7М04105 – Менеджмент (ғылыми-педагогикалық бағыт) білім беру бағдарламасы жоғары, жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру жүйесі және ғылыми-зерттеу секторы үшін кадрларды даярлау үшін әзірленген, тереңдетілген ғылыми-педагогикалық дайындығы бар және кәсіпорындарда талдау және басқару бойынша зерттеу жұмыстарын жүргізу үшін білім мен дағдыларды қалыптастырады.

7M04105 – Менеджмент (ғылыми-педагогикалық бағыт) білім беру бағдарламасының мақсатыкең іргелі білімі бар, бастамашыл, еңбек нарығының және қазіргі заманғы технологиялардың өзгермелі талаптарына бейімделген, HR-менеджментті тиімді меңгерген, оқиғалар мен процестерді талдауға, бағалауға қабілетті, сандық талдау мен модельдеудің, теориялық және эксперименттік зерттеудің негізгі әдістерін меңгерген, стратегиялық басқару, жоспарлау, дағдарысқа қарсы және басқарушылық талдау саласында оқыту әдістемесін таңдай алатын мамандарды даярлау болып табылады.

Білім беру бағдарламасы оны білім беру стандарттары шеңберінде әрбір нақты білім алушының жеке қажеттіліктеріне бейімдеуге мүмкіндік беретін етіп жобаланған.

Магистратурада оқу білім алушының дербестігінің үлкен дәрежесін білдіреді, ал ғылыми-зерттеу жұмысы оның жарияланымдарында, есептерінде және қорытынды ғылыми жұмысында көрініс табады, бұл ғылыми ой-өрісін кеңейтуге, талдамалық ойлауды дамытуға және өзіндік зерттеу жұмысының дағдыларын жетілдіруге мүмкіндік береді

Білім беру бағдарламасының ерекшеліктері:

- Барлық пәндер магистранттар алған білімдерін жұмыстан қол үзбей іс жүзінде қолдана алатындығын және оқу процесінде өзгерістер енгізіп, оларды сынап көретіндігін, білім беру ұйымының жұмысын жақсарту үшін оқытушылардан кері байланыс алатындығын ескере отырып құрылған.

- Пәндер мен олардың мазмұны білім беру контекстін ескере отырып, білім берудегі әлемдік және жергілікті басқару тәжірибелері арасындағы алшақтықты азайтуға арналған.

- Басқару саласында практикалық тәжірибесі бар университеттің жетекші профессорларының дәрістері.

- Экономика саласындағы кәсіби қайраткерлердің, сондай-ақ жетекші менеджерлердің шеберлік сыныптары.

- Серіктестеріміздің негізінде қызықты және пайдалы тәжірибелер.

- Магистрлік диссертация жазу процесінде өзіндік зерттеу және аналитикалық дағдыларды жетілдіру.

- Журналдарда жариялау, конференцияларда баяндамалар мен презентациялар жасау үшін академиялық жұмыстарды кәсіби жазу дағдыларын дамыту.

- Заманауи білім беру форматтарын қолдану: нақты жағдайларды талдау, контексттік оқыту, эвристикалық әңгіме, рефлексия әдісі, ротация әдісі және т. б.


Білім беру бағдарламасының негізгі міндеттері

Кәсіби мәдениет деңгейі жоғары, азаматтық ұстанымы бар, қазіргі заманғы ғылыми және практикалық мәселелерді тұжырымдай және шеше алатын, педагогикалық, ғылыми-зерттеу және басқару қызметін табысты жүзеге асыра алатын кәсіби қарым-қатынас мәдениеті бар мамандарды даярлау;

Магистранттардың интеллектуалды дамудың жоғары деңгейін қамтамасыз ететін, адамгершілік, этикалық және құқықтық нормаларды, ойлау мәдениетін, шығармашылық әлеуетті, бастамалар мен жаңашылдықты дамытатын аса маңызды және тұрақты білімді меңгеруі;

Магистранттардың кәсіби ұтқырлыққа кепілдік беретін ғылым тоғысындағы іргелі курстарды меңгеруі;

Білім алушылардың ғылыми-зерттеу дағдыларын меңгеру, түрлі деңгейдегі ғылыми-зерттеу іс-шараларына қатысу, phd докторантурасында ғылыми дайындықты жалғастыру;

Түлектердің ЖОО педагогикасы мен психологиясы саласында қажетті білім деңгейін және ЖОО-да оқыту тәжірибесін алуы (ғылыми-педагогикалық даярлау бағыты үшін).

Білім беру бағдарламасы бойынша негізгі құзыреттіліктер

Басқарудың ұйымдастырушылық құрылымдарын талдау қабілеті; персоналдың еңбек қызметін ынталандыру бойынша жұмыс жүргізу; кәсіби қызметте іскерлік және басқарушылық қарым-қатынас тәсілдерін қолдану; кәсіби қызмет саласындағы менеджменттің ерекшеліктерін ескеру;

Басқарушылық қызмет субъектісінің психологиясы саласындағы білімдерін, сондай-ақ басқарушылық қызметтің дағдылары мен қабілеттерін көрсете білу;

Халықаралық кәсіби ортаға ықпалдасу және кәсіби шетел тілін мәдениетаралық, ғылыми және кәсіби қарым-қатынас құралы ретінде пайдалану қабілеті;

Экономикалық объектілердің қызметін талдау, ұйымдардың басқару, экономикалық және өндірістік қызметімен байланысты міндеттерді тұжырымдау қабілеті;

Бизнес-процестерді модельдеу және басқару, экономикалық мәселелерді шешуге қажетті заманауи бағдарламалық өнімдерді пайдалану мүмкіндігі;

Әлеуметтік саладағы менеджмент саласында талдау, жүйелеу және жоспарлау мүмкіндігі, менеджмент саласындағы теориялық білімдерге ие болу;

Кәсіпорындарда басқаруды ұйымдастыру тетігін білу қабілеті, ұйымдастыру қызметінің тиімділігін бағалау бойынша басқарушылық шешімдер қабылдау қабілеті;

Кәсіпорын қызметін экономикалық талдау саласында қазіргі заманғы әдістемелерді қолдану қабілеті;

Зерттеулер мен бизнес процестерін басқару үшін сандық және сапалық әдістерді қолдану мүмкіндігі;

Еңбек ресурстарын ұйымдастыру және өндірістік салада тиімділікті қамтамасыз ету дағдыларын пайдалану білігі;

Басқарушылық шешімдерді қабылдау және жүзеге асыру процестерін түсіну қабілеті.

Кәсіби қызмет түрлері

Өндірістік-басқарушылық;

Экономикалық;

Аналитикалық;

Ғылыми-зерттеу;

Сараптамалық-консультативтік;

Білім беру (педагогикалық) (ғылыми-педагогикалық даярлау бағыты үшін);

Оқу-Әдістемелік.

Мамандарды жұмысқа орналастыру болашағы

7M04105 – «Менеджмент» білім беру бағдарламасының түлегі бизнес-құрылымдарда, өнеркәсіптік өндірістерде, әртүрлі меншік түріндегі ұйымдар мен фирмаларда, мемлекеттік басқару органдарында, қаржы ұйымдарында, жобалау және ғылыми-зерттеу институттарында, ғылыми-өндірістік, білім беру мекемелерінде жұмысқа орналасу үшін (ғылыми-педагогикалық даярлау бағыты үшін) жақсы мүмкіндіктерге ие.


ДАҒДЫЛАР МЕН ҚҰЗІРЕТТЕР

Компания қызметкерлерін басқару. Коменда құру. HR management, Қызметкерлерді ынталандыру және біліктілігін жетілдіру. Көшбасшылық мектебі

Жоғары технологиