Бизнес және қаржы секторы

Бизнес және қаржы секторы

 

Менеджер: Коптаева Гульжамал Пернеевна

 
Сектор білім беру бағдарламалары бойынша білім алушыларды даярлауды жүзеге асырады:
7М04101 - "Қаржы" (ғылыми-педагогикалық бағыт))
7М04102 - "Қаржы" (бейінді бағыт)
6B04103- "Бизнес және қаржы"»
5В050800 – "Есеп және Аудит» 
 
Қазіргі уақытта сектор штаты 9 оқытушы құрайды.
Оның ішінде 2 ғылым докторы, 4 ғылым кандидаты, 3 магистр.
 
Сектор қызметіне білім алушылардың белсенді дербес жұмысын ынталандыратын, жеке білім беру траекториясының таңдауын, ұтқырлықты, академиялық еркіндіктің үлкен дәрежесін қамтамасыз ететін, білім туралы құжаттарды әлемдік білім беру кеңістігінде тануға ықпал ететін кредиттік оқыту жүйесі енгізілген.
Сектордың ПОҚ қызметінің негізгі түрі оқу, оқу-әдістемелік, ғылыми-зерттеу, ұйымдастыру және тәрбие жұмыстары, сондай-ақ халықаралық ынтымақтастық болып табылады.
Сектор мақсаты - Excel кестелер платформасында бағдарламалық шешімдердің қазіргі заманғы әдістері мен құралдары, Эконометрика және статистикалық талдау арқылы қаржылық-шаруашылық көрсеткіштерді талдау және аудит дағдыларын меңгерген, Стратегиялық менеджмент және персоналды басқару заңдылықтарын білетін, жобаларды дамыту және жылжыту әдістерін және продакт менеджментті меңгерген компаниялардың қаржылық қызметін басқару бойынша мамандарды даярлау.
Міндеттер:
- экономиканың дамып келе жатқан салаларының Кадрлық іргетасын қалыптастыратын, көшбасшылық қасиеттер мен тәжірибелік дағдылары бар жоғары білікті кадрларды даярлау;
- жан-жақты дамыған тұлғаны қалыптастыруға бағытталған, белсенді азаматтық ұстанымы бар, өзара сыйластық, төзімділік пен патриотизмнің келесі ұстанымдары бар тәрбие қызметін жүзеге асыру.
-білім беру және ғылыми қызметті интеграциялау арқылы білім беру бағдарламаларын сапалы жүзеге асыру;
- қашықтықтан және электрондық оқыту технологияларын кеңінен қолдану негізінде жоғары білікті кадрларды даярлау;
- әлеуметтік серіктестермен, білім беру қызметтеріне тапсырыс берушілермен, жұмыс берушілермен байланысты кеңейту;
-студенттер мен магистранттарды дайындаудың барлық кезеңдерінде білім беру үдерісі мен ғылыми зерттеулерді интеграциялау, алыс және жақын шетелдердің жетекші жоғары оқу орындарымен көптеген байланыс негізінде әлемдік білім беру кеңістігіне кәсіби дайындықты ғылыми-әдістемелік қамтамасыз ету;
-ғылыми және педагогикалық білімді насихаттау, жақын және алыс шетел кафедрасының профессор-педагогикалық құрамының ғылыми жетістіктерінің тұсаукесері.
 
 
Кафедраның профессорлық-оқытушылық құрамы
 

Аты-жөні, тегі

Ғылыми дәрежесі, атағы, лауазымы

1

Жакипбеков С.Ж.

Э.ғ.д., профессор

2

Нурумбетов Т.Я.

Э.ғ.д., профессор

3

Хан И.Ю.

Э. ғ. к., аға оқытушы, ҒЗЖ және инновация жөніндегі проректор

4

Коптаева Г.П.

Э. ғ. к., ассоц. профессор, бизнес және қаржы секторының менеджері

5

Агабекова Ш.Н.

Э. ғ. к., аға оқытушы

6

Бекебаева М.О.

магистр, аға оқытушы

7

Кейкова Ж.К.

магистр, аға оқытушы

8

Бокушева С

магистр, аға оқытушы

9

Жакешова А.П.

Э. ғ. к., доцент

 
Оқу қызметі
Кадрларды даярлау бағыттарының жаңартылған жіктеуішіне сәйкес өзгертілді.Сектор бизнес пен басқару саласында дайындық жүргізеді. Дайындық бағыты 5В050800 - "Қаржы" мамандығын қамтиды. 2019-2020 оқу жылынан бастап 6В041 –"Бизнес және басқару" бағыты бойынша "Бизнес және қаржы" білім беру бағдарламасы әзірленді, ол жаңа пәндерді қамтиды: Cash-flow және электрондық қаржы, банк қызметін автоматтандыру, Data Base деректерді талдау, бизнеске арналған қолданбалы бағдарламалық өнімдер, R және Python ортасындағы Бизнес аналитика, қаржыдағы Mashine learning, қаржыдағы дағдарысқа қарсы менеджмент.
Сектордың профессорлық-оқытушылық құрамы қазіргі заманғы ақпараттық технологияларға негізделген интерактивті оқыту түрінде оқу процесін жүргізеді; бизнес және қаржы саласындағы оқыту жүйесін жаңартумен байланысты белсенді жұмыс жүргізілуде. Жоғары білікті кадрларды даярлау мақсатында білім беру бағдарламаларының пәндерін оқыту үшін өндірістен мамандар тартылды.
 
ПОҚ және сектор білім алушыларының ғылыми қызметі
Бизнес және қаржы секторының ғылыми-зерттеу жұмыстарын (ҒЗЖ) орындау ЖОО-ның кәсіби және жеке құзыреттері бар, зерттеу жұмыстарын орындауға тарту арқылы практикалық дағдылары бар мамандарды дайындау бойынша миссиясын іске асыруға, сондай-ақ профессорлық-оқытушылық құрамның ғылыми және шығармашылық әлеуетін толық іске асыруға жағдай жасауға бағытталған. ҒЗЖ Мирас университетінің стратегиялық жоспарына, ҒЗЖ перспективалық жоспарына және ҒЗЖ жылдық жоспарына сәйкес орындалады. ҒЗЖ тақырыптары ұлттық ғылыми-техникалық ақпарат орталығында (ҒТИ ҰО) бастамашыл тақырыптарды жүргізу ережелеріне сәйкес тіркелген. Сектордың ПОҚ, магистранттары мен студенттері сектордың басты тақырыбы бойынша ғылыми-зерттеу жұмыстарын 2 тарауға бөлінген «Банктер мен қаржы секторының басқа да ұйымдарының жұмыс істеуі және даму мәселелері»  және  «Қаржы менеджментінің қазіргі заманғы тұжырымдамалары мен даму тенденциялары»,  "Әлемдік қоғамдастықпен жіктелетін, дамыған және тұрақты ҚР Қаржы жүйесі қызметінің әртүрлі аспектілері" бағыты бойынша жүзеге асырады.
Бизнес және қаржы секторы ПОҚ, магистранттар мен студенттердің белсенді ғылыми-зерттеу қызметін жүзеге асырады. ПОҚ және сектор білім алушылары Шымкент қ., ҚР және шетелдердегі ЖОО-ның Халықаралық ғылыми-практикалық конференцияларына қатысады. Сектор ПОҚ өз мақалаларын тек ХҒТК еңбектерінің жинақтарында ғана емес, сонымен қатар импакт-факторлы журналдарда және ҚР БҒМ БҒСБК жариялайды.
 
Тәрбие жұмысы
Тәрбие жұмысы біздің секторымыздың білім беру қызметінің маңызды құрамдас бөлігі болып табылады және оқу жұмысы барысында және сабақтан тыс уақытта үздіксіз жүзеге асырылады.
Сектор студенттермен білім табынуын қалыптастыру, студенттерді қоғамдық жұмысқа тарту, білім беру ортасының салауатты адамгершілік-психологиялық климатын қалыптастыру, салауатты өмір салтының мәдениеті және сыбайлас жемқорлық көріністеріне "мүлдем төзбеушілік", білім алушылар тұлғасының жан-жақты дамуы мен мәдениет деңгейін арттыру үшін әртүрлі теориялық және практикалық тәрбиелік іс-шараларды жүзеге асырады.
Тәрбие сипатындағы барлық іс-шаралар танымдық маңызы зор, мемлекеттік, орыс және шет тілдерінде өткізіледі, студенттердің ой-өрісінің кеңеюіне ықпал етеді, олардың шығармашылық қабілеттерін дамытады және таңдаған мамандығына уәждемесін арттырады.
Әрбір куратор оқу жылы бойы жетекшілік ететін топтарда әңгімелесулер, конкурстар, пікірталастар, дөңгелек үстелдер өткізеді.
 
