Күндізгі бөлім

Online (қашықтықтан)

6В01301 – «Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі» білім беру бағдарламасы бастауыш сынып мұғалімдерін даярлау бағыты аясында педагогикалық ғылымдар саласында кадрлар даярлау үшін әзірленген.

6В01301 – «Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі» білім беру бағдарламасының мақсаты білім берудің жаңартылған мазмұнына сәйкес инновациялық педагогикалық технологияларды қолдана отырып, жеке тұлғаға бағытталған және іс-әрекет тәсіліне негізделген кәсіби қызметті жүзеге асыруға қабілетті, жалпы мәдени және кәсіби құзыреттілікті меңгерген бастауыш сыныптардың білікті мұғалімін дайындау болып табылады.

6В01301 – «Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі» білім беру бағдарламасының өзектілігі сыни ойлауға ие бакалаврлардың білім беру дайындығының мақсаты, заманауи жағдайда интеграциялануға қабілетті оқытудың озық технологияларын меңгерген, сонымен қатар педагогикалық ғылымдар саласында бітірушіге қажетті негізгі құзыреттіліктер мен оқыту нәтижелерін қалыптастыруға жаңа көзқарасты жүзеге асыру болып табылады.

Білім беру бағдарламасының артықшылығы жұмысқа орналасу орындарын таңдау мүмкіндігінің кеңдігі, жоғары ақы төленетін, тұрақты жұмыс, мансаптық өсу үшін жақсы мүмкіндіктер, сондай-ақ, білім беру қызметтері саласында жеке кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру мүмкіндігі болып табылады.

БББ коды Жылдық оқу ақысы 1 ECTS кредитінің құны Игерілетін ECTS кредиттерінің саны
6В01301 300 000 теңге 5 000 теңге 60

Білім беру бағдарламасының негізгі міндеттері

Бастауыш мектептің мемлекеттік білім беру стандартында көзделген пәндер бойынша жалпы оқу білімін, іскерлігін және дағдыларын және білім жүйесін қалыптастыру;

Бастауыш білім беру бағдарламасына сәйкес пәндерді оқыту процесін жүзеге асыру; бағдарлама тақырыптары мен бөлімдерінің ерекшеліктерін ескере отырып және оқу жоспарына сәйкес пәндер бойынша оқу сабақтарын жоспарлау және өткізу;

Пәндерді оқытудың заманауи ғылыми-негізделген тәсілдерін, әдістері мен құралдарын, соның ішінде оқытудың техникалық құралдарын, ақпараттық және компьютерлік технологияларды пайдалану;

Оқу және тәрбие нәтижелерін бақылауды ұйымдастыру; пәндер бойынша оқу нәтижелерін бағалаудың қазіргі заманғы құралдарын қолдану;

Оқуға мотивация жасау мақсатында білім алушылардың білім алуына және дамуына жеке-бағдарлы көзқарасты іске асыру;

Білім алушылардың дамуындағы ауытқуларды ескере отырып, оқыту және тәрбиелеу бойынша жұмыс; нақты тәрбиелік міндеттерді шешу;

Оқытушылық қызмет процесінде ғылыми-зерттеу жобаларын іске асыру; ғылыми-әдістемелік жұмысты орындау, ғылыми-әдістемелік бірлестіктердің жұмысына қатысу;

Оқушылардың денсаулығын сақтау және нығайту мақсатында оқу үдерісін ұтымды ұйымдастыру; білім беру процесі кезінде оқушылардың өмірі мен денсаулығын сақтауды қамтамасыз ету;

Оқушылардың өзіндік жұмысын және сабақтан тыс іс-әрекетін ұйымдастыру; оқу үрдісінде эмпирикалық әдістерді қолдана білу;

Сынып жетекшісінің қызметін орындау; мектеп және сынып құжаттарын жүргізу; мектеп ұжымын басқару және өзін-өзі басқаруға қатысу;

Зерттелетін саланың проблемаларын шешу, дәлелдеу және пікір қалыптастыру үшін тақырыптық ақпаратты жинауды жүзеге асыру;

Білім беру саласындағы алдыңғы қатарлы отандық педагогикалық тәжірибені зерттеу және қорыту, сонымен қатар педагогикалық зерттеулер әдістемелерін қолданудың халықаралық тәжірибесін зерттеу;

Оқушыларды тәрбиелеу және олардың бойында рухани және адамгершілік құндылықтар мен патриоттық сенімдерді қалыптастыру;

Оқушылардың жалпы мәдениетін қалыптастыру; жалпыұлттық идеяны дамыту контекстінде өскелең ұрпақты тәрбиелеуді жүзеге асыру;

Білім беру бағдарламасы бойынша негізгі құзыреттіліктер

Педагогикалық мақсат қою, педагогикалық инноватика, педагогикалық технологиялар және педагогикалық интеграция теориясы принциптерін; білім беру мекемелерінде оқыту үшін қолданылатын модельдер мен технологиялар туралы ғылыми түсініктерді; ойын технологияларын жүзеге асыру бағдарламасын әзірлеудің теориялық негіздері мен практикалық дағдыларын меңгеру;

Практикада нақты әлеуметтік-педагогикалық жағдайларды ескере отырып, кәсіби қызметте теориялық білімді қолдану;

Time management тәсілдерін және Public Speaking дағдыларын меңгеру;

Дифференциалды және интеграцияланған оқытудың лайықты педагогикалық технологияларын таңдау; педагогикалық мониторингті жүзеге асыру, педагогикалық менеджментті іске асыру;

Сабақтың мақсатына сәйкес оқу материалдарын әзірлеу;

Психологиялық-педагогикалық диагностика, талдау және синтез негізінде кешенді педагогикалық мониторингті жүзеге асыру, алынған нәтижелерді түсіндіру, өзін-өзі бағалау мен өзін-өзі бақылауға ұмтылу қабілеті;

Ақпараттық орта мүмкіндіктерін пайдалану арқылы кәсіби ақпарат көздерінде бағдарлау және кәсіби білім мен іскерлікті жетілдіру тәсілдерін меңгеру.

Кәсіби қызмет түрлері

Диагностикалық;

Ұйымдастырушылық;

Басқарушылық;

Жобалық;

Ғылыми-зерттеу;

Мамандарды жұмысқа орналастыру болашағы

Орта жалпы білім беретін және мамандандырылған мектептер, колледждер, гимназиялар, шағын жинақты мектептер);

Орта кәсіптік оқу орындарында (колледждерде, училищелерде);

Ғылыми-зерттеу ұйымдарында (институттарда);

Мемлекеттік және мемлекеттік емес мекемелерде (біліктілікті арттыру институттары, баспалар);

6В01301 - «Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі» білім беру бағдарламасының түлектері өз ісін: тренингтер, репетиторлық, даму орталықтары және т.б. Құра алады және дамыта алады


ДАҒДЫЛАР МЕН ҚҰЗІРЕТТЕР

Кіші мектеп жасындағы балаларды оқыту, олардың жеке қасиеттерін талдау, зерттелген материалды игеру деңгейін талдау

Кіші мектеп жасындағы балалардың спецификалық жас ерекшеліктерінің айырмашылықтарын білу (балалар ойлауының нақтылығы мен қиялдылығы: зейінің тұрақсыздығы, белсенді іс-әрекет, эмоционалдылық)

"Кәсіби емес отбасы тәрбиешілерімен" кәсіби педагогтің іс-әрекеті

Жеке компьютермен заманауи жұмыс жасау дағдысы, кәсіби саладағы бағдарламалық қамтамасыз ету және офистік техникамен жұмыс жасаудың озық дағдыларын игеру

Шет тілдерінің көп деңгейлі оқытудың авторлық әдістемесі

Жеке құндылықтар мен тұлғалық уәждің өзгеруі. Күйзеліске бейімделу және Медиация. Салауатты өмір салтына баулу. Мәдени және рухани даму


СПИКЕРЛЕР МЕН ТӘЛІМГЕРЛЕР

СЕРІКТЕСТЕР

ЖҰМЫСҚА ОРНАЛАСТЫРУ

Мектепке дейінгі мекемелер

Мектептер

Колледждер

Ғылыми-зерттеу орталықтары

Білім беру орталықтары

ТАБЫС

97 000-нан 350 000-ға дейін ₸

ҚАЛАЙ ТҮСУГЕ БОЛАДЫ

Мектеп базасында

 • Құжаттар өткізу:
  ҰБТ, жеке куәлік

 • Қабылдау сынақтарынан өту:
  Арнайы емтихан

 • Оқу ұзақтығы:
  3 жылдан бастап
Екінші жоғары білім

 • Құжаттар өткізу:
  Диплом, жеке куәлік

 • Қабылдау сынақтарынан өту:
  Әңгімелесу, Арнайы емтихан

 • Оқу ұзақтығы:
  1 жыл 8 айдан бастап
ТжКБ базасында

 • Құжаттар өткізу:
  ҰБТ, диплом, жеке куәлік

 • Қабылдау сынақтарынан өту:
  Арнайы емтихан

 • Оқу ұзақтығы:
  2 жыл 6 айдан бастап


6В01301 – Бастауыш оқыту педагогикасы мен әдістемесі білім беру бағдарламасының типтік оқу жоспары

Пәндердің атауы Пән циклі ECTS Пәннің қысқаша сипаттамасы
Қазақ (орыс) тілі 1 ЖБП 5 Оқытылатын мәселелер: қазақ тілінің фонетикалық ерекшеліктері, грамматикалық құрылысы; қолдану салалары бойынша базалық лексика (тұрмыстық, терминологиялық, жалпы ғылыми, іскерлік); сөзжасам тәсілдері, фразеологиялық бірліктер; аударма техникасының ережелері; орфография және пунктуация ережелері; Қазақстанның мәдениеті мен дәстүрлері; сөйлеу этикетінің ережелері; күнделікті, іскерлік, ғылыми-кәсіби қарым-қатынас жағдайындағы коммуникативтік мінез-құлық ережелері
Қалыптастырылатын құзыреттер: тұрмыстық, ғылыми, кәсіби және іскерлік қарым-қатынас жағдайларында диалогтік және монологиялық нысандарда ауызша коммуникацияны жүзеге асыру; жазбаша сөйлеудің әртүрлі түрлерінде коммуникативтік ниеттерді іске асыру; электрондық пошта арқылы байланыстарды қолдау; ресми және бейресми байланыстар процесінде, күнделікті және кәсіби коммуникация саласында қарым-қатынас дағдыларын меңгеру; көпшілік алдында сөйлеу дағдылары; ауызша және жазбаша аударма дағдылары.
Шетел тілі 1 ЖБП 5 Оқытылатын мәселелер: фонетикалық ерекшеліктер, грамматикалық құрылым, ағылшын тілі; қолдану салалары бойынша базалық лексика (тұрмыстық, терминологиялық, жалпы ғылыми, іскерлік); сөзжасам тәсілдері; аударма техникасының ережелері; орфография және пунктуация ережелері; сөйлеу этикетінің ережелері; күнделікті, іскерлік, ғылыми-кәсіби қарым-қатынас жағдайларында мәдениаралық ерекшеліктер және коммуникативтік мінез-құлық ережелері.
Қалыптастырылатын құзыреттер: тұрмыстық, ғылыми, кәсіби және іскерлік қарым-қатынас жағдайларында диалогтік және монологиялық нысандарда ауызша коммуникацияны жүзеге асыру; жазбаша сөйлеудің әртүрлі түрлерінде коммуникативтік ниеттерді іске асыру; ресми және бейресми байланыстар процесінде, күнделікті және кәсіби коммуникация саласында қарым-қатынас дағдыларын меңгеру; көпшілік алдында сөйлеу дағдылары; ауызша және жазбаша аударма дағдылары.
Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (ағылшын тілінде) ЖБП 5 Оқытылатын мәселелер: ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың мазмұны мен даму үрдістері; ақпаратты жинау, сақтау және өңдеу әдістері, ақпараттық және коммуникациялық процестерді іске асыру тәсілдері; компьютерлік жүйелер, операциялық жүйелер мен желілер архитектурасының тұжырымдамалық негіздері; Компьютерлік жүйелер мен желілер архитектурасы, негізгі компоненттердің мақсаты мен функциялары; желілік және веб-қосымшаларды, ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету құралдарын әзірлеу тұжырымдамалары.
Қалыптастырылатын құзыреттер: кәсіби қызметтің әртүрлі салаларында, ғылыми және практикалық жұмыста және басқа да мақсаттарда қазіргі заманғы ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалану дағдылары; нақты міндеттерді шешу үшін неғұрлым қолайлы технологияны таңдауды негіздеу; ақпаратты іздеу, сақтау, өңдеу және тарату үшін ақпараттық Интернет ресурстарын, бұлтты және мобильді сервистерді пайдалана білу; деректерді жинау, беру, өңдеу және сақтау үшін компьютерлік жүйелер мен желілерді бағдарламалық және аппараттық қамтамасыз етуді қолдана білу; ақпаратты қорғау әдістері мен құралдарын таңдауды талдау және негіздеу; әртүрлі қызмет түрлері үшін деректерді талдау және басқару құралдарын әзірлеу іскерлігі; қазіргі заманғы ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдана отырып жобалау қызметін жүзеге асыру.
Қазақстанның қазіргі заман тарихы ЖБП 5 Оқытылатын мәселелер: "Қазақстанның қазіргі заманғы тарихы" курсының пәні, мақсаты мен міндеттері; қазіргі Қазақстан тарихының негізгі кезеңдері және олардың сипаттамасы; дүниежүзілік және еуразиялық тарихи процесс мәнмәтінінде тәуелсіз қазақстандық мемлекеттіліктің қалыптасуының тарихи негіздері мен кезеңдері; Қазақстанда мемлекеттік құрылыстың кеңестік моделін іске асыру; ХХ ғасырдың екінші жартысындағы Қазақстандағы экономикалық және саяси реформалар; тәуелсіз Қазақстанның қалыптасуы мен дамуы.
Қалыптастырылатын құзыреттер: Тарихи өткеннің жекелеген құбылыстары мен оқиғаларын сыни, ретроспективті, салыстырмалы-тарихи талдау арқылы әлемдік-тарихи процестің жалпы парадигмасымен байланыстыра білу; қазіргі Қазақстанның тарихи процестерін, құбылыстары мен тарихи тұлғаларын талдау; тарихи дерек көздермен жұмыс істеу біліктері мен дағдылары; тарихи оқиғалар мен құбылыстарды бағалау және сипаттау; оқиғалар мен құбылыстардың себеп-салдарлық байланыстарын түсіндіру; логикалық ойлау, өз пікірін еркін талқылау және қорғау, негізгі тарихи ұғымдардың мәні мен мағынасын түсіндіру қабілеті.
Философия ЖБП 5 Оқытылатын мәселелер: философия категориялары, білім, ғылым, техника, технология, адам, өнер, Бостандық, мәдениет, қоғамдағы діннің рөлі мен орнын философиялық түсіну және түсіну, ғылыми таным әдістері, ежелгі дәуірден қазіргі уақытқа дейінгі философиялық ойдың эволюциясы.
Қалыптастырылатын құзыреттер: шындықты философиялық ұғынудың ерекшелігін түсіну және түсіндіру; мифологиялық, діни және ғылыми дүниетанымның мазмұны мен өзіндік ерекшеліктерін түсіндіру және негіздеу; жобалау және зерттеу қызметін жүзеге асыруда әлемді ғылыми және философиялық танудың әдістерін көрсету; қазіргі қоғамның өзекті философиялық мәселелеріне, жаһандық проблемаларына қатысты өз ұстанымын дәлелдеу.
Құқық негіздері ЖБП 5 Оқытылатын мәселелер: құқық және оның әлеуметтік реттеу жүйесіндегі орны; құқықтың негізгі нысандары (көздері); құқықтық нормалар мен құқықтық қатынастар; құқықтық мінез-құлық және құқық бұзушылық; ҚР адамы мен азаматының құқықтық мәртебесінің негіздері, құқықтың негізгі салалары және т.б.
Қалыптастырылатын құзыреттер: қолданыстағы заңнама мәселелерінде бағдарлану; Заңмен реттелетін нормативтік-құқықтық актілерді, қатынастарды талдау, ақпаратты заңдық талдау дағдыларын меңгеру; нақты жағдайларда құқық нормаларын қолдану, күнделікті практикада адамгершілік және құқықтық нормаларды ұстану; құқық мәселелері бойынша өз көзқарасын білдіру және негіздеу; құқық саласында полемика жүргізу.
Жаратылыстану негіздері БП 5 Оқытылатын мәселелер: күн жүйесінің планеталары және олардың ерекшеліктері; жер және оның табиғаты, Ғалам туралы негізгі жаратылыстану-ғылыми ұғымдар; ғылыми таным әдістері: бақылау, эксперимент, тәжірибе; зерттеулерді жоспарлау және жүргізу кезіндегі қауіпсіздік техникасының негіздері; стихиялық табиғи құбылыстар кезіндегі мінез-құлық ережелері; адамның, өсімдіктердің, жануарлар мен саңырауқұлақтардың өмірлік циклі; адамның негізгі органдарының, өсімдіктердің, жануарлар мен саңырауқұлақтардың құрылымы мен орналасу ерекшеліктері және олардың функциялары; өсімдіктердің, жануарлар мен саңырауқұлақтардың жіктелуі; фотосинтез процесінің негіздері; жарықтың; кейбір физикалық күштер және олардың пайда болу себептері; энергияның жекелеген түрлері; жер бетінде неғұрлым кең таралған заттардың құрамы мен қасиеттері; әртүрлі денелердің қасиеттері және оларды қолданудың кейбір салалары; пайдалы қазбалардың негізгі түрлері және олардың мәні, Қазақстан Республикасындағы пайдалы қазбалардың негізгі кен орындары; қоршаған ортаға ұқыпты қараудың және жер бетінде биоәртүрлілікті сақтаудың маңыздылығы; организмдердің қоршаған ортаға бейімделу құралы ретіндегі ерекшеліктері; омыртқалы және омыртқасыз жануарлардың; табиғи ресурстарды ұтымды пайдалану қажеттілігі; табиғи объектілерді, процестер мен құбылыстарды зерттеуге арналған зерттеу әдістері; табиғи объектілерді, құбылыстар мен процестерді өлшеудің стандартты және стандартты емес бірліктері; табиғи объектілердің, процестер мен құбылыстардың кейбір сипаттамаларын өлшеуге арналған қарапайым аспаптар; белгілі бір аумақтың жануарлар және өсімдіктер әлемі; әртүрлі мекендеу ортасының ұқсас және ерекше белгілері; тірі және жансыз табиғат объектілері мен құбылыстары; суреттер, схемалар, графиктер, диаграммалар, кестелер түріндегі ақпараттық материалдар; қоршаған ортаны қорғау; микро- және макро-әлем объектілерінің, құбылыстары мен процестерінің имитациялық және графикалық модельдері; табиғи объектілердің, құбылыстар мен процестердің даму факторлары мен жай-күйі; адам қызметі және ғылыми-техникалық прогрестің қоршаған ортаның жай-күйіне әсері; ғылыми-техникалық прогрестің адам тыныс-тіршілігіне әсері.
Қалыптастырылатын құзыреттер: қазіргі жаратылыстану туралы білім әлемнің бейнесі және жаратылыстану ғылымдарының әдістері; жаратылыстану идеялары мен жетістіктерінің ең маңыздыларымен танысу; алған білімдерін қоршаған әлем құбылыстарын түсіндіру үшін қолдану дағдыларын игеру.
Математиканы оқыту әдістемесі КП 5 Оқытылатын мәселелер: бастауыш сыныптарда математиканы оқыту әдістемесінің мақсаты, міндеттері және мазмұны; математиканы оқыту нысандары, әдістері, құралдары; есептерді шешудің негізгі әдістері; нақты түрлердің есептерін шешу алгоритмдері; өлшеу және есептеу дағдылары негізінде логикалық пайымдауларды құруға оқыту әдістемесі.
Қалыптастырылатын құзыреттер: бастауыш сыныптардағы "Математика" оқу пәнінің мазмұнын және оны оқыту әдістемесін білу; бастауыш сыныптарда жүзеге асырылатын негізгі вариативті бағдарламаларды білу; арифметикалық әрекеттерді оқыту әдістемесін меңгеру; есептеу тәсілдерін қалыптастыру; шамаларды зерттеу әдістемесін меңгеру; бастауыш сыныптарға арналған математика бойынша бағдарламалар мен оқулықтарды талдау.
Жаратылыcтануды оқыту әдістемесі КП 5 Оқытылатын мәселелер: жаратылыстану пәнін оқыту әдістемесінің пәні, міндеттері, құрылымы мен мазмұны; жаратылыстануды оқыту әдістемесінің басқа ғылымдармен байланысы; жаратылыстану ғылымын ғылым ретінде оқыту әдістемесінің қалыптасуы мен даму тарихы; бастауыш сыныптарда жаратылыстану ғылымын оқытудың жалпы педагогикалық және ерекше қағидаттары; жаратылыстану ғылымын оқыту әдістемесін зерттеу әдістері; жаратылыстану ұғымдарын қалыптастырудың негізгі кезеңдері мен шарттары; жаратылыстану ғылымын оқытудың құралдары мен әдістерінің мәні мен жіктелуі.
Қалыптастырылатын құзыреттер: жаратылыстануды оқыту әдістемесін білу; жаратылыстануды оқыту принциптерін білу; жаратылыстану бойынша практикалық жұмыстарды жүргізу дағдылары; жаратылыстануды оқыту процесінде көрнекі,практикалық әдістерді қолдану дағдылары.
Сауаттылыққа үйрету әдістемесі КП 5 Оқытылатын мәселелер: пәннің мақсаты мен міндеттері, сауаттылыққа оқыту әдістемесі; сауаттылыққа оқытудың негізгі әдістері; жазудың гигиеналық және каллиграфиялық дағдылары; сауаттылыққа оқыту әдістемесінің ғылыми және лингвистикалық негіздері; сауаттылыққа оқыту кезеңдері; бастапқы жазуды оқыту әдістемесі; жазу сабақтарының типтері мен құрылымы; бастапқы оқу тетігін қалыптастыру әдістемесі.
Қалыптастырылатын құзыреттер: бастауыш сыныптарда балаларды оқу мен жазуға оқытудың әдістемелік ерекшеліктерін білу; сауаттылыққа оқыту сабағын құру дағдылары.
Болашақ бастауыш сынып мұғалімдерін дидактикалық дайындау КП 5 Оқытылатын сұрақтар: бастауыш сыныптардағы тұтас педагогикалық үдерістің құрылымында оқыту; бастауыш сынып мұғалімдерінің дидактикалық біліктерінің құрылымы; бастауыш сыныптардағы оқытудың заңдылықтары мен принциптері; бастауыш сыныптарда балаларды оқытудың әдістері, құралдары мен нысандары; бастауыш сыныптарда оқытылатын пәндер бойынша дидактикалық құралдарды іріктеу; бастауыш сынып оқушыларын оқыту үдерісінің сапасын педагогикалық бақылау және оларды оқытуды ынталандыру; бастауыш сынып оқушыларының сабақта белсенді танымдық іс-әрекетін ұйымдастыру; бастауыш білім берудің заманауи педагогикалық технологиялары.
Қалыптастырылатын копетенциялар; педагогикалық жүйелер мен педагогикалық технологиялардың ерекшеліктерін білу; бастауыш сыныптардағы педагогикалық процесті модельдеу дағдылары; бастауыш сынып оқушыларының танымдық іс-әрекетін ынталандыру дағдылары.
Дефектология негіздері БП 6 Оқытылатын мәселелер: дефектология ғылымының объектісі, пәні, міндеттері мен негізгі ұғымдары; ерекше білім беру қажеттіліктері бар балаларды оқыту мен тәрбиелеудің ерекшеліктері; ерекше білім беру қажеттіліктері бар балалардың жалпы сипаттамасы; ерекше білім беру қажеттіліктері бар баланы тәрбиелеп отырған отбасымен жұмыс; дамуында проблемалары бар баланы оқытудың жеке траекториясын айқындауға сараланған тәсілдің маңызы; зияткерлік дамуы бұзылған балалардың ерекшеліктері; сенсорлық кемістігі бар балалардың; сөйлеу қабілеті бұзылған балалардың ерекшеліктері; тірек-қимыл аппараты бұзылған балалардың ерекшеліктері; мінез-құлқы бұзылған, күрделі ақаулары бар балалардың ерекшеліктері.
Қалыптастырылатын құзыреттер: ерекше білім беру қажеттіліктері бар балаларды сараланған және интеграцияланған оқыту ұғымын қалыптастыру; даму бұзылыстарының негізгі сыныптамаларын білу; ерекше білім беру қажеттіліктері бар балалардың даму ерекшеліктерін білу; арнайы педагогиканың негізгі категориялық аппаратын пайдалана білу және ерекше білім беру қажеттіліктері бар балалармен қарым-қатынасты қалыптастыру дағдылары.
Дене шынықтыру 1 ЖБП 2 Оқытылатын мәселелер: пән келесі мәселелерді қарастыруға бағытталған: адам өміріндегі дене шынықтырудың маңызы; дене шынықтыру мен спорттың құндылықтары; адам денсаулығын анықтайтын факторлар; салауатты өмір салты ұғымы және оның құрамдас бөліктері; дене тәрбиесінің әдістемелік негіздері, физикалық қасиеттер мен жеке қасиеттердің өзін-өзі жетілдіру негіздері; денсаулықты нығайтуға дене тәрбиесінің сауықтыру жүйелерінің әсері.
Қалыптастырылатын құзыреттер: дене жаттығуларының, оның ішінде сауықтыру және бейімделетін дене шынықтырудың міндетті және жеке таңдалған кешендерінің орындалуын көрсету; салауатты өмір салтын қолдау; дене шынықтырумен айналысу процесінде негізгі дене қасиеттерін қолдау және дамыту; табысты әлеуметтік-мәдени және кәсіби қызмет үшін жеке денсаулықты нығайту, өзін-өзі жетілдіру құралдары мен әдістерін, қозғалыс белсенділігінің әртүрлі нысандарын меңгеру.
Бастауыш сыныптарда ғылыми жұмыстарды ұйымдастыру КП 5 Оқытылатын мәселелер: бастауыш сыныптарда ғылыми зерттеулерді ұйымдастырудың теориялық және әдіснамалық негіздері; ғылыми зерттеулерді ақпараттық қамтамасыз ету; оқу-зерттеу қызметінің мәні, зерттеу әдісі; бастауыш сыныптардағы сабақтардағы зерттеу әдісі; кіші мектеп оқушыларының жобалау қызметі; кіші мектеп оқушыларының зерттеу біліктерін анықтау, сипаттау және түрлері; жұмыс мазмұны және кезеңдері бастауыш сынып оқушыларының зерттеу дағдыларын қалыптастыру.
Қалыптастырылатын құзыреттер: зерттеу мәдениетін қалыптастыру жолдары, тәсілдері мен құралдары туралы тұтас білім жүйесін меңгеру жас оқушыларда зерттеу дағдыларын қалыптастыру бойынша диагностикалық материалдарды әзірлеу дағдылары.
Педагогика БП 5 Оқытылатын мәселелер: педагогика ғылым ретінде: педагогиканың объектісі, пәні, міндеттері мен функциялары; педагогиканың категориялық аппараты; оқытудың дидактикалық тұжырымдамалары мен принциптері; білім беру педагогикалық процесс ретінде; оқытудың формалары мен құралдары;тәрбиенің мәні, түрлері және оның білім беру процесінің тұтас құрылымындағы орны; тәрбиенің теориялық және әдістемелік негіздері; отбасы педагогикалық өзара іс-қимыл субъектісі және тұлғаны тәрбиелеу мен дамытудың әлеуметтік-мәдени ортасы ретінде.
Қалыптастырылатын құзыреттер: оқыту мен тәрбиелеудің теориялық негіздерін білу; оқыту және тәрбиелеу бағдарламаларын талдау және әзірлеу тәсілдерін меңгеру; дидактиканың жалпы қағидаттарын және оларды оқытудың пәндік әдістемелерінде іске асыру тәсілдерін білу; педагогикалық процестің мақсатын, қағидаттарын, мазмұнын, әдістерін, құралдарын, нысандарын айқындау, ғылыми-педагогикалық зерттеулер әдістерін қолдану, білім беру процесінің сапасын бағалау дағдыларын меңгеру; алған педагогикалық білімді оқу және кәсіби қызметте қолдана білу.
"Көркем еңбекті" оқытудың теориясы мен әдістемесі КП 5 Оқытылатын мәселелер: өнердің негізгі түрлері мен жанрлары; сызықтар мен формалардың негізгі түрлері; негізгі және қосымша түстер; сурет салу және сәндік-көркем жұмыстың негізгі материалдары мен құралдары; өнердің әртүрлі түрлеріндегі жұмыстың негізгі техникасы мен әдістері; әлемдік және отандық өнер қайраткерлері шығармаларының үздік үлгілері; шығармашылық идеяларды берудің мәнерлі құралдары мен тәсілдері; өнердің өмірмен байланысы; орындау техникасының өнердің тиісті түрімен, стилімен, жанрымен өзара байланысы; Қазақстанның сәндік-қолданбалы өнеріндегі ұлттық дәстүрлер мен; қазақ халқының және әлемнің басқа да халықтарының мәдениетіндегі өнер туындыларының маңызы;өнердің мәнерлі құралдары; шығармашылық жұмыстарды жасауға арналған түрлі көркем материалдар, құралдар мен техникалар; шығармашылық жұмыстарды жасаудағы өнердің түрлері, стильдері мен жанрлары туралы білім; қауіпсіздік техникасы ережелері; шығармашылық жұмыстарды жасауға арналған материалдардың тәсілдері мен техникасы, қасиеттері мен мүмкіндіктері.
Қалыптастырылатын құзыреттер: бастауыш сыныптарда көркем еңбекті оқытудың негізгі әдістерін білу; бастауыш сыныптарда көркем еңбекті оқыту саласындағы практикалық дағдылар.
Сыныптан тыс оқытудың теориясы мен әдістемесі КП 5 Оқытылатын мәселелер: сыныптан тыс жұмыстардың түрлері мен түрлерінің сипаттамасы; сыныптан тыс тәрбие жұмысының мақсаттары мен міндеттері; сыныптан тыс іс-шараларды ұйымдастыру және өткізу әдістемесі; тәрбие міндеттерін зерделеу және қою; сыныптан тыс тәрбие жұмысын дайындау және модельдеу; материалды іріктеу, өткізу нысанын таңдау және сыныптан тыс іс-шаралар жоспарын жасау; сыныптан тыс іс-шараларда бастауыш сынып оқушыларын тәрбиелеу әдістерін жіктеу; сыныптан тыс іс-шараларда педагогикалық процесті жеке бағдарлау негізінде педагогикалық технологиялар.
Қалыптастырылатын құзыреттер: тәрбие іс-шараларын жоспарлау, әзірлеу және өткізу дағдылары; сыныптан тыс тәрбие жұмысын талдау және өзін-өзі талдау дағдылары; сыныптан тыс тәрбие жұмысының тиімділігін зерделеу дағдылары.
Инклюзивті білім беру БП 5 Оқытылатын мәселелер: инклюзивті білім берудің рөлі мен теориялық-әдіснамалық негіздері; инклюзивті білім берудің нормативтік-құқықтық қамтамасыз етілуі, шарттары, модельдері мен нысандары; ерекше білім берілуіне қажеттілігі бар балаларға инклюзивті білім берудің психологиялық негіздері; инклюзивті білім беру процесін оңтайландырудың психологиялық тәсілдері; инклюзивті білім беруді бағдарламалық-әдістемелік қамтамасыз ету.
Қалыптастырылатын құзыреттер: инклюзивті білім берудің тұжырымдамалық негіздерін білу; бастауыш сыныптарда түзету-педагогикалық қызметті жүзеге асыру дағдыларын меңгеру; инклюзивті білім берудің негізгі категориялық аппаратын пайдалана білу; білім алушылардың ерекше білім беру қажеттіліктерін ескере отырып, оларды оқыту, тәрбиелеу және дамыту тәсілдерін меңгеру.
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері ЖБП 5 Оқытылатын мәселелер: сыбайлас жемқорлықтың әлеуметтік және құқықтық құбылыс ретіндегі мәні; қоғамдық өмірде сыбайлас жемқорлықтың көрінісі; сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар үшін моральдық-адамгершілік және құқықтық жауапкершілік шарасы; сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саласындағы қолданыстағы заңнама; құқық бұзушылықтардың алдын алу.
Қалыптастырылатын құзыреттер: қолданыстағы заңнама мәселелерінде бағдарлану; Заңмен реттелетін нормативтік-құқықтық актілерді, қатынастарды талдау, ақпаратты заңдық талдау дағдыларын меңгеру; нақты жағдайларда құқық нормаларын қолдану, күнделікті практикада адамгершілік және құқықтық нормаларды ұстану; құқық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет мәселелері бойынша өз көзқарасын білдіру және негіздеу; құқықтық салада полемика жүргізу.
Шешендік өнер БП 5 Оқытылатын мәселелер: шешендік өнердің негізгі категориялық аппараты; шешендік өнердің тарихы; тиімді сөйлеу коммуникацияларының стратегиялары мен тактикасы; тиімді көпшілік хабарламаны құру алгоритмі; пікірталас және полемика.
Қалыптастырылатын құзыреттер: өз ойларын түсінікті жеткізе білу, қарым-қатынас және сөйлеу кезінде өзін сенімді сезіну; дауысты және сөйлеудің мәнерлілігін меңгеру; тыңдаушылардың назарын басқару; күтпеген сұрақтарға жауап бере білу, қарсыластарды тиімді сендіру және тыңдаушыларға әсер ету; әріптестің сөйлеу мінез-құлқын талдау әдістері мен әдістерін, өзін-өзі бақылау тәсілдерін меңгеру.
Дене шынықтыру 2 ЖБП 3 Оқытылатын мәселелер: пән келесі мәселелерді қарастыруға бағытталған: адам өміріндегі дене шынықтырудың маңызы; дене шынықтыру мен спорттың құндылықтары; адам денсаулығын анықтайтын факторлар; салауатты өмір салты ұғымы және оның құрамдас бөліктері; дене тәрбиесінің әдістемелік негіздері, физикалық қасиеттер мен жеке қасиеттердің өзін-өзі жетілдіру негіздері; денсаулықты нығайтуға дене тәрбиесінің сауықтыру жүйелерінің әсері.
Қалыптастырылатын құзыреттер: дене жаттығуларының, оның ішінде сауықтыру және бейімделетін дене шынықтырудың міндетті және жеке таңдалған кешендерінің орындалуын көрсету; салауатты өмір салтын қолдау; дене шынықтырумен айналысу процесінде негізгі дене қасиеттерін қолдау және дамыту; табысты әлеуметтік-мәдени және кәсіби қызмет үшін жеке денсаулықты нығайту, өзін-өзі жетілдіру құралдары мен әдістерін, қозғалыс белсенділігінің әртүрлі нысандарын меңгеру.
Дене шынықтыру 3 ЖБП 3 Оқытылатын мәселелер: пән келесі мәселелерді қарастыруға бағытталған: адам өміріндегі дене шынықтырудың маңызы; дене шынықтыру мен спорттың құндылықтары; адам денсаулығын анықтайтын факторлар; салауатты өмір салты ұғымы және оның құрамдас бөліктері; дене тәрбиесінің әдістемелік негіздері, физикалық қасиеттер мен жеке қасиеттердің өзін-өзі жетілдіру негіздері; денсаулықты нығайтуға дене тәрбиесінің сауықтыру жүйелерінің әсері.
Қалыптастырылатын құзыреттер: дене жаттығуларының, оның ішінде сауықтыру және бейімделетін дене шынықтырудың міндетті және жеке таңдалған кешендерінің орындалуын көрсету; салауатты өмір салтын қолдау; дене шынықтырумен айналысу процесінде негізгі дене қасиеттерін қолдау және дамыту; табысты әлеуметтік-мәдени және кәсіби қызмет үшін жеке денсаулықты нығайту, өзін-өзі жетілдіру құралдары мен әдістерін, қозғалыс белсенділігінің әртүрлі нысандарын меңгеру.
Шетел тілі 2 ЖБП 5 Оқытылатын мәселелер: фонетикалық ерекшеліктер, грамматикалық құрылым, ағылшын тілі; қолдану салалары бойынша базалық лексика (тұрмыстық, терминологиялық, жалпы ғылыми, іскерлік); сөзжасам тәсілдері; аударма техникасының ережелері; орфография және пунктуация ережелері; сөйлеу этикетінің ережелері; күнделікті, іскерлік, ғылыми-кәсіби қарым-қатынас жағдайларында мәдениаралық ерекшеліктер және коммуникативтік мінез-құлық ережелері.
Қалыптастырылатын құзыреттер: тұрмыстық, ғылыми, кәсіби және іскерлік қарым-қатынас жағдайларында диалогтік және монологиялық нысандарда ауызша коммуникацияны жүзеге асыру; жазбаша сөйлеудің әртүрлі түрлерінде коммуникативтік ниеттерді іске асыру; ресми және бейресми байланыстар процесінде, күнделікті және кәсіби коммуникация саласында қарым-қатынас дағдыларын меңгеру; көпшілік алдында сөйлеу дағдылары; ауызша және жазбаша аударма дағдылары.
Қазақ (орыс) тілі 2 ЖБП 5 Оқытылатын мәселелер: қазақ тілінің фонетикалық ерекшеліктері, грамматикалық құрылысы; қолдану салалары бойынша базалық лексика (тұрмыстық, терминологиялық, жалпы ғылыми, іскерлік); сөзжасам тәсілдері, фразеологиялық бірліктер; аударма техникасының ережелері; орфография және пунктуация ережелері; Қазақстанның мәдениеті мен дәстүрлері; сөйлеу этикетінің ережелері; күнделікті, іскерлік, ғылыми-кәсіби қарым-қатынас жағдайындағы коммуникативтік мінез-құлық ережелері
