мен жағдайларды анықтау және оның салдарын жою /

Беседа: Выявление причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, и устранение их последствий

Имашев Б.Е. Лекторлық топтың төрағасы

Құқық секторы/Сектор права

 

Наурыз 2024ж./

Март 2024г.

Есеп фотомен/ Отчет с фото

 

 1.  

Әңгімелесу: «Адалдық сағаты» іс-шарасын ұйымдастыру және өткізу: Шымкент қаласы бойынша сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл Департаментінің қызметкерлерімен «Тұрмыстық сыбайлас жемқорлық: күрес себептері мен әдістері» тақырыбында кездесу /

Беседа: Организация и проведение мероприятия «Адалдық сағаты»: Встреча с сотрудником Департамента по противодействию коррупции по г. Шымкент на тему: «Бытовая коррупция: причины и методы борьбы»

Жаналиева А.Ж – Лекторлық топтың орынбасары

Құқық секторы/Сектор права

 

Наурыз 2024ж./

Март 2024г.

 

Есеп фотомен/ Отчет с фото

 

 1.  

Дәріс: «Заң үстемдігін орнатудағы соттың ролі» /

Лекция: «Роль суда в установлении верховенства закона»

Алтаева М.О.

Құқық секторы/Сектор права Лекторлық топтың мүшесі

 

Сәуір 2024 ж./

Апрель 2024г.

Есеп фотомен/ Отчет с фото

 

 1.  

«Жемқорлықсыз болашақ» тақырыбында пікірсайыс ойындарын өткізу /

Проведение дебатных игр на тему «Будущее без коррупции»

«Интеллектум» дебат клубы

Сәуір 2024ж./

Апрель 2024г.

Есеп фотомен/ Отчет с фото

 

 1.  

2023-2024оқу жылының жазғы сессия нәтижесі бойынша студенттер арасында анонимді сауалнама жүргізу / Проведение анонимного анкетирования студентов по итогам  летней сессии 2023-2024 учебного года

КДМ/ЖІК

Мамыр 2024ж.

Май 2024г.

Есеп фотомен/ Отчет с фото

 

 1.  

2022-2023 оқу жылында "Мирас" университетінде Сыбайлас жемқорлыққа қарсы жұмыс жағдайы баяндамалары Ғылыми кеңеске есеп беру /

Отчетные доклады о состоянии антикоррупционной работы в университетет «Мирас» в течение 2023-2024 уч года на УС

Әлеуметтік-тәрбие жұмысы жөніндегі проректор /Проректор по социальной и воспитательной работе

Қаңтар 2024ж./

Маусым 2024г.

Есеп /Отчет

 

 1.  

2023-2024 оқу жылы ішінде академиялық топтардың кураторларымен сыбайлас жемқорлыққа қарсы жұмыс жүргізу /

Проведение антикооррупционной работы кураторами академических групп в течение 2023-2024 учебного года

Кураторы

В течение учебного года/ Оқу жылы ішінде

Есеп /Отчет

Пртокол

 

 

Проректор по социальной и воспитательной работе                                                            Султанова В.И.