Химия және биология, дене шынықтыру және спорт секторы

Химия және биология, дене шынықтыру және спорт секторы

ФОТО

Менеджер: Сулейменова Мольдир Турсынбековна

Биология ғылымдарының кандидаты, Мирас университетінің қауымдастырылған профессоры

 
Сектор білім беру бағдарламалары бойынша білім алушыларды даярлауды жүзеге асырады:
7M01501 - "Биология»
6B01501 - "Химия және биология мұғалімі»
6B01401 – "Дене шынықтыру және спорт"»
5В011300 – "Биология»
 
Қазіргі уақытта сектор штаты 18 оқытушы құрайды.
Оның ішінде 3 ғылым докторы, 6 ғылым кандидаты, 4 магистр, 5 дәрежесі жоқ.
 
Сектор қызметінің негізгі мақсаты оқу және ғылыми қызметті тиімді басқаруды қамтамасыз ету, негізгі және қосымша білім беру бағдарламаларын іске асыру болып табылады.
Стратегиялық перспективада химия және биология, дене шынықтыру және спорт секторы білім беру саласында бәсекеге қабілетті мамандарды даярлау және оқытудың инновациялық технологияларын енгізу жолымен жеке тұлғаның дамуы мен ұлттың байлығының кепілі ретінде іргелі білім мен руханилықты қолдайтын ақпараттық-коммуникативтік, шығармашылық, зерттеу құрылымы ретінде позицияланады.
Сектор жұмыс берушілермен бірлесе отырып құзыреттілік тәсіл негізінде нарықтың динамикалық өзгеретін талаптарына сәйкес білім беру бағдарламаларының мазмұнын жетілдіруді; жаңа білім беру бағдарламалары мен технологияларын енгізу арқылы білім беру процесін іске асыруды; оқу-материалдық базаны үнемі жетілдіруді және жаңартуды жүзеге асырады.
Білім алушылар біліктілігінің өзектілігі мен қажеттілігі білім беру бағдарламаларын әзірлеуге жұмыс берушілерді, бағыт мамандарын тарту арқылы анықталады.
 
Сектордың профессорлық-оқытушылық құрамы
 • Сулейменова М.Т. б.ғ. к., қауымд. профессор
 • Халила Ә. Н.   б. ғ. д., профессор
 • Жаналиева Р.Н.   х. ғ. к.,профессор
 • Сапарбеков А.С.   б.ғ. к., аға оқытушы
 • Ермекбаева Р.Ж.  а. ш. ғ. к., аға оқытушы
 • Шимелкова Р.Ж. а. ш. ғ. к., аға оқытушы
 • Ерепбаев Н.К.  п. ғ. к., аға оқытушы
 • Гусейнов М.Г.   еңбек сіңірген жаттықтырушы, аға оқытушы
 • Куанышова С.Е.  аға оқытушысы
 • Иксанова Н.Ф.  аға оқытушысы
 • Шарафутдинов И.С.  аға оқытушысы
 • Султанов С.С.  аға оқытушысы
 • Юсупов М.А. аға оқытушысы
 • Юнусова С.Г.  аға оқытушысы
 • Есенбекова А.Ш.  аға оқытушысы
 • Шакирова Н.К. магистр, оқытушы
 • Нұрман Қ.Қ. магистр, оқытушы
 • Тураханов Д.Н.  магистр, аға оқытушысы
 • Ибадуллаева С.Ж.  б. ғ. д., профессор
 
Оқу қызметі
Сектор келесі пәндер бойынша оқу жұмыстарын жүргізеді:
 • - "Оқушылардың даму физиологиясы" педагогикалық бағыттағы білім беру бағдарламасының барлық студенттері үшін;
 • - "Дене шынықтыру" университеттің барлық білім беру бағдарламаларының студенттері үшін;
– 6B01501 - "Химия және биология мұғалімі" білім беру бағдарламасының студенттеріне арналған пәндер;
- 5В011300 - "Биология" мамандығының пәндері»;
– 6B01401 - "Дене шынықтыру және спорт" білім беру бағдарламасының студенттеріне арналған пәндер;
- 7M01501- "Биология" білім беру бағдарламасының магистранттарына арналған пәндер.
Сектордың профессорлық-оқытушылық құрамы заманауи ақпараттық технологияларға негізделген интерактивті оқыту түрінде оқу процесін жүргізеді; білім беру саласындағы оқыту жүйесін жаңартумен байланысты белсенді жұмыс жүргізілуде.
Жоғары білікті кадрларды даярлау және білім алушыларды педагогикалық қызметтің әр түріне тарту мақсатында сектор қаланың білім беру мекемелерімен (мектептер, гимназиялар, лицейлер, колледждер) шығармашылық байланысты дамытады.
Сектор оқытушылары сектордың іске асырылатын білім беру бағдарламалары бойынша қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде оқу құралдарын әзірлейді.
 
(Толығырақ сілтеме бойынша …)
 
ПОҚ және сектор білім алушыларының ғылыми қызметі
Ғылыми-зерттеу жұмысы университет оқытушылары, студенттер мен магистранттар қатысқан университет қызметінің маңызды және ажырамас бөлігі болып табылады. 
Сектор оқытушылары "Жаратылыстану-ғылыми бағыттағы перспективті материалдар мен инновациялық технологияларды әзірлеу" тақырыбы бойынша жұмыс жүргізеді. Мемлекеттік тіркеу нөмірі 0116ҚР00112.
Химия және биология, дене шынықтыру және спорт секторы ПОҚ және студенттердің белсенді ғылыми-зерттеу қызметін жүзеге асырады. ПОҚ және сектор білім алушылары Шымкент қ., ҚР және шетелдердегі ЖОО-ның Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференцияларына қатысады. Сектордың ПОҚ өз мақалаларын тек ХҒТК еңбектерінің жинақтарында ғана емес БҒСБК, ҒДРИ сонымен қатар импакт-факторы бар журналдарда да жариялайды.
Зерттеу жұмысының нәтижелерін жинақтау және жүйелеу қарастырылатын мәселелер бойынша ғылыми мақалалардың жарияланымдарында көрініс тапты. Пәннің силлабустары қолданбалы мәнге ие, практикалық мақсаттарға жету және химия, биология және дене шынықтырудың нақты міндеттерін шешу үшін жаңа білім алуға және қолдануға бағытталған оқытудың заманауи және өзекті сипатын қамтамасыз ететін білім беру бағдарламаларына ғылыми-зерттеу жұмысының жетістіктерін енгізу, сондай-ақ оқу-әдістемелік құралдар.
 (Толығырақ сілтеме бойынша …)
 
Тәрбие жұмысы
Тәрбие жұмысы сектордың білім беру қызметінің маңызды компоненті болып табылады және оқу жұмысы барысында және сабақтан тыс уақытта үздіксіз жүзеге асырылады.
Сектор студенттермен білім табынуын қалыптастыру, студенттерді қоғамдық жұмысқа тарту, білім беру ортасының салауатты адамгершілік-психологиялық климатын қалыптастыру, салауатты өмір салтының мәдениеті және сыбайлас жемқорлық көріністеріне "нөлдік төзбеушілік", білім алушылар тұлғасының жан-жақты дамуы мен мәдениет деңгейін арттыру үшін әртүрлі теориялық және тәжірибелік тәрбиелік іс-шараларды жүзеге асырады.
Студенттің жеке тұлғасын әлеуметтендіру үдерісі қоғам өмірінің түрлі салаларын қамтиды және келесі негізгі бағыттар арқылы жүзеге асырылады: рухани-адамгершілік, мәдени-көпшілік, спорттық-сауықтыру, ақпараттық.
Әрбір куратор оқу жылы бойы жетекшілік ететін топтарда әңгімелесулер, конкурстар, пікірталастар, дөңгелек үстелдер өткізеді.
(Толығырақ сілтеме бойынша …)
 
Халықаралық байланыстар (қызмет)
Сектор халықаралық ортаны, көптілді мәдениетті, білім беру және ғылыми ресурстарды дамыту бойынша жұмыс істейді, университеттің әлемдік ғылыми-білім кеңістігіне тиімді кірігуін қамтамасыз етеді.
Таяу және алыс шетел ЖОО-мен ынтымақтастықты жүзеге асыру аясында сектор шетелдік ЖОО-серіктестерімен тәжірибе алмасу және әлемдік білім беру кеңістігіне интеграциялау бойынша тығыз қарым-қатынас орнатты. Сектор И. Арабаев атындағы Қырғыз мемлекеттік педагогикалық университетімен (Қырғызстан Республикасы, Бішкек қ.), Томск мемлекеттік педагогикалық университетімен (Ресей Федерациясы) және Өзбекстан Республикасы Ғылым академиясының Ботаника институтымен ынтымақтасады.
Профессор-оқытушылар құрамы мен студенттердің академиялық ұтқырлығын дамыту кадрларды даярлаудың халықаралық нарығын қолдау құралы, химия және биология, дене шынықтыру және спорт секторы болып табылатынын назарға ала отырып, сыртқы академиялық ұтқырлық бағдарламасын жүзеге асыру бойынша жұмыс жүргізеді, ол үшін И. Арабаев атындағы Қырғыз мемлекеттік университетімен шарт жасалды. 
Осы бағдарлама бойынша химия, биология және дене шынықтыру секторынан халықаралық педагогикалық тәжірибе алмасу мақсатында магистр, аға оқытушы Байгулова Роза Үсенқызы және магистр, аға оқытушы Қабылбекова Айсұлу Тенелханқызы, сондай-ақ "Биология" білім беру бағдарламасының студенттері А. Арабаев атындағы Қырғыз мемлекеттік университетінде академиялық ұтқырлық бағдарламасы бойынша білім алды.
Экологиялық бағалау және биологиялық әртүрлілікті басқару зертханасының, Кузбас ботаникалық бағы РҒА СБ ККХ ФЗО, биология ғылымдарының кандиаты Куприянов Олег Алексеевич "Мирас" университетінің студенттеріне "Биологиялық әртүрлілікті сақтау әдістері" тақырыбында семинар өткізді.
(Толығырақ сілтеме бойынша …)
 
Сектордың материалдық-техникалық базасы
Оқу үдерісін сапалы ұйымдастыру және ғылыми-зерттеу қызметін жүзеге асыру үшін секторға мамандандырылған зертханалық кабинеттер бекітілген:
- Аналитикалық химия зертханасы,
- Жалпы химия зертханасы,
- Анатомия және физиология зертханасы;
- Цитология, гистология, молекулалық биология және генетика зертханасы;
- Қазіргі заманғы құралдармен, техникалық оқыту құралдарымен, химиялық ыдыспен жабдықталған Жалпы биология зертханасы, компьютерлермен, мультимедиялық жабдықтармен, интерактивті тақталармен, қажетті тарату материалдарымен жабдықталған аудиториялар және т. б.

Жаңалықтар

08.12.2021 ж.сағат 11-00-де Шымкент қаласы Дін істері басқармасының теологының қатысуымен "Сыбайлас жемқорлықтың алдын алу және дін тұрғысынан адалдық, парасаттылық қағидаттарын ...
22.11.2021 жыл «Мирас» университетінің көркем еңбек және дизайн секторының аға оқутышысы Атемов У. Т. 107-91,107-11 топтарына «Шебердің қолы ортақ»  тақырыбында шебер   сынып өткізді. Іс-шараның ...
24 қарашада "Мирас" университетінің базасында студенттердің Кәсіпкер және rabbit кибер-кафесінің негізін қалаушы Алиджон Алишеровичпен TED-x кездесуі өтті. Шақырылған қонақ студенттерге кәсіпкерлік ...
10.11.2021 жылы «Мирас» университетінің «Компьютерлік технологиялар және бағдарламалау» секторының оқытушысы Дәліхан Ж.О.  оффлайн режимде 111-01 тобымен  «Әлеуметтік желілердің жастардың санасына ...
2021 жылдың 15 қарашасында "Құқық және кеден ісі" бағытының бірінші курс студенттеріне, з.ғ. к., аға оқытушы Утаров К.А. сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтардың алдын алу және алдын алу мақсатында ...
16.11.2021 жылы Алтаева М.О. магистр, аға оқытушы "азаматтардың әлеуметтік әл-ауқаты-басты басымдық "тақырыбында дәріс оқыды. Дәріс 204 ауд. "Мирас" университетінің ғимаратында өтті. Іс-шара ...
2021 жылдың 16 қараша айында заң ғылымдарының кандидаты, аға оқытушы Утаров К.А. пен заң ғылымдарының кандидаты, аға оқытушы Имашев Б.Е. жоспарға сәйкес онлайн режимінде Мирас университеті «Құқық: ...
16.11. 2021 жылы Шымкент қаласы Әл-Фараби аудандық сотының судьясы Майра Есенбекқызы Калмурзаевамен "Қазақстан Республикасының Әкімшілік рәсімдік - процестік кодексі" тақырыбындағы жаңа кодекске ...