Қалыптастырылатын құзыреттер: тұрмыстық, ғылыми, кәсіби және іскерлік қарым-қатынас жағдайларында диалогтік және монологиялық нысандарда ауызша коммуникацияны жүзеге асыру; жазбаша сөйлеудің әртүрлі түрлерінде коммуникативтік ниеттерді іске асыру; электрондық пошта арқылы байланыстарды қолдау; ресми және бейресми байланыстар процесінде, күнделікті және кәсіби коммуникация саласында қарым-қатынас дағдыларын меңгеру; көпшілік алдында сөйлеу дағдылары; ауызша және жазбаша аударма дағдылары.
Экология және тіршілік қауіпсіздігі ЖБП 5 Оқытылатын мәселелер: экологияның мазмұны мен міндеттері; экожүйе мен биосфера ұғымдары; экожүйелердегі заттар айналымы мен энергия ағыны; адамзаттың жаһандық проблемалары; табиғатты қорғау жөніндегі заңнамалық шаралар; экологиялық қауіпті және төтенше жағдайлардың туындау жағдайлары, олардың көріну заңдылықтары; ТЖ жіктемесі, сипаттамасы және болжауы; адам мен мекендеу ортасын теріс әсерлерден қорғау шараларын әзірлеу және іске асыру, алғашқы медициналық көмек және т.б.
Қалыптастырылатын құзыреттер: экологиялық факторлардың адам денсаулығының жай - күйіне әсерін бағалау; адам мекендейтін ортаның негізгі қауіптерін сәйкестендіру; қауіптерден қорғау әдістерін таңдау; төтенше жағдайларда қорғау тәсілдері мен технологияларын меңгеру; алғашқы медициналық өзіндік және өзара көмек көрсете білу; төтенше жағдайлар мен ТЖ қаупі және туындауы кезінде тиімді әрекет ету; жарақат кезінде адам ағзасы жағдайының симптомдарын анықтау; медициналық дәрі қобдишасы құралдарын дұрыс қолдану.
Әлеуметтік-саяси білім модулі (саясаттану, әлеуметтану, мәдениеттану, психология) ЖБП 8 Оқытылатын мәселелерр: саясаттану, әлеуметтану, мәдениеттану және психологияның негізгі санаттары; қоғамның әлеуметтік-этикалық құндылықтары; қоғамның қазақстандық қоғамды жаңғыртудағы рөлі контекстіндегі әлеуметтік, саяси, мәдени, психологиялық институттары және олардың жұмыс істеу қағидаттары.
Қалыптастырылатын құзыреттер: Әлеуметтану, Саясаттану, Мәдениеттану, Психология ұғымдарын, идеяларын, теорияларын түсіндіру және түсіндіру; қазіргі қазақстандық қоғамның өзекті проблемаларын, әлеуметтік процестерді сипаттау, талдау; әлеуметтік, саяси, мәдени, психологиялық институттардың қазақстандық қоғамды жаңғыртудағы рөлі тұрғысынан олардың ерекшеліктерін талдау; қазақстандық қоғамның даму перспективаларын жобалау, әлеуметтік, саяси, жеке мәселелерді, тұлғааралық және әлеуметтік жанжалдарды шешу; әлеуметтік маңызы бар мәселелер бойынша өз пікірін білдіру;; қоғамның әлеуметтік-саяси даму мәселелері бойынша идеяларды генерациялау және оларды таныстыру.
Экономика және кәсіпкерлік негіздері ЖБП 5 Оқытылатын мәселелер: экономиканың қоғам өміріндегі рөлі мен маңызы; материалдық игіліктерді өндіру, айырбастау және бөлу заңдары; нарықтық экономиканың жұмыс істеуінің теориялық негіздері; кәсіпорын экономикасының негіздері; кәсіпкерліктің мазмұны мен мәні; кәсіпкерлік қызметтің түрлері мен нысандары.
Қалыптастырылатын құзыреттер: нақты жағдайларда экономикалық білімді қолдану; экономикалық есептеулерді жүзеге асыру; кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыруда өз мүмкіндіктерін айқындау; өз ісін ұйымдастыру үшін кәсіпкерлік негіздерінің білімін пайдалану; бизнес-жоспарды әзірлеу; кәсіпкерлік бірлікті құруға дайындық және оның қызметін ұйымдастыру.
Инноватика және инновациялық қызмет негіздері ЖБП 5 Оқытылатын мәселелер: "инновациялар", "инновациялық қызмет", "инновациялық жоба" ұғымдарының мәні; инновацияларды жіктеу; инновациялық қызметті айқындайтын факторлар; инновациялық идеялардың көздері; экономиканы басқарудың әртүрлі деңгейлеріндегі инновациялық саясаттың басымдықтары; инновациялық дамудың негізгі модельдері.
Қалыптастырылатын құзыреттер: инновациялық жобаларды талдау және бағалау; инновацияларды іске асыру жөніндегі жұмыстарды жоспарлау, инновациялық жобаларды таныстыру; инновациялық жобаларды бизнес-жоспарлауды жүзеге асыру.
Көшбасшылық және команда құру негіздері ЖБП 5 Оқытылатын мәселелер: "көшбасшылық", "команда", "команда құру" ұғымдарының мәні; көшбасшылық модельдері және олардың типологиясы; көшбасшылық стильдері; көшбасшылық шешім қабылдау модельдері, команданы қалыптастыру технологиялары.
Қалыптастырылатын құзыреттер: көшбасшылық стильдерін талдау және бағалау; көшбасшылықтың әртүрлі стильдерін іске асырудың шарттары мен салдарын бағалау; команданы қалыптастырудың әдістері мен тәсілдері.
Академиялық жазу негіздері БП 5 Оқытылатын сұрақтар: "академиялық жазу" түсінігі, академиялық жазу жанрлары (аннотация, эссе, рецензия, реферат, ғылыми мақала және т.б.), академиялық мәтіндерді құрастыру мен ресімдеудің негізгі принциптері және оларды таныстыру.
Қалыптастырылатын құзыреттер: әр түрлі жанрдағы жазбаша академиялық мәтіндерді жасау; қабылданған нормаларға, талаптарға, стандарттарға сәйкес жазбаша мәтінді ресімдеу; баспа басылымдары мен электрондық ресурстардың библиографиялық сипаттамасын жасау білігі мен дағдысы; ғылыми көздермен талдау жұмысы дағдылары; академиялық мәтіндерді редакциялау; жазбаша жұмыстарды сыни бағалау.
Жобалық қызметті ұйымдастыру БП 5 Оқытылатын мәселелер: жобалау қызметінің негіздері; жобалау технологиялары; жобаларды енгізу және тиімді басқару; бастапқы деректерді жинау әдістері және жобалау әдістері, жобаларды әзірлеу және іске асыру әдістері.
Қалыптастырылатын құзыреттер: ақпаратты жинау және талдау әдістерін меңгеру; жобаларды құрастыру және дайындау; жобалық қызметті ұйымдастыру құралдарын меңгеру; жобаны іске асырудың әрбір кезеңінде мақсаттар мен міндеттерді қою; проблеманы шешу тәсілдерін әзірлеу; кәсіби қызметте жобалау әдістерін практикада қолдану.
Мұғалімнің кәсіби қызметіндегі ақпараттық технологиялар БП 5 Оқытылатын мәселелер: ақпараттық және телекоммуникациялық технологиялардың құрамы, функциялары, оларды педагогтің кәсіби қызметінде пайдалану мүмкіндіктері; қолданбалы бағдарламалар пакеттерімен жұмыс істеудің негізгі ережелері мен әдістері; "Ақпараттық жүйелер", "ақпараттық технологиялар" ұғымдары; теориялық негіздер, деректер базасының түрлері мен құрылымы; ақпаратпен жұмыс істеудің желілік технологияларының мүмкіндіктері.
Қалыптастырылатын құзыреттер: Педагогтің кәсіби қызметінде бағдарламалық қамтамасыз етуді пайдалану; компьютерлік және телекоммуникациялық құралдарды қолдану; ақпараттық анықтамалық жүйелермен жұмыс істеу дағдылары; кәсіби қызметте қолданбалы бағдарламаларды пайдалану; жергілікті және жаһандық ақпараттық желілердің ресурстарын пайдалану білігі.
Сыни және креативті ойлауды дамыту бойынша практикум БП 5 Оқытылатын мәселелер: сын тұрғысынан және креативті ойлаудың табиғаты, құрылымы, функциялары және оларды қалыптастыру әдістері; сын тұрғысынан ойлау модельдері; ынталандыру әдістері, шығармашылық ойлаудың функциялары, түрлері; шешім қабылдау теориясының қазіргі жай-күйі; шешім қабылдау процесін ұғымдық қамтамасыз ету; шешім қабылдау үшін қажетті сын тұрғысынан және креативті ойлаудың құралдары; шешімдер қабылдаудың түрлері, стратегиялары мен әдістері.
Қалыптастырылатын құзыреттер: ойлаудың сыни және креативті тәсілдерін зияткерлік қызметтің өзге түрлерінен ажырата білу; креативті ойлаудың әдістері мен тәсілдерін меңгеру; сыни және креативті ойлаудың әртүрлі модельдерін практикада пайдалану; түсіну және түсіндіру рәсімдері негізінде шешімдер қабылдау процесінде жағдайды сыни талдауды жүзеге асыру; түрлі проблемалар бойынша өз ұстанымын тұжырымдау және дәлелді түрде қорғау, сондай-ақ оппонент ұстанымын дұрыс теріске шығару.
Мұғалімнің кәсіби жетістік технологиясы БП 5 Оқытылатын мәселелер: білім беру жүйесінің әлеуметтік функциялары мен маңыздылығы, Педагогтің кәсіби қызметінің құндылық негіздері; педагогтің жеке және кәсіби қасиеттеріне қойылатын талаптар; педагогтің қызметін реттейтін нормативтік-құқықтық құжаттар; көрнекті педагогтер; мансапты дамыту траекториясы, кәсіби этика.
Қалыптастырылатын құзыреттер: білім беру, педагогика, тәрбие процесі, кәсіби этика саласындағы қазіргі заманғы мәселелерді түсіну қабілеті мен дайындығын көрсету; кәсіби қызметте кәсіби этика мен этикет қағидаттары мен ережелерін қолдану; кәсіби имиджді модельдеудің жеке ерекшеліктерін меңгеру және көрсету; кәсіби және жеке имидждеу әдістерін меңгеру.
Жалпы және жас психологиясы БП 8 Оқытылатын мәселелер: психологияның пәні, міндеттері мен әдістері; психикалық процестер; психиканың құрылымы; тұлғаның эмоционалды-еріктік және мотивациялық саласы; тұлға және психикалық қасиеттер; психиканың жеке ерекшеліктері; жас психологиясының пәні, міндеттері мен әдістері; балалардың психикалық дамуының негізгі теориялары, принциптері, проблемалары, жас кезеңдері, заңдылықтары мен ерекшеліктері; баланың психикалық дамуындағы қарым-қатынас пен қызметтің рөлі.
Қалыптастырылатын құзыреттер: жалпы психологияның әдіснамалық және теориялық негіздерін, психикалық процестер ағымының ерекшеліктері мен заңдылықтарын білу; онтогенетикалық дамудың әр кезеңінде тұлғаның психологиялық сипаттамаларын білу; жалпы және жас ерекшелік психологиясының ұғымдық аппаратын қолдана білу; психологиялық зерттеу жүргізу дағдыларын меңгеру;жеке тұлғаның жас дамуының негізгі сипаттамаларын білу; психологиялық денсаулықты, әл-ауқатты, жеке тұлғаның зияткерлік, рухани әлеуетін тиімді және үйлесімді дамыту үшін қолайлы жағдайлар жасау стратегиялары мен құралдарын білу.
Оқушылардың анатомиясы, физиологиясы және гигиенасы БП 5 Оқытылатын мәселелер: балалардың жас анатомиясы, физиологиясы және гигиенасы пәні;балалар организмінің өсуі мен дамуының негізгі заңдылықтары; жас кезеңділігі; балалар организмінің реттеуші жүйелерінің дамуы; дені сау бала ағзалары жүйелерінің құрылымы мен функциялары; балалар дамуының жас анатомиялық-физиологиялық ерекшеліктері; балалар гигиенасының негіздері; онтогенездің әртүрлі кезеңдерінде денсаулықты сақтау мен нығайтудың гигиеналық нормалары, талаптары мен ережелері; қоршаған орта факторларының балалар денсаулығына әсер ету ерекшеліктері.
Қалыптастырылатын құзыреттер: бала организмінің құрылымы мен жұмыс істеу ерекшеліктері туралы білім жүйесін қалыптастыру; баланың анатомиялық-физиологиялық ерекшеліктерін анықтай білу; қоршаған орта факторларының балалар денсаулығына әсер ету ерекшеліктерін білу; балалар гигиенасының негізгі ережелерін білу; балалардың гигиеналық тәрбиесін ұйымдастыра білу; жалпы гигиеналық талаптарды бағалау әдістерін білу; балалардың мәдени-гигиеналық дағдыларын қалыптастыру.
Математика және цифрлық сауаттылық негіздері БП 5 Оқытылатын: математиканы зерттеу мақсаты;Негізгі математикалық түсініктердің мағынасы; ондық санау жүйесіндегі разряд бірліктерінің мәні; жазық және кеңістіктік геометриялық фигуралар және олардың элементтері; периметрді, квадрат және тіктөртбұрыштың ауданын есептеуге арналған формулалар; бірдей деноминаторлары бар бөлшектерді қосу және азайту ережелері; натурал сандар, шамалар және олардың арасындағы байланыстар бойынша арифметикалық амалдар; шамалар арасындағы қарапайым тәуелділіктер; жиындардың "қиылысуы" және "бірігуі" операцияларының мәні; пайыздарды бөлшектерге, бөлшектерге пайызбен түрлендіру; математикалық символдар, арифметикалық амалдар және олардың өрнектерді жазуға, сандық өрнектерді түрлендіруге арналған қасиеттері; натурал сандар бойынша есептеудің ауызша және жазбаша тәсілдері; шамаларды өлшеудің стандартты және стандартты емес бірліктері (ұзындығы, ауданы, көлемі, массасы, уақыты); шамаларды өлшеуге арналған құралдар; есептер шарттарын жазуға арналған математикалық тіл және графикалық модельдер; теңдеулер мен теңсіздіктерді шешу алгоритмдері; периметр мен ауданды (шаршы, тікбұрыш, тік бұрышты үшбұрыш) есептеу формулалары); Эйлер-Венн диаграммалары көптеген элементтер арасындағы қатынастарды көрсетуге арналған; геометриялық фигуралардың ерекшеліктері; математикалық есептер және оларды шешу процесі; цифрлық сауаттылық маңызды өмірлік дағды ретінде; цифрлық сауаттылық және тұлғаның базалық құзыреттілігі; цифрлық сауаттылықтың компоненттері мен индексі; цифрлық сауаттылықты қалыптастырудың педагогикалық аспектілері; цифрлық тұтыну, құзыреттілік және қауіпсіздік; ашық деректер, дерекқорлар, деректерді визуализациялау.
Қалыптастырылатын құзыреттер: негізгі математикалық ұғымдарды білу; құрылған математикалық модельдер шеңберінде қажетті есептеулерді құру және жүргізу тәжірибесін алу; шамаларды өлшеудің стандартты және стандартты емес бірліктерін (ұзындық, алаң, көлем, масса, уақыт) қолдана отырып, математикалық есептерді шешу дағдылары; алаң, периметр және көлем формулаларын қолдана отырып, графикалық есептерді шешу дағдылары; шамаларды өлшеуге арналған құралдарды қолдану; цифрлық қоғамдағы ақпараттық үдерістердің негізгі заңдылықтарын, цифрлық сауаттылық компоненттерін, цифрлық ақпаратты іздеу, жүйелеу және өңдеу әдістері мен құралдарын білу.
Өзін-өзі тану және дүниетану БП 5 Оқытылатын мәселелер: отбасының, мектеп қоғамдастығының құрылымы, құрамы және функциялары;адамның негізгі әлеуметтік функциялары; "адам – қоғам" өзара байланысы туралы бастапқы мәліметтер; "қауіпсіздік", "денсаулық" ұғымдары және олардың жетекші белгілері; жеке тұлғаның, отбасының, қоғамдастықтардың және тұтастай қоғамның ерекшеліктері, олардың адам өміріндегі маңызы мен рөлі; тұрмыстық заттардың негізгі түрлері, олардың құрамы, қасиеттері мен көздері; Қазақстанның географиясы мен тарихы туралы жалпы мәліметтер; Қазақстан халқының негізгі дәстүрлері мен фольклоры; Қазақстанның әлемдегі; және достық қарым-қатынас қағидалары, этикет қағидалары, оқушының құқықтары мен міндеттері, салауатты өмір салты қағидалары;баланың өзін Қазақстанның жас азаматы ретінде сезінуі және өзінің белгілі бір этносқа қатыстылығы нысанындағы азаматтық бірегейлікті түсінуі; отбасының, кіші Отан мен Отанның құндылығы; көп ұлтты қазақстандық қоғамның құндылықтары; Қазақстанның Мемлекеттік рәміздерінің маңызы; адамның қоғамдағы адамгершілік мінез-құлқының нормалары; елді мекендердің әртүрлі типтерінің функционалдық және құрылымдық ерекшеліктері; ойлардың, сөздер мен іс-әрекеттердің сәйкестігінің маңыздылығы, олар үшін жауапкершілік; ұлттық дәстүрлердің, әдет-ғұрыптардың маңызы; адамдардың өмірі мен қоғамның дамуындағы саяхаттың рөлі; адамның өзін-өзі тануы мен өзін-өзі дамытуының маңыздылығы; "еңбек", "өзара түсіністік", "көңілділік", "оптимизм", "тілектестік", "жомарттық", "жомарттық", "патриотизм", "шығармашылық" ұғымдарының мазмұны және олардың маңыздылығы; салауатты өмір салтын жүргізу қажеттілігі; табиғаттың өмір көзі ретіндегі маңызы; табиғатқа ұқыпты қараудың маңыздылығы; шығармашылық, танымдық, зерттеушілік, жобалық сипаттағы оқу тапсырмалары мен жұмыстарын орындау; саяхат, қарапайым қаржылық қатынастар саласындағы жеке тәжірибе мен білім; салауатты өмір салты, жеке гигиена, тамақтану және күн тәртібі туралы білім; дәрігерге дейінгі алғашқы көмек көрсетудегі қарапайым білім; қоршаған әлемге бейімделудегі жеке және қоғамдық тәжірибе; этикет ережелері; отбасы мен ұжымда жағымды, достық өзара қарым-қатынасты қолдау үшін қарым-қатынас ережелері; Қазақстанның әлемдегі жағдайы; жеке адамның, отбасының, мектеп қоғамдастығының даму факторлары; адам өміріндегі негізгі ресурстардың маңызы; денсаулық және қауіпсіздік факторлары; адам сезімінің көріністері мен адамдардың іс-әрекеттері, олардың себептері мен салдары; өзіндік эмоционалдық жағдайы; отбасылық, тұлғааралық және қоғамдық салалардағы коммуникация модельдері; өмір қауіпсіздігі, саяхатты ұйымдастыру жөніндегі өз жобалары; өзіндік рухани-адамгершілік.
Қалыптастырылатын құзыреттер: "адам-қоғам"жүйесі шеңберінде білім алу, қазақстандық қоғам және барлық деңгейдегі әлеуметтік орта туралы білімді меңгеру; жеке, қоғамдық, ұлттық сана-сезімді және патриотизмді қалыптастыру.
Инклюзивті білім берудегі тьюторлық қызмет БП 5 Оқытылатын мәселелер: тьюторлық туралы түсінік;инклюзивті білім берудегі тьютордың мақсаты, міндеттері мен құзыреті; инклюзивті практика жағдайында ерекше білім берілуіне қажеттілігі бар балаларды тьюторлық сүйемелдеуді ұйымдастыру кезеңдері;ерекше білім берілуіне қажеттілігі бар балаларды психологиялық-педагогикалық сүйемелдеудің теориялық негіздері; инклюзивті білім беру ортасы; инклюзивті білім берудің педагогикалық шарттары мен технологиялары.
Қалыптастырылатын құзыреттер: инклюзивті білім беруде тьюторлықтың негізгі сипаттамаларын білу; ерекше білім берілуіне қажеттілігі бар балалармен түзету-дамыту жұмысын ұйымдастыру дағдыларын меңгеру; ерекше білім берілуіне қажеттілігі бар балаларға инклюзивті білім беруді ұйымдастыру процесінде білім беру интеграциясының нысанын таңдауды жүзеге асыру; арнайы және интеграцияланған білім беру субъектілерін психологиялық-педагогикалық қолдау сапасын арттыру тетігі ретінде кәсіби құзыреттерді игеру.
Коррекциялық педагогика негіздері БП 6 Оқытылатын мәселелер: түзету педагогикасының объектісі, пәні, міндеттері және негізгі ұғымдары; түзету педагогикасының жалпы мәселелері; түзету-педагогикалық қызмет принциптері; күрделі психофизиологиялық және әлеуметтік-педагогикалық құбылыс ретінде түзету-педагогикалық қызмет; психологиялық-педагогикалық ықпал етудің ерекше нысаны ретінде түзету жұмысының ережелері; педагогикалық ғылым салаларының бірі ретінде арнайы педагогика;арнайы білім берудің ғылыми негіздері; ерекше білім беру қажеттіліктері бар балаларға түзету-педагогикалық көмектің мазмұны.
Қалыптастырылатын құзыреттер: коррекциялық педагогиканың мәнін, мазмұны мен құрылымын білу; коррекциялық педагогиканың базалық түсініктерін меңгеру; қазіргі педагогикалық педагогиканың негізгі даму кезеңдері мен негізгі факторларын анықтай білу; ерекше білім беру қажеттіліктері бар балаларға жеке көзқарас ерекшеліктерін білу.
Қазақ (орыс) тілінің негіздері БП 5 Оқытылатын мәселелер: "Қазақ (орыс) тілінің негіздері" пәніне кіріспе; әңгімелесудің, оқылған немесе естілген мәтіннің негізгі мазмұны; пікірталас ұғымы, түрлері және оны ұйымдастыру; сөйлеу нормалары; синонимдер, антонимдер, омонимдер, тура және ауыспалы мағынасы бар сөздер; баяндау және сипаттау мәтіндерінің мазмұнын қайталау тәсілдері; эмоциялық-боялған мәнерлілік құралдары; түрлі типтегі, жанрдағы және стильдегі мәтіндер, грамматикалық, орфографиялық және пунктуациялық нормалар; түрлі ұсыну нысандарын (суреттер, схемалар, графиктер, кестелер) пайдалана отырып мәтіндер.
Қалыптастырылатын құзыреттер: қазақ (орыс) тілінің негізгі нормаларын, ұғымдары мен санаттарын білу; көпшілік алдында сөйлеу, дәлелдеу, пікірталас жүргізу дағдыларын меңгеру; қазақ (орыс) тілінде іскерлік жазбаша және ауызша сөйлеу дағдыларын меңгеру.
Әдеби оқу практикумымен балалар әдебиеті БП 7 Оқытылатын мәселелер: балалар әдебиеті жалпы әдебиеттің бөлігі ретінде: балалар әдебиетінің пәні мен міндеттері, оның ерекшелігі; балалар әдебиетінің жанрлық ерекшеліктері; көркем мәтіннің құрылымы мен мазмұны; ауызша халық шығармашылығы мен балалар әдебиетінің шығармалары, шығарма кейіпкерлерінің сипатын талдау; көркем және көркем емес мәтіндер туралы түсінік; көркем шығармалардың негізгі идеясы мен композициясын анықтау; сурет салу үшін автор қолданған бейнелеу-экспрессивті құралдар; мәтіндерді оқудың белгілі бір түрлері мен стратегияларын қолдана отырып оқу; шығармалардағы оқиғалардың барысын болжау; мәтін түрлерін анықтау (сипаттау, баяндау және пайымдау); әңгімелерді/өлеңдерді мәнерлеп оқу; көркем әдебиет шығармаларындағы жалпыадамзаттық құндылықтарды анықтау; көркем шығармалардың мазмұнын қайталаудың әртүрлі тәсілдерін қолдану; оқылған және естігені бойынша пайымдау; ұсынылған тақырыпқа және коммуникативтік берілген қондырғыға сәйкес үйлесімді, логикалық, дәлелді сөздер құрастыру; оқылған, естіген ақпарат негізінде рухани-адамгершілік құндылықтар туралы идеяларды талдау.
Қалыптастырылатын құзыреттер: бастауыш сыныптарда оқу дағдысын қалыптастырудың әдістері мен тәсілдері туралы білім; әр түрлі жанрдағы балалар әдебиетінің шығармаларын талдай білу; балалар әдебиетінің ерекше ерекшеліктері туралы теориялық білімді меңгеру; жазушылар шығармашылығын сыни бағалау дағдысын меңгеру; бастауыш сыныптарда балаларды оқуға үйрету дағдыларын меңгеру; оқу іс-әрекетінде бастауыш сынып оқушыларының әдеби білімін жетілдіру және диагностиканың заманауи әдістерін меңгеру.
Бастауыш сыныптардағы әдеби білім және оқу БП 7 Оқытылатын мәселелер: балалардың әдеби білімі туралы қазіргі түсінік; балалардың әдеби білімінің негізгі функциялары; ауызша халық шығармашылығы; шығармалардың негізгі жанрлары; мәтінмен жұмыс жасау әдістемесі.
Қалыптастырылатын құзыреттер: бастауыш сыныптарда әдеби білім беру үдерісін ұйымдастыру үдерісіне қойылатын негізгі талаптар туралы, балаларға әдеби білім берудің мақсаттары мен міндеттері туралы түсініктерді меңгеру; балалар фольклоры мен әдебиетінің жанрлық жүйесін білу;әртүрлі жанрдағы көркем шығармаларды талдау дағдылары және әртүрлі стильдегі шығармалармен жұмыс істеу тәсілдері; балалар әдебиеті шығармаларының көркемдік нысаны мен мазмұнын талдай білу; балалар жазушыларының шығармашылығына және балалар оқуы шеңберіне арналған анықтамалық басылымдармен жұмыс істеу дағдыларын меңгеру; әдебиеттік оқу сабақтарында білім беру процесін ұйымдастыру тәсілдерін меңгеру.
Бастауыш сыныптарда қазақ (орыс) тілін оқыту әдістемесі КП 5 Оқытылатын мәселелер: қазақ (орыс) тілін ғылым ретінде оқыту әдістемесінің негізгі ерекшеліктері, оның пәні, міндеттері, мазмұны, оқытудың әдістері мен тәсілдері; балаларды қазақ (орыс) тіліне оқытудың жалпыдидактикалық принциптері; қазақ (орыс) тілін оқытудағы сабақ түрлері; сөйлеу әрекетінің түрлері негізінде балалардың білімін меңгеру деңгейін ескере отырып, әртүрлі әдістемелік тәсілдерді іске асыру; орфографиялық дағдыларды қалыптастыру әдістемесі; бастауыш сынып оқушыларының сөйлеу қызметін жетілдірудің лингвистикалық және әдістемелік негіздері.
Қалыптастырылатын құзыреттер: бастауыш сыныптарда қазақ (орыс) тілін оқыту саласындағы білім және практикалық дағдылар; орыс (қазақ) тілін оқытудың негізгі әдістемелік қағидаларын меңгеру.
Бастауыш сыныптардағы дене тәрбиесінің теориясы мен әдістемесі БП 5 Оқытылатын мәселелер: пән, бастауыш сыныптардағы дене тәрбиесі теориясы мен әдістемесінің әдіснамалық және жаратылыстану-ғылыми негіздері; адам өміріндегі дене тәрбиесінің рөлі туралы түсініктерді қалыптастыру; балалардың дене тәрбиесі әдістемесіндегі зерттеу әдістері; балалардың дене тәрбиесі мен дамуының міндеттері мен құралдары; бастауыш сыныптардағы дене тәрбиесі бойынша жұмысты ұйымдастыру; дене тәрбиесі бойынша жұмыстағы отбасы мен мектептің байланысы; спорттық ойындар мен жаттығуларды оқыту әдістемесі.
Қалыптастырылатын құзыреттер: балалардың дене тәрбиесі мен дамуының теориялық негіздері туралы ғылыми дүниетаным мен түсініктерді қалыптастыру; балалардың дене тәрбиесі мен дамуының әдістемесін меңгеру; қозғалыс біліктері мен дағдыларының қалыптасу заңдылықтарын білу; бастауыш сыныптарда дене тәрбиесіне әдістемелік басшылықты жүзеге асыра білу;дене тәрбиесінің әртүрлі жүйелері мен теорияларын талдай білу; балалардың дене тәрбиесінің заманауи технологияларын меңгеру.
Өзін-өзі тану және дүниетануды оқыту әдістемесі КП 5 Оқытылатын мәселелер: пәннің харектеристикасы педагогикалық ғылым мен "өзін-өзі тану және дүниетану "оқу пәнін құрудың принциптері мен тәсілдері; "Адам-Қоғам" жүйесі шеңберінде пропедевтикалық білімді қалыптастыру және дамыту әдістемесі; "Өзін-өзі тану және дүниетану" дицсциплинасын оқыту әдістері; пәнді оқытудың ұйымдастырушылық формаларының жүйесі.
Қалыптастырылатын құзыреттер: "өзін-өзі тану және әлемді тану" пәнін оқыту әдістемесін білу"; бастауыш білім беру жүйесіндегі "өзін-өзі тану және әлемді тану" пәнінің пәні, объектісі, мақсаты, міндеттері мен орны; оқытудың алуан түрлі құралдарын пайдалану сипаттамасы мен әдістемесін білу; курс бағдарламасы, бөлім, белгілі бір сабақтың тақырыбы бойынша түсініктер мен түсініктер жүйесін анықтай білу.
Қарым-қатынас психологиясы және жанжалдарды басқару БП 5 Оқытылатын мәселелер: қарым-қатынастың мәні; қарым-қатынастың коммуникативті, интерактивті, перцептивті жақтары; қарым-қатынас функциялары; қарым-қатынас құрылымы; қарым-қатынас түрлері; қарым-қатынас модельдері; ауызша және вербалды емес қарым-қатынас құралдары; қарым-қатынас деңгейлері; жанжалдардың әлеуметтік табиғаты; жанжалдардың себептері; жанжалдардың түрлері; жанжалдардың динамикасы мен тетіктері; ұйымдастырушылық жүйеде қақтығыстарды басқару.
Қалыптастырылатын құзыреттер: кәсіби қызметте тиімді қарым-қатынас әдістері мен тәсілдерін қолдану; тұлғааралық қарым-қатынас процесінде Өзін-өзі реттеу тәсілдерін меңгеру; тұлғааралық, мәдениетаралық, этносаралық және іскерлік қарым-қатынас тәсілдерін меңгеру; жанжалдардың себептерін анықтау; жанжалдар процесін және жанжалдағы өзінің мінез-құлқын басқару; жанжалды жағдайларды талдау; басқару саласындағы жанжалды жағдайлардың алдын алу және шешу үшін Жанжалдарды басқару саласындағы білімді практикада қолдану; келіссөздерді ұйымдастыру және практикалық қызметте келіссөздер процесінің әртүрлі технологияларын қолдану.
Балалардың тәрбие және мәдени-тынығу қызметін ұйымдастыру БП 5 Оқытылатын мәселелер: бастауыш сыныптардағы тәрбие жұмысының мақсаты мен міндеттері; Тәрбие және дамыту ортасының құрамдас бөлігі ретінде сыныптың тәрбие жүйесі; оқушылар ұжымын қалыптастырудағы тәрбие жұмысының ерекшеліктері; бос уақыт әлеуметтік-мәдени құбылыс ретінде; балалардың мәдени-бос уақыт қызметінің мәні, функциялары және әдіснамалық негіздері; бос уақытты ұйымдастырудың түрлері; мәдени-бос уақыт қызметінің психологиялық-педагогикалық негіздері; мәдени-бос уақыт қызметінің технологиясы мен әдістемесі туралы түсінік; ұжымдық шығармашылық іс, мерекелік және конкурстық іс-шаралар; бастауыш сыныптардағы үйірме жұмысы.
Қалыптастырылатын құзыреттер: тәрбие жұмысының мәнін, мақсаты мен міндеттерін білу; бастауыш сыныптарда тәрбие жұмысын жоспарлау білігі мен дағдысы; балалар ұжымын қалыптастыру және оның жай-күйін диагностикалау дағдылары; бос уақытты ұйымдастырудың негізгі бағыттарын білу; бос уақытты ұйымдастырудың әдістері мен техникасын практикада қолдана білу; мәдени-бос уақытты ұйымдастыру алгоритмін және әдістерін меңгеру; балалардың жас ерекшеліктеріне сәйкес оларды дамыту нормаларына сәйкес бірлескен іс-шаралар мен жеке бос уақытты ұйымдастыру дағдыларын меңгеру.
Балаларды музыкалық тәрбиелеу әдістемесі БП 5 Оқытылатын мәселелер: музыкалық сауаттың негіздері; әндерді орындау және музыканы тыңдау ережелері; Қазақ дәстүрлі музыкасының негізгі түрлері, жанрлары мен стильдері; халық және симфониялық оркестрдің музыкалық аспаптарының атауы және жіктелуі; хор мен оркестрлердің түрлері; Қазақтың дәстүрлі және классикалық музыкасының үздік үлгілері мен танымал орындаушылары, Қазақстан композиторларының музыкасы және әлем халықтарының музыкасы; базалық компьютерлік музыкалық бағдарламалар; музыканың адам өміріндегі рөлі; музыканың басқа өнер түрлерімен өзара байланысы; дәстүрлі музыка қазақ халқының және әлемнің басқа да халықтарының мәдениетінің көрінісі ретінде; композиторлық музыкадағы халық музыкасының негізгі рөлі; ән айту, музыкалық аспаптарда жеке және ансамбльде, хорда/оркестрде ойнау кезінде сезімдерді, көңіл-күйді жеткізуге, қарапайым шығармаларды, импровизацияларды, шығармашылық жобаларды, оның ішінде компьютерлік музыкалық бағдарламаларды пайдалана отырып, жасауға арналған музыкалық сауаттылық негіздері; музыкалық құбылыстарды, қоршаған шындық құбылыстарын дыбыстар тілі арқылы түсіндірудегі музыканың түрлері, стильдері мен жанрлары; халық және симфониялық оркестрлердің музыкалық аспаптарының ерекшеліктері; өзіндік музыкалық-шығармашылық жұмыстарды жазуға және импровизациялауға арналған түрлі дыбыстар мен дыбыстық әсерлер.
Қалыптастырылатын құзыреттер: балалардың музыкалық тәрбиесін жүзеге асыру үшін қажетті дағдыларды қалыптастыру; балаларды музыкалық тәрбиелеу мен оқытудың теориялық негіздерін білу; балаларға музыкалық білім берудің дәстүрлі және қазіргі заманғы технологияларын зерделей, талдай, бағалай білу; музыкалық дамудың педагогикалық процесін ұйымдастыру және басқару саласында негізгі кәсіби маңызды біліктер мен дағдыларды меңгеру; балалардың музыкалық біліктерін дамыту үшін жағдай жасай білу.
Бастауыш сынып мұғалімдерінің әдістемелік қызметі КП 5 Оқытылатын мәселелер: бастауыш сыныптардағы әдістемелік жұмыстың түсінігі, міндеттері, мәні, функциялары, мазмұны және жүйесі; бастауыш сыныптардағы жұмысты әдістемелік қамтамасыз ету; бастауыш сынып педагогының аналитикалық-болжамдық қызметі; мектептегі басқару функциясы ретінде жоспарлаудың мәні мен принциптері; бастауыш сынып педагогының басқару қызметіндегі бақылау функциясы; бастауыш сыныптардағы әдістемелік жұмыстың технологиялары.
Қалыптастырылатын құзыреттер: бастауыш сынып мұғалімінің әдістемелік қызметі туралы білім жүйесін меңгеру; бастауыш сыныптардағы білім беру-тәрбие жұмысын жобалау және жоспарлау; бастауыш сыныптардағы әдістемелік және педагогикалық жұмыстың мазмұнын, нысандарын, әдістерін іріктеуге әдіснамалық тәсілдерді меңгеру.
Оқу іс-тәжірибе БП 2 Оқу практикасы білім беру саласында бастапқы кәсіби дағдылар мен дағдыларды алуға, Педагог мамандығына тұрақты қызығушылықты қалыптастыруға, кәсіптік бағдарлауға бағытталған.
Психологиялық-педагогикалық іс-тәжірибе БП 4 Психологиялық-педагогикалық практика оқушылардың анатомиялық-физиологиялық ерекшеліктерін ескере отырып, білім беру ортасында баланың дамуын психологиялық-педагогикалық қолдау дағдыларын қалыптастыруға; жалпы кәсіптік құзыреттілік модулі 2 пәндерін оқу кезінде алынған теориялық білімді қалыптастыруға және нығайтуға бағытталған.
Педагогикалық іс-тәжірибе БП 5 Педагогикалық практика студенттердің сауаттылық дағдыларын, көркем еңбекті оқыту әдістемесін, қазақ (орыс) тілін,бастауыш сыныптарда дене тәрбиесі әдістемесін қалыптастыруға;ақпараттық-коммуникациялық технологиялар дағдыларын, оның ішінде кәсіби міндеттерді шешу кезінде меңгеруге бағытталған.
Өндірістік-педагогикалық іс-тәжірибе 1 БП 10 Педагогикалық практика студенттердің бойында жаратылыстану пәндерін оқыту әдістемесі саласында дағдыларды қалыптастыруға бағытталған
Дипломалды іс-тәжірибе КП 5 Дипломалды  іс-тәжірибе дипломдық жұмыс тақырыбы бойынша материалдарды жүйелі түрде жинауға бағытталған
Өндірістік-педагогикалық іс-тәжірибе 2 КП 5 Педагогикалық іс-тәжірибе студенттерде оқу, әдістемелік, мәдени-демалыс, сыныптан тыс тәрбие іс-әрекеттерін ұйымдастыру дағдыларын қалыптастыруға; ақпараттық-коммуникациялық технологияларды меңгеру дағдыларын, оның ішінде кәсіптік міндеттерді шешу кезінде жетілдіруге бағытталған.
Дипломдық жұмысты/жобаны жазу және қорғау Қосымша пәндер циклі 12