Халықаралық байланыстар (қызмет)
Таяу және алыс шетел ЖОО-мен ынтымақтастықты жүзеге асыру аясында сектор шетелдік университеттермен тәжірибе алмасу және әлемдік білім беру кеңістігіне интеграциялау бойынша тығыз қарым-қатынас орнатты. "Бизнес және басқару" бағыты бойынша білім алушылардың академиялық ұтқырлығын дамыту шеңберінде қырғыз-өзбек университетімен (ҚӨУ) білім беру және ғылыми қызмет саласындағы ынтымақтастық туралы халықаралық шарт жасалды. Сонымен қатар сектор "Мирас" университеті мен М. Рысқұлбеков атындағы экономикалық университеті (Қырғыз Республикасы) арасында ғылыми-зерттеу қызметі саласында ынтымақтастық туралы келісім-шарт жасасты. Осы Шарттың мәні ғылыми-зерттеу және инновациялық қызмет мәселелері бойынша ынтымақтастықты жүзеге асыру болып табылады.
 
Сектордың материалдық-техникалық базасы
Оқу үрдісінде 3 арнайы кабинеттер мен 5 компьютерлік сыныптар, 1 компьютерлік жүйелер мен желілерді аппараттық қамтамасыз ету зертханасы қолданылады.
Бұл аудиториялық қорда қажетті зерттеу, практикалық және компьютерлік дағдыларды қалыптастыруға ықпал ететін арнайы жабдықтар бар.  Мамандандырылған зертханалардың жабдықтары "Data Base деректерді талдау", "Бизнеске арналған қолданбалы бағдарламалық өнімдер", "Excel және қаржы", "1С: бухгалтерия", "Cash-flow және электрондық қаржы", "деректерді талдау және экономикалық болжамдау", "R және Python ортасындағы Бизнес аналитика", "Қаржылардағы Mashine learning", "Деректерді талдау және экономикалық болжамдау", "Қаржылардағы дағдарысқа қарсы менеджмент", "Қаржылық тәуекел-менеджмент", "Өнімді әзірлеу және дамыту" және т.б. пәндерді оқу шеңберінде қолданылады. Сондай-ақ қазіргі заманғы компьютерлік техникамен жабдықталған мамандандырылған кабинеттерде өткізілетін базалық және бейінді пәндер бойынша практикалық және семинарлық сабақтар.

Жаңалықтар

08.12.2021 ж.сағат 11-00-де Шымкент қаласы Дін істері басқармасының теологының қатысуымен "Сыбайлас жемқорлықтың алдын алу және дін тұрғысынан адалдық, парасаттылық қағидаттарын ...
22.11.2021 жыл «Мирас» университетінің көркем еңбек және дизайн секторының аға оқутышысы Атемов У. Т. 107-91,107-11 топтарына «Шебердің қолы ортақ»  тақырыбында шебер   сынып өткізді. Іс-шараның ...
24 қарашада "Мирас" университетінің базасында студенттердің Кәсіпкер және rabbit кибер-кафесінің негізін қалаушы Алиджон Алишеровичпен TED-x кездесуі өтті. Шақырылған қонақ студенттерге кәсіпкерлік ...
10.11.2021 жылы «Мирас» университетінің «Компьютерлік технологиялар және бағдарламалау» секторының оқытушысы Дәліхан Ж.О.  оффлайн режимде 111-01 тобымен  «Әлеуметтік желілердің жастардың санасына ...
2021 жылдың 15 қарашасында "Құқық және кеден ісі" бағытының бірінші курс студенттеріне, з.ғ. к., аға оқытушы Утаров К.А. сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтардың алдын алу және алдын алу мақсатында ...
16.11.2021 жылы Алтаева М.О. магистр, аға оқытушы "азаматтардың әлеуметтік әл-ауқаты-басты басымдық "тақырыбында дәріс оқыды. Дәріс 204 ауд. "Мирас" университетінің ғимаратында өтті. Іс-шара ...
2021 жылдың 16 қараша айында заң ғылымдарының кандидаты, аға оқытушы Утаров К.А. пен заң ғылымдарының кандидаты, аға оқытушы Имашев Б.Е. жоспарға сәйкес онлайн режимінде Мирас университеті «Құқық: ...
16.11. 2021 жылы Шымкент қаласы Әл-Фараби аудандық сотының судьясы Майра Есенбекқызы Калмурзаевамен "Қазақстан Республикасының Әкімшілік рәсімдік - процестік кодексі" тақырыбындағы жаңа кодекске ...