Күндізгі бөлім

Профильді бағыт

Бағдарлама мамандардың бағыт бойынша кәсіби даярлығын тереңдетуге нысандалған, қолданбалы сипатқа ие


Оқу мерзімі 1 жыл

Ғылыми-педагогикалық бағыт

Тереңдетілген ғылыми-зерттеу даярлығы, докторантура бағдарламасы бойынша оқуды жалғасытруға қажетті оқытушылық қызмет


Оқу мерзімі 2 жыл

7М06102(03) – «Информатика» білім беру бағдарламасы терең ғылыми және педагогикалық дайындығы бар жоғары, жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру жүйесі және ғылыми-зерттеу секторы үшін кадрлар даярлау үшін әзірленген.

7М06102(03) – «Информатика» білім беру бағдарламасының негізгі мақсаты Интеллектуалды-сараптамалық жүйелерді әзірлеу кезінде ақпаратты қорғаудың сенімді әдістерін модельдеуге қабілетті, Big Data талдауын жүргізуге және шешімді, деректерді өңдеудің тиімді алгоритмдерін әзірлеуге қабілетті, бағдарламалық өнімдерді кроссплатфорлы әзірлемелер үдерісіне енгізу кезінде бағалау, спецификация және верификациялау критерийлерін жасауға қабілетті; ақпараттық процестер мен құбылыстарды бақылау және талдаудың ғылыми-зерттеу және эксперименталдық әдістерінің негіздерін меңгерген жоғары білікті педагог кадрларды даярлау.

7М06102(03) – «Информатика» білім беру бағдарламасының өзектілігі жоғары, жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру жүйесі мен ғылыми-зерттеу секторы үшін терең ғылыми және педагогикалық даярлығы бар, қазіргі уақытта неғұрлым сұранысқа ие кадрлар даярлау болып табылады.

БББ коды Жылдық оқу ақысы 1 ECTS кредитінің құны Игерілетін ECTS кредиттерінің саны
7М06102 390 000 теңге 6 500 теңге 60
7М06103 390 000 теңге 6 500 теңге 60

Білім беру бағдарламасының негізгі міндеттері

В области научно-исследовательской и научно-изыскательной деятельности:

Күрделі алгоритмдерді теориялық және эксперименттік зерттеуді талдау;

Кәсіби қызмет объектілерінің жұмыс істеуіне байланысты ақпараттық процестердің математикалық және бағдарламалық модельдерін құру және зерттеу, стандартты ғылыми және кәсіби міндеттерді шешу.

Жобалау-конструкторлық қызмет саласында:

Бағдарламалық модульдердің талаптары мен ерекшеліктерін әзірлеу;

Ғылыми-техникалық, жаратылыстану-ғылыми және жалпы ғылыми ақпаратты талдау және өңдеу;

Кәсіби қызмет объектілерінің сапа менеджменті.

Өндірістік-технологиялық қызмет саласында:

Берілген мерзімде бағдарламалық модульдер мен кешендердің тапсырылған сапасын әзірлеу;

Бағдарламалық модульдерді сынақтан өткізу және баптау;

Кәсіби қызмет объектілерін әзірлеу және зерттеу процесін ұйымдастыру кезінде технологияны, аспаптық құралдарды және компьютерлік технологиялар құралдарын таңдау және негіздеу;

Кәсіби қызмет объектілерін әзірлеу процесін қабылданған ұйымдастыру шеңберінде қызметкерлерді оқыту.

Білім беру қызметі саласында:

Жоғары мектеп педагогикасының заманауи әдіснамасын меңгеру;

Оқыту үрдісіне жаңа компьютерлік технологияларды енгізу;

Белгіленген стандарттарға сәйкес заманауи әдістер, құралдар мен технологиялар негізінде оқу-әдістемелік материалдарды әзірлеу;

Білім берудің әртүрлі нысандарын, үлгерімді бақылаудың электрондық нысандарын енгізу.

Білім беру бағдарламасы бойынша негізгі құзыреттіліктер

Орта арнаулы және жоғары оқу орындарында компьютерлік ғылымдарды оқыту дағдыларын меңгеру (ғылыми-педагогикалық даярлау бағыты үшін);

Аппараттық-бағдарламалық кешендерді тиімді іске асыру үшін есептеу техникасы құралдарын, бағдарламалау құралдарын қолдану дағдыларын түсіну және объектілі-бағытталған талдау, жобалау және бағдарламалаудың практикалық дағдыларын меңгеру;

Ақпараттық менеджмент саласындағы білімді, ақпараттық мониторингті жүзеге асыру, бағдарламалық модульдерді жөндеу жүйесін әзірлеу, бағдарламалық модульдерді қолдану бойынша нұсқаулықтар әзірлеу, алынған нәтижелерді түсіндіру, өзін-өзі бағалау мен өзін-өзі бақылауға, әділдік пен объективтілікке ұмтылу;

Заманауи ақпараттық технологиялар, математикалық, аппараттық және бағдарламалық қамтамасыз ету саласындағы мәселелерді кәсіби шешуге қабілетті болу;

IT технологиясы саласындағы нормативтік және құқықтық құжаттарды, нұсқамалық құжаттарды, бағдарламалық өнім мен жүйенің ағымдағы техникалық құжаттамасын әзірлеу дағдылары мен іскерліктерін меңгеру, ұйымдастырушылық қабілеттерді меңгеру, жоғары орындаушылық тәртіпті көрсету;

Өзіндік ғылыми-зерттеу жұмысы мен ғылыми - іздену жұмысының, сондай-ақ топ құрамындағы қызметтің дағдыларын меңгеру.

Кәсіби қызмет түрлері

Компьютерлік жүйелердің қазіргі заманғы бағдарламалық және аппараттық қамтамасыз етілуін әзірлеу, мультимедиа ақпараттарын өңдеу;

Күрделі жүйелердің бағдарламалық қамтамасыз етуін, бағдарламалық өнімді автоматтандырудың негізгі құралдарын әзірлеу;

Автоматты басқару жүйелерінде микропроцессорларды пайдалану, микропроцессорларды пайдалана отырып ақпараттық-өлшеу жүйелерінде деректерді өңдеу әдістерін пайдалану;

ПТиімді интерфейстерді құру; адам-машиналық өзара іс-қимыл тұрғысынан әртүрлі ақпараттық жүйелерді сынақтан өткізу, НУЖ анықтау және жобалау;

Бағдарламалық қамтаманы өнеркәсіптік басқару жүйесіне енгізу; жүйені нақты уақыттың операциялық жүйесіне біріктіру;

Орта арнаулы және жоғары оқу орындарында компьютерлік ғылымдарды оқыту; ұжымның жұмысын жоспарлау;

Информатиканың қолданбалы кәсіби мәселелерін шешу;

Өзіндік және топтық ғылыми-зерттеу және ғылыми-педагогикалық қызметін ұйымдастыру;

Автоматтандырылған жобалау және басқару жүйелерін пайдалана отырып, бағдарламалық кешендерді әзірлеудің заманауи технологияларын қолдану;

WWW клиенттік және серверлік тілдер мен технологиялардың жұмысын ұйымдастыру, WEB-қосымшаларды әзірлеу, Web-қосымшаларды, түрлі компоненттер мен жүйелерді, негізгі өнімдер мен Microsoft технологияларын web-біріктіру;

Бағдарламалық өнімді пайдаланушыларды аттестаттау және оқыту принциптерін, педагогикалық тәсілдерді қолдануды ұйымдастыру;

Ақпараттық-коммуникациялық құралдар мен технологияларды зерттеу, жобалау, енгізу және пайдалану, өңірдің даму ерекшеліктерін ескере отырып және ҚР ұлттық мүддесінде әртүрлі қызмет салаларында ақпараттық модельдерді құру.

Мамандарды жұмысқа орналастыру болашағы

Орта жалпы білім беретін және мамандандырылған мектептер, колледждер, гимназиялар, училищелер, Білім бөлімдерінде (ғылыми-педагогикалық даярлау бағыты үшін);

Қолданбалы математика және компьютерлік технологиялар әдістерін пайдаланатын салалардағы ғылыми-зерттеу қызметі, мультимедиялық және басқа да IT – технологияларды кеңінен қолдана отырып педагогикалық қызметті жүзеге асыру;

Өз қызметінде математикалық әдістер мен компьютерлік технологияларды пайдаланатын ғылыми-зерттеу орталықтары, жобалау және ғылыми-өндірістік ұйымдар, басқару органдары, білім беру мекемелері, өнеркәсіптік кәсіпорындар және әртүрлі меншік нысанындағы басқа да ұйымдар.

7М06102 – «Информатика» білім беру бағдарламасының бітірушілері ақпараттық технологиялар саласында, есептеу, аппараттық және бағдарламалық қамтамасыз етуді өндіруге маманданған компанияларда, компанияның ішкі өндіріс және басқару процестері үшін ақпараттық жүйелер мен компьютерлік желілерді пайдаланатын барлық түрдегі кәсіпорындар мен ұйымдарда жұмыс істей алады.


ДАҒДЫЛАР МЕН ҚҰЗІРЕТТЕР

Профильді бағыт

Әртүрлі кластардағы қолданбалы есептерді шешу және жүйені құру үшін автоматтандыру және ақпараттандыру үшін қолданбалы информатиканың қазіргі заманғы әдістері мен аспаптық құралдарын қолдану

Ақпаратты қорғаудың сенімді криптологиялық, оптикалық және биометриялық әдістерін модельдеу және оларды интелектуальды-сараптамалық жүйелерді әзірлеуде қолдану

Big Data талдау және өңдеу шешімдерінің тиімді алгоритмдерін әзірлеу

Бағдарламалық өнімдерді бағалау, спецификациялау және верификациялау критерийлерін жасау және оларды кроссплатфорлы әзірлемелер процесіне енгізу

Ғылыми-педагогикалық бағыт

Жоғары мектеп педагогикасының қазіргі әдіснамасын меңгеру

Оқыту үдерісіне жаңа ақпараттық технологияларды енгізу

Заманауи әдістер, тәсілдер мен технологиялар негізінде оқу-әдістемелік материалдарды зерттеу және әзірлеу


СПИКЕРЛЕР МЕН ТӘЛІМГЕРЛЕР

СЕРІКТЕСТЕРЖҰМЫСҚА ОРНАЛАСТЫРУ

Ғылыми-зерттеу орталықтары

Мемлекеттік ұйымдардағы ақпараттық технологиялар орталықтары

Барлық ұйымдардың ақпараттық және ІТ-бөлімдер

Телекоммуникациялық компаниялар

Денсаулықсақтау және білім беру салалары

Банктер

Қаржы ұйымдары

МАНСАП МЕН ТАБЫС

АЖ Администраторы — 1 925 000 ₸ дейін

Инженер — 500 000 ₸ дейін

ІТ-бөлім басшысы — 750 000 ₸ дейін

Колледж және ЖОО оқытушысы — 150 000 ₸ дейін

Web-дизайнер — 1 100 000 ₸ дейін

Программист-әзірлеуші — 1 100 000-нан 1 260 000-ға ₸ дейін

Ғылыми қызметкер — 800 000 ₸ дейін

ҚАЛАЙ ТҮСУГЕ БОЛАДЫ

Екінші жоғары

  • Құжаттар өткізу:
    Диплом, жеке куәлік

  • Қабылдау сынақтарынан өту:
    Кешенді тестілеу

Шаймерденова Лаззат. Магистр, М.Әуезов атындағы ОҚМУ-нің ЕТжБҚ кафедрасының аға оқытушысы

Бауыржан Абдримов. ОҚМПУ-нің оқытушысы

Равшанбек Пазилов. М.Әуезов атындағы ОҚМУ-нің ІТ-бөлімінің меңгерушісі

Ахмет Шалдарбеков. Жаңа технологиялар колледжі директорының орынбасары

Жәнібек Шалдарбеков. "Назарбаев Зияткерлік мектептебі" программисті

Сеилхан Кендирбаева. Шымкент қаласы білім басқармасы бөлімінің басшысы

Қуаныш Торланов. "ОҚО Кәсіпкерлер палатасына арналған мобильді қосымша" мобильді қосымшасын әзірлегені үшін авторлық куәлік алған

Саидхон Сайдирасулов. "Электр торабы ауалық сызықтарының санитарлы-қорғауға аумақтары шекараларын есептеу" тақырыбы бойынша әзірленген жобасымен "Энергосервис-ЭТЛ" ЖШС-пен шаруашылық келісім шартқа отырған

7М06102 – Информатика білім беру бағдарламасының типтік оқу жоспары

Пәндердің атауы Пән циклі ECTS Пәннің қысқаша сипаттамасы
Криптология КП 5 Зерттелетін мәселелер: ақпаратты қорғаудың физикалық механизмдеріне негізделген криптографиялық жүйелер; симметриялық криптожүйелер; ашық кілті бар криптографиялық жүйелер.
Қалыптастырылатын құзыреттер: ғылыми зерттеулердің, эксперименттік деректерді өңдеу мен интерпретациялаудың қазіргі заманғы әдістерімен криптологияның теориялық, әдістемелік және технологиялық жетістіктерін меңгеру; криптографиялық хаттамалар, әдістер мен алгоритмдер негізінде крипто талдау және криптография негіздерін игеру дағдылары; мәтіндер мен шифрлардың математикалық модельдері туралы, кілттерді бөлу хаттамалары туралы, реттілік генераторлары туралы білім.
Ақпараттық жүйелерді жобалаудың құрал-жабдықтары КП 5 Зерттелетін мәселелер: ақпараттық жүйенің аспаптық құралдарына кіріспе; ақпараттық жүйені жобалау кезеңінің аспаптық құралдары; ақпараттық жүйелердің бағдарламалық-ақпараттық өзегін әзірлеу кезеңінің аспаптық құралдары; ақпараттық жүйені пайдалану кезеңінің аспаптық құралдары.
Қалыптастырылатын құзыреттер: күрделі жүйелерді бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлеу принциптері мен әдістерін, бағдарламалық өнімді әзірлеуді автоматтандырудың іргелі құралдарын және оларды қолдану әдіснамасын білу; әзірлеудің қазіргі заманғы аспаптық құралдарымен бағдарламалаудың ұйымдастырушылық және құрастыру технологиясын, класстар, объектілер, қасиеттер, әдістер, оқиғалар ұғымдарын қамтитын объектіге бағытталған бағдарламалау тұжырымдамасын (OББ) білу; қосымшаларды әзірлеу құралдарын, бағдарламаларды әзірлеушінің көрнекі құралдарын білу.
Менеджмент БП 2 Қарастырылатын сұрақтар: қазіргі заманғы менеджменттің мәні мен өзіне тән белгілері, оның даму тарихы; бөлімше жұмысын жоспарлау және ұйымдастыру әдістері; басқарудың ұйымдық құрылымын құру принциптері; ұйымның мотивациялық саясатын қалыптастыру негіздері; заңгердің кәсіби қызметі саласындағы менеджменттің ерекшеліктері.
Қалыптасатын құзыреттіліктер: бөлімше жұмысын жоспарлау және ұйымдастыру әдістерін іс жүзінде пайдалану дағдыларын меңгеру; басқарудың ұйымдастырушылық құрылымдарын талдау; персоналдың еңбек қызметін ынталандыру бойынша жұмыс жүргізу; кәсіби қызметте іскерлік және басқарушылық қарым-қатынас тәсілдерін қолдану; кәсіби қызмет саласындағы менеджменттің ерекшеліктерін ескеру.
Басқару психологиясы БП 2 Қарастырылатын сұрақтар: ғылыми білім жүйесіндегі басқару психологиясы; басқару жүйесін зерттеудің негізгі тәсілдері; басшының жеке кәсіби тұжырымдамасы; басқарушылық қызмет аспектісі ретінде басқарушылық өзара іс-қимыл және шешім қабылдау процесі; негізгі басқару функцияларын іске асырудың психологиялық ерекшеліктері; басқарушылық қызмет субъектісінің психологиясы; жеке басқару стилінің психологиясы.
Қалыптасатын құзыреттіліктер: басқарушылық қызметтің психологиялық мазмұнын, басшының жеке басқарушылық тұжырымдамасын, басқарушылық өзара іс-қимылдың теориялық негіздерін, негізгі басқарушылық функцияларды іске асырудың психологиялық ерекшеліктерін, басқарушылық қызмет субъектісінің психологиясын білу; басқарушылық қызмет және өзара іс-қимыл саласындағы психологиялық зерттеу әдістемелерін меңгеру.
Интеллектік платформалар КП 5 Зерттелетін мәселелер: зияткерлік ақпараттық жүйелер мен технологияларды пайдаланудың проблемалық мәселелері мен салалары; білімді өңдеу жүйесін құру және оның жұмыс істеуінің теориялық және ұйымдастыру-әдістемелік мәселелері; білім базасын жобалау бойынша практикалық жұмыстар.
Қалыптастырылатын құзыреттер: ақпараттық жүйелер саласындағы ерекше есептерді шешу үшін математикалық аппаратты меңгеру және
ақпараттық жүйелердің аналитикалық-имитациялық модельдерін әзірлеу әдістерін меңгеру.
Бейнелерді ажырату теориясы КП 5 Зерттелетін мәселелер: бейнелерді танудың негізгі тәсілдері; бейнелерді танудың теориялық сұрақтарын қорыту; бейнелерді тану кезінде нейрондық желілерді оқыту әдістерінің алгоритмдерін дамыту; түрлі сараптамалық жүйелерді әзірлеу; нейрондық желілерді пайдалана отырып, бейнелерді танудың жаңа әдістерін әзірлеу; алгоритмдерді құру әдістерін айқындау; бейнелерді тану әдістерінің тиімділігін бағалау.
Қалыптастырылатын құзыреттер: деректерді ұсыну нысандарын оңтайлы таңдау және түзету дағдыларын және оларды бейнелерді ажырату жүйелерінің күрделі емес архитектураларын құру кезінде алгоритмдік және бағдарламалық қамтамасыз етуді қолдануды білу; анық емес логиканы қолдана отырып, деректер нысандарын және алгоритмдік және бағдарламалық қамтамасыз ету әдістері мен БА және ОИ жүйелерінің архитектураларын жетілдірудің басқа да құралдарын оңтайлы таңдау және түзету дағдыларын меңгеру.
Кроссплатфорлы қосымшаларды құрастыру КП 5 Зерттелетін мәселелер: интеграцияланған даму орталарында қосымшалар құру кезеңдері; әр түрлі платформаларда орындалатын кодтың негізгі сипаттамалары.
Қалыптастырылатын құзыреттер: әртүрлі архитектуралар мен платформалар үшін заманауи бағдарламалау технологияларын меңгеру; Java,. Net, Qt, python, wxWidgets платформалары үшін кросс-платформалық бағдарламалау негіздері бойынша жүйелік базалық түсінікті, бастапқы білімді, іскерлікті және дағдыларды қалыптастыру.
Интеллектуалды мәліметтерді талдау КП 5 Зерттелетін мәселелер: деректерді интеллектуалды талдауға кіріспе; деректерді алдын ала өңдеу; оқытумен сыныптау міндеті; ассоциативті ережелерді іздеу міндеті; кластерлік талдау Data Mining әдістері мен модельдері; шешімдер ағаштарын құру алгоритмдері.
Қалыптастырылатын құзыреттер: деректерді зияткерлік талдау (Data Mining) саласында туындайтын міндеттердің түрлері және деректерді талдаудың практикалық міндеттерін анықтауға, ресімдеуге және табысты шешуге көмектесетін оларды шешу әдістері туралы түсінік.
Ғылыми зерттеулерді жоспарлау және ұйымдастыру БП 4 Зерттелетін мәселелер: ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау бойынша заманауи тәсілдер; теориялық және нақты деректерді талдау; әртүрлі ғылыми жұмыстарды дұрыс дайындау.
Қалыптастырылатын құзыреттер: ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау бойынша дағдыларды игеру.
Магистрлік жобаны рәсімдеу және қорғау Қосымша пәндер циклі 12  
Өндірістік іс-тәжірибе [ИФ] КП 10 Өндірістік іс-тәжірибе оқу жоспарының іргелі және кәсіби модульдерінің пәндерін оқу процесінде алынған магистранттардың білімі мен іскерлігін бекітуге, практикалық кәсіби қызмет дағдыларын дамытуға бағытталған. Практикадан өту барысында магистрант жаңа технологияларды және/немесе зерттеу әдістемелерін, бағдарламаларды, бағдарламалау тілдерін меңгереді, сондай-ақ кәсіби қызметке қосу үшін қажетті кәсіби және жалпы мәдени құзыреттерді дамытады. Тәжірибенің нәтижесі алгоритмді немесе әдісті енгізу, зерттеу пакетін баптау параметрлері, әзірленген бағдарламалық құралдың архитектурасы, нәтижені сипаттайтын мақала болуы мүмкін.
Шетел тілі (кәсіби) БП 2 Қарастырылатын сұрақтар: грамматикалық материал, арнайы лексика, терминологиялық материал; мамандықтың негізгі пәндеріне сәйкес келетін оқу материалы; кәсіби салада оқу, сөйлеу, тыңдау және жазу.
Қалыптасатын құзыреттіліктер: білім алушылардың мәдениетаралық-коммуникативтік құзыреттілік дағдыларын меңгеру; халықаралық кәсіби ортаға кірігу; мәдениетаралық, ғылыми және кәсіби қарым-қатынас құралы ретінде кәсіби шет тілін пайдалану.
Ғылыми зерттеу негіздері БП 4 Зерттелетін мәселелер: ЖОО-дағы ғылыми зерттеулердің жалпы қағидаттары мен әдіснамасы; ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау саласындағы негізгі теориялық және практикалық білім мен дағдылар; алынған нәтижелерді ресімдеу және коммерцияландыру мүмкіндіктері.
Қалыптастырылатын құзыреттер: классикалық жоспар және математикалық жоспарлау әдісі бойынша экспериментті жоспарлай білу; өзінің практикалық қызметінде түбегейлі жаңа міндеттерді қою және шешу дағдыларын меңгеру; ғылыми зерттеулер нәтижелері негізінде жаңа технологияны жобалау дағдыларын меңгеру.
Жасанды интеллект теориясы және шешім қабылдау теориясы КП 5 Зерттелетін мәселелер: жасанды интеллект түсінігі; ЖИ жүйесінің архитектурасы және негізгі құрамдас бөліктері; анық емес логикасы бар басқару жүйесі; анық емес логика жүйесінің негізгі құрылымы және жұмыс принципі; сараптамалық жүйелер, сараптамалық жүйелерді құру әдістемесі; нейрондық желілер және нейрондық желілерді басқару; сызықтық және сызықты емес бағдарламалау, динамикалық бағдарламалау міндеттері; жаппай қызмет көрсету жүйесі.
Қалыптастырылатын құзыреттер: деректер базасын басқару жүйесін әзірлеу, әзірленетін деректер базасын басқару жүйесін баптау және сүйемелдеу, құжаттау білігі; операциялық жүйелерді әзірлеу дағдылары және олардың архитектурасы; операциялық жүйенің компоненттерін жазу, әзірленетін операциялық жүйені күйге келтіру және сүйемелдеу,құжаттау дағдылары.
Тағылымдамадан өту мен магистрлік жобаны орындауды қамтитын магистранттың эксперименттік-зерттеу жұмысы Қосымша пәндер циклі 5 Қарастырылатын сұрақтар: эксперименттік зерттеулер; магистрлік жобаның бекітілген тақырыбы негізінде негізделетін нақты объектіні зерттеу нысанындағы практика;
Қалыптастырылатын құзыреттер: эксперименттік ізденістерді іске асыру дағдыларын қалыптастыру; қойылған міндеттерді шешу; жұмыс тақырыбы бойынша ақпараттық дереккөздерді таңдау; іс жүзінде маңызды сәттерді анықтау бойынша талдамалық жұмысты жүргізу.
Магистрлік жобаны орындауды қоса алғанда магистранттың эксперименталды-зерттеу жұмысы Қосымша пәндер циклі 8 Қарастырылатын сұрақтар: эксперименттік зерттеулер; магистрлік жобаның бекітілген тақырыбы негізінде негізделетін нақты объектіні зерттеу нысанындағы практика;
Қалыптастырылатын құзыреттер: эксперименттік ізденістерді іске асыру дағдыларын қалыптастыру; қойылған міндеттерді шешу; жұмыс тақырыбы бойынша ақпараттық дереккөздерді таңдау; іс жүзінде маңызды сәттерді анықтау бойынша талдамалық жұмысты жүргізу.7М06103 – Информатика және компьютерлік ғылымдар білім беру бағдарламасының типтік оқу жоспары

Пәндердің атауы Пән циклі ECTS Пәннің қысқаша сипаттамасы
Ғылым тарихы мен философиясы БП 3 Оқытылатын мәселелер: қазіргі ғылым философиясының пәні мен негізгі түсініктері; қазіргі өркениет мәдениетіндегі ғылым; ғылымның пайда болуы және оның тарихи эволюциясының негізгі кезеңдері; ғылыми білімнің құрылымы; ғылымның динамикасы жаңа білімді қалыптастыру процесі ретінде; ғылыми дәстүрлер мен ғылыми революциялар,ғылыми рационалдылықтың тарихи типтері; ғылымның қазіргі даму кезеңінің ерекшеліктері; ғылыми прогресстің болашағы; ғылым әлеуметтік институт ретінде; қазіргі ғылыми білім құрылымындағы жаратылыстану ғылымдары; педагогика ғылымының тарихы.
Қалыптастырылатын құзыреттер: білімнің, белсенділіктің және әлеуметтік институттың ерекше түрі ретінде ғылымның негізгі ерекшеліктерін білу; ғылымның негізгі тарихи кезеңдері мен әр түрлі ғылыми әдісін білу; ғылым дамуының қазіргі кезеңінде туындайтын негізгі дүниетанымдық және әдіснамалық мәселелерді бағдарлай білу; ғылым философиясының терминологиялық аппаратын меңгеру; логикалық талдау әдістері мен тәсілдерін меңгеру.
Интерактивті оқыту әдістері БП 5 Зерттелетін мәселелер: ауызша және жазбаша коммуникация процесінде оларды одан әрі қолдана отырып, мультимедиялық оқыту бағдарламаларының (айтылым, лексикалық, тыңдалым, айтылым және жазылым) көмегімен әртүрлі сөйлеу дағдыларының құралдары; оқытатын бағдарламалық құралдар; бақылаушы ақпараттық құралдар.
Қалыптастырылатын құзыреттер: нақты білім беру мекемесінің нақты білім беру сатысында оқу-тәрбие процесінің сапасын қамтамасыз ету үшін заманауи әдістер мен технологияларды, оның ішінде ақпараттық технологияларды қолдануға дайын болу.
Бағдарламалық қамтаманы құрастыру технологиясы КП 3 Зерттелетін мәселелер: күрделі жүйелердің бағдарламалық жасақтамасын әзірлеу принциптері мен әдістері; сыныптар, объектілер, қасиеттер, әдістер, оқиғалар ұғымдарын қамтитын бағдарламалық өнімді әзірлеуді автоматтандырудың іргелі құралдары және оларды қолдану әдіснамасы.
Қалыптастырылатын құзыреттер: техникалық тапсырмаларды қалыптастыру және есептеу техникасының аппараттық және (немесе) бағдарламалық құралдарын әзірлеуге қатысу қабілетіне ие болу; құрылатын бағдарламалық қамтылымды өнеркәсіптік тестілеуді ұйымдастыру дағдыларына ие болу; CASE-құралдарды пайдалана отырып, бағдарламалық кешендерді әзірлеудің қазіргі заманғы технологияларын қолдану қабілетіне ие болу; әзірленетін бағдарламалық өнімдердің сапасын бақылау, бағдарламалық қамтылым модельдерін верификациялаудың қолданыстағы тәсілдерін түсіну (БҚ).
Криптология КП 5 Зерттелетін мәселелер: ақпаратты қорғаудың физикалық механизмдеріне негізделген криптографиялық жүйелер; симметриялық криптожүйелер; ашық кілті бар криптографиялық жүйелер.
Қалыптастырылатын құзыреттер: ғылыми зерттеулердің, эксперименттік деректерді өңдеу мен интерпретациялаудың қазіргі заманғы әдістерімен криптологияның теориялық, әдістемелік және технологиялық жетістіктерін меңгеру; криптографиялық хаттамалар, әдістер мен алгоритмдер негізінде крипто талдау және криптография негіздерін игеру дағдылары; мәтіндер мен шифрлардың математикалық модельдері туралы, кілттерді бөлу хаттамалары туралы, реттілік генераторлары туралы білім.
Шетел тілі (кәсіби) БП 3 Оқытылатын мәселелер: грамматикалық материал, арнайы лексика, терминологиялық материал; мамандықтың негізгі пәндеріне сәйкес келетін оқу материалы; кәсіби салада оқу, сөйлеу, тыңдау және жазу.
Қалыптастырылатын құзыреттер: білім алушылардың мәдениетаралық-коммуникативтік құзыреттілік дағдыларын меңгеру; иалықаралық кәсіби ортаға ықпалдасу; кәсіби шет тілін мәдениетаралық, ғылыми және кәсіби қарым-қатынас құралы ретінде қолдану.
Жоғары мектеп педагогикасы БП 5 Оқытылатын мәселелер: жоғары мектеп педагогикасы ғылым ретінде, оның әдіснамалық негіздері; жоғары мектеп дидактикасының жалпы теориялық негіздері; жоғары мектеп оқытушысының кәсіби және коммуникативтік құзыреттілігі; жоғары мектепте оқытудың қозғаушы күштері мен принциптері; жоғары білімнің мазмұны; жоғары мектептегі заманауи білім беру технологиялары; жоғары мектеп тәрбие мен тұлғаны қалыптастырудың әлеуметтік институты ретінде; жоғары мектептегі тәрбиенің мәні.
Қалыптастырылатын құзыреттер: жоғары мектепте оқыту негіздерін білу; ЖОО оқытушысының кәсіби-педагогикалық қызметінің нысандары, әдістері, білім беру технологиялары және ерекшелігі; жоғары мектепте сабақ өткізудің формалары мен әдістерін білу.
Басқару психологиясы БП 5 Оқытылатын мәселелер: ғылыми білім жүйесіндегі басқару психологиясы; басқару жүйесін зерттеудің негізгі тәсілдері; басшының жеке кәсіби тұжырымдамасы; басқарушылық қызмет аспектісі ретінде басқарушылық өзара іс-қимыл және шешім қабылдау процесі; негізгі басқару функцияларын іске асырудың психологиялық ерекшеліктері; басқарушылық қызмет субъектісінің психологиясы; жеке басқару стилінің психологиясы.
Қалыптастырылатын құзыреттер: басқарушылық қызметтің психологиялық мазмұнын, басшының жеке басқарушылық тұжырымдамасын, басқарушылық өзара іс-қимылдың теориялық негіздерін, негізгі басқарушылық функцияларды іске асырудың психологиялық ерекшеліктерін, басқарушылық қызмет субъектісінің психологиясын білу; басқарушылық қызмет және өзара іс-қимыл саласындағы психологиялық зерттеу әдістемелерін меңгеру.
Педагогикалық іс-тәжірибе БП 4 Педагогикалық практиканың мақсаты-алынған теориялық білімді тереңдету, жетілдіру және бекіту, оларды педагогикалық іс-әрекетте қолдана білу.
Педагогикалық практика магистранттардың ғылыми-теориялық және практикалық дайындығы арасындағы тығыз байланысты қамтамасыз етуге, оларға педагогикалық іс-әрекеттің бастапқы тәжірибесін және ғылыми-психологиялық және педагогикалық зерттеудің белгілі бір дағдыларын беруге арналған.
Бағдарламалаудың спецификациясы және теориясы КП 5 Зерттелетін мәселелер: бағдарламаларды верификациялау және спецификациялаудың заманауи әдістерін қолдана отырып, нақты компьютерлік жүйелерді жоспарлау және жобалау; бағдарламаларды Объектілік модельдеуді қарастыру.
Қалыптастырылатын құзыреттер: өндірістік және ғылыми міндеттерді шешу дағдыларын қалыптастыра отырып, кәсіби өсуге ықпал ететін формальды ерекшеліктер әдістерін меңгеру; спецификациялардың қазіргі тілдерін, тілдердің семантикасы мен синтаксисін, бағдарламалаудағы объектіге бағытталған спецификацияларды білу.
Бағдарламалық өнімдерді тексеру КП 5 Зерттелетін мәселелер: семантика теориясы және бағдарламаларды верификациялау; есептеу процестерінің модельдері; модельдерді верификациялау және автоматтар теориясы; циклдар, стратегиялар және метрикалар, тестілеу критерийлері; тестілеудің негізгі әдістері мен технологиялары.
Қалыптастырылатын құзыреттер: бағдарламалық өнімдерді верификациялаудың әдістері мен тәсілдері туралы білім, верификация әдістеріне тән артықшылықтар мен шектеулерді жариялау; дұрыс және сенімді бағдарламаларды құру проблемаларына бағытталған бағдарламалық қамтамасыз етудің сапасын қамтамасыз ету саласындағы Білім; зерттеулер жүргізу үшін бағдарламалық қамтамасыз етуді верификациялаудың теориялық тәсілдерін қалыптастыру дағдылары.
Интеллектік платформалар КП 5 Зерттелетін мәселелер: зияткерлік ақпараттық жүйелер мен технологияларды пайдаланудың проблемалық мәселелері мен салалары; білімді өңдеу жүйесін құру және оның жұмыс істеуінің теориялық және ұйымдастыру-әдістемелік мәселелері; білім базасын жобалау бойынша практикалық жұмыстар.
Қалыптастырылатын құзыреттер: ақпараттық жүйелер саласындағы ерекше есептерді шешу үшін математикалық аппаратты меңгеру және
ақпараттық жүйелердің аналитикалық-имитациялық модельдерін әзірлеу әдістерін меңгеру.
Бейнелерді ажырату теориясы КП 5 Зерттелетін мәселелер: бейнелерді танудың негізгі тәсілдері; бейнелерді танудың теориялық сұрақтарын қорыту; бейнелерді тану кезінде нейрондық желілерді оқыту әдістерінің алгоритмдерін дамыту; түрлі сараптамалық жүйелерді әзірлеу; нейрондық желілерді пайдалана отырып, бейнелерді танудың жаңа әдістерін әзірлеу; алгоритмдерді құру әдістерін айқындау; бейнелерді тану әдістерінің тиімділігін бағалау.
Қалыптастырылатын құзыреттер: деректерді ұсыну нысандарын оңтайлы таңдау және түзету дағдыларын және оларды бейнелерді ажырату жүйелерінің күрделі емес архитектураларын құру кезінде алгоритмдік және бағдарламалық қамтамасыз етуді қолдануды білу; анық емес логиканы қолдана отырып, деректер нысандарын және алгоритмдік және бағдарламалық қамтамасыз ету әдістері мен БА және ОИ жүйелерінің архитектураларын жетілдірудің басқа да құралдарын оңтайлы таңдау және түзету дағдыларын меңгеру.
Кроссплатфорлы қосымшаларды құрастыру КП 5 Зерттелетін мәселелер: интеграцияланған даму орталарында қосымшалар құру кезеңдері; әр түрлі платформаларда орындалатын кодтың негізгі сипаттамалары.
Қалыптастырылатын құзыреттер: әртүрлі архитектуралар мен платформалар үшін заманауи бағдарламалау технологияларын меңгеру; Java,. Net, Qt, python, wxWidgets платформалары үшін кросс-платформалық бағдарламалау негіздері бойынша жүйелік базалық түсінікті, бастапқы білімді, іскерлікті және дағдыларды қалыптастыру.
Интеллектуалды мәліметтерді талдау КП 5 Зерттелетін мәселелер: деректерді интеллектуалды талдауға кіріспе; деректерді алдын ала өңдеу; оқытумен сыныптау міндеті; ассоциативті ережелерді іздеу міндеті; кластерлік талдау Data Mining әдістері мен модельдері; шешімдер ағаштарын құру алгоритмдері.
Қалыптастырылатын құзыреттер: деректерді зияткерлік талдау (Data Mining) саласында туындайтын міндеттердің түрлері және деректерді талдаудың практикалық міндеттерін анықтауға, ресімдеуге және табысты шешуге көмектесетін оларды шешу әдістері туралы түсінік.
Зерттеу іс-тәжірибесі КП 16 Зерттеу іс-тәжірибесі-таңдалған мамандық саласындағы кәсіби білімді қалыптастыру және дамыту, бағыт пәндері мен магистрлік бағдарламаның арнайы пәндері бойынша алынған теориялық білімді бекіту, мамандандырылған дайындықтың таңдалған бағыты бойынша қажетті кәсіби құзыреттіліктерді игеру
Магистрлік диссертацияны орындауды қоса алғанда магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы [ИФ] 1 Қосымша пәндер циклі 6  
Магистрлік диссертацияны рәсімдеу және қорғау Қосымша пәндер циклі 12  
Кәсіптік пәндерден сабақ беру әдiстемесі БП 5 Зерттелетін мәселелер: жоғары оқу орнында информатика мен бағдарламалауды оқытудың әдістемелік жүйесі; әдістемелік жүйенің негізгі компоненттері; бағдарламалау курсының педагогикалық функциялары, формалары; оқытудың интерактивті әдістері мен құралдары; «Ақпаратты ұсыну», «Компьютер», «Формализация және модельдеу», «Ақпараттық технологиялар» тақырыптық желісін оқыту әдістемесі.
Қалыптастырылатын құзыреттер: түрлі білім беру мекемелерінде базалық және элективті курстардың оқу бағдарламаларын іске асыру дағдыларын меңгеру.
Компьютерлік ғылымдардағы теориялық және эмпирикалық зерттеулер БП 5 Зерттелетін мәселелер: компьютерлік ғылымдардағы зерттеулердегі эмпиризмнің рөлі; адамдардың қатысуымен эмпирикалық валидацияның белгілі бір түрін қажет ететін немесе зерттеу бағдарламасына эмпирикалық негіз жасағысы келетін зерттеу сұрақтары; деректерді сапалы және сандық талдау.
Қалыптастырылатын құзыреттер: білім беру және кәсіби қызметте әлемнің қазіргі заманғы жаратылыстану-ғылыми бейнесі туралы білім; ақпаратты математикалық өңдеу, теориялық және эксперименттік зерттеу.
Таратылған есептеулер технологиясы БП 5 Зерттелетін мәселелер: CORBA технологиясы негізінде үлестірілген қосымшаларды құру элементтері; XML, DataSnap технологиялары; СОМ-компоненттері және СОМ + транзакция объектілері негізінде үлестірілген қосымшаларды құру технологиялары; қатарлас бағдарламалаудың даму хронологиясы, қатарлас компьютерлер, қатарлас алгоритмдер.
Қалыптастырылатын құзыреттер: қолданбалы міндеттерді шешу мен АЖ құруды ақпараттандыру және автоматтандыру үшін қазіргі заманғы операциялық ортаны және ақпараттық-коммуникациялық технологияларды бағалау және таңдау қабілетіне ие болу.
Жасанды интеллект және шешім қабылдау теориясы КП 5 Зерттелетін мәселелер: жасанды интеллект түсінігі; АИ жүйесінің архитектурасы және негізгі құрамдас бөліктері; анық емес логикасы бар басқару жүйесі; анық емес логика жүйесінің негізгі құрылымы және жұмыс принципі; сараптамалық жүйелер, сараптамалық жүйелерді құру әдістемесі; нейрондық желілер және нейрондық желілерді басқару; сызықтық және сызықты емес бағдарламалау, динамикалық бағдарламалау міндеттері; жаппай қызмет көрсету жүйесі.
Қалыптастырылатын құзыреттер: деректер базасын басқару жүйесін әзірлеу, әзірленетін деректер базасын басқару жүйесін баптау және сүйемелдеу, құжаттау білігі; операциялық жүйелерді әзірлеу дағдылары және олардың архитектурасы; операциялық жүйенің компоненттерін жазу, әзірленетін операциялық жүйені күйге келтіру және сүйемелдеу, құжаттау дағдылары.
IT-инфрақұрылымды жобалау КП 5 Зерттелетін мәселелер: IT-инфрақұрылымды жобалау мәселелері; it-стратегияны қалыптастыру бойынша IT, модельдер мен тәсілдердің жүйелік сипаттамасы; қамтамасыз ету жүйелеріне қойылатын талаптар; IT-инфрақұрылым компоненттерін таңдау; IT-сервистерді басқарудың иелену құнын есептеу және ұйымдастырушылық аспектілері; жобаларды, сапа мен тәуекелдерді, бизнес-процестерді басқару; өндірістік процестерді басқарудың компьютерлендірілген интеграцияланған жүйелерін жобалау.
Қалыптастырылатын құзыреттер: кәсіпорынның әзірленетін ат-инфрақұрылымына қойылатын талаптарды ресімдеуді орындай білу; кәсіпорынның АТ-инфрақұрылымының техникалық және бағдарламалық құралдарын таңдауды негіздей білу; ақпараттық жүйелердің жұмыс істеу сенімділігін қамтамасыз ету үшін қажетті ресурстарды анықтай білу; ат-қызметін басқару үшін қазіргі заманғы аспаптық құралдарды қолдану дағдыларын меңгеру.
Интернет қосымшаларын құрастыру КП 5 Зерттелетін мәселелер: Web-бағдарланған ақпараттық жүйелерді әзірлеу жобаларын басқару әдіснамасы мәселелері; JavaScript сценарий тілі; Apache Web-Сервері; denwer интеграцияланған даму ортасы; ДБ-бағдарланған web-қосымшаларды әзірлеу; MySQL дерекқорын, web-бағдарланған ақпараттық жүйелерге арналған ДҚБЖ; web-контентті басқару жүйелері; CMS Joomla, CMS MODx, NUKE отбасы, XOOPS тобы.
Қалыптастырылатын құзыреттер: Web-қосымшаның жобасын жасай білу ASP.NET MS Visual Studio көмегімен; қосымшадан күрделі деректермен тапсырмалар шығара білу ASP.NET, күйді басқару, сұраныстарды өңдеу және мүмкіндіктерді пайдаланып сайттың қол жетімділігін жақсарту ASP.NET; қосымшаларды баптау және қолдану тәсілдерін меңгеру ASP.NET.
Ғылыми-эксперименталды зерттеулерді жоспарлау БП 5 Зерттелетін мәселелер: ғылыми-оқу мәтіндерін қалыптастыру әдістері мен формалары; ғылыми зерттеу кезеңдері; зерттеу әдістері: зерттеудің теориялық және эксперименттік әдістері; бақылау, салыстыру, өлшеу, эксперимент, абстракциялау, талдау, синтез; тарихи әдіс, индукция және дедукция әдісі; жеке жұмыс кезінде де, топтық жоба кезінде де осы процестерді ұйымдастыру және басқару тәсілдері.
Қалыптастырылатын құзыреттер:эксперименттер жүргізу нәтижелеріне талдау жүргізу қабілетіне ие болу; оңтайлы шешімдерді таңдауды жүзеге асыру, шолулар, есептер мен ғылыми жарияланымдар дайындау және жасау дағдыларына ие болу; Ақпараттық жүйелер мен технологияларды жобалау, енгізу және сүйемелдеу процестеріне авторлық сүйемелдеуді жүзеге асыра білу.
Таратылған есептеулер жүйелері БП 5 Зерттелетін мәселелер: үлестірілген есептеу міндеттері; үлестірілген модельдік бағдарламалау жүйелері; қолданбалы бағдарламалар пакеттері; есептеулерді жоспарлау; үлестірілген есептеу жүйелері; үлестірілген Алгоритмдер; логикалық уақыт жүйелері; үлестірілген есептеу жүйелерінің істен шығу тұрақтылығы; есептеу кластерлері; grid есептеу желілері; интернетте үлестірілген есептеу; үлестірілген есептеулерді басқарудың мультиагентті технологиялары.
Қалыптастырылатын құзыреттер: қолданбалы АЖ енгізуге, бейімдеуге және күйге келтіруге қатысу қабілетіне ие болу; Ақпараттық жүйелер мен сервистерді пайдалану және сүйемелдеу қабілеті; деректер мен білім құрылымдарын, қолданбалы және ақпараттық процестерді модельдеу және жобалау қабілеті.
Бұлттық есептеулер мен виртуалдау КП 5 Зерттелетін мәселелер: бұлтты есептеу принциптері; танымал виртуализация платформалары; виртуалды ортада серверлерді орналастыру және виртуализация қызметтері (Google, Microsoft, Red Hat және т.б.); бағдарламалық жасақтама қызмет ретінде (SaaS) және платформалар қызмет үрдісі ретінде (PaaS).
Қалыптастырылатын құзыреттер: жобаны орналастыру үшін әртүрлі жеткізушілерден виртуализация платформаларын алдын-ала білу, сонымен қатар жобаларда Saas және PaaS архитектураларын енгізу; бұлтқа орналастырылған қосымшаларды әзірлеу және қолдау үшін бұлтты бағдарламалық жасақтаманы, жүйелік әкімшілендіруді әзірлеу дағдыларын игеру.
Ақылды құрылғылар КП 5 Зерттелетін мәселелер: RaspberryPi және BeagleBoneBlackWireless платформасы (есептеу модулі); заттар интернетінің негізгі үрдістері мен шарттары (IoT); әлеуметтік міндеттер мен мүмкіндіктер; Интернетті қолдайтын құрылғылар; IoT және олардың электрониканың, бағдарламалық жасақтаманың дамуына әсері; датчиктер, жетектер және желілік байланыс.
Қалыптастырылатын құзыреттер: жобалық шешімдердің техникалық-экономикалық негіздемесін орындау қабілетін игеру.
Тағылымдамадан өту мен магистрлік диссертацияны орындауды қамтитын магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы Қосымша пәндер циклі 10 Қарастырылатын сұрақтар: ғылыми зерттеулер; бекітілген ҒЗЖ тақырыбы мен магистрлік диссертация тақырыбына негізделген нақты объектіні зерттеу нысанындағы практика.
Қалыптастырылатын құзыреттер: ғылыми ізденістерді іске асыру дағдыларын қалыптастыру; қойылған міндеттерді шешу; жұмыс тақырыбы бойынша ақпараттық дереккөздерді таңдау; іс жүзінде маңызды сәттерді анықтау бойынша талдамалық жұмысты жүргізу.
Магистрлік диссертацияны орындауды қоса алғанда магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы [ИФ] 2 Қосымша пәндер циклі 6  
Магистрлік диссертацияны орындауды қоса алғанда магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы Қосымша пәндер циклі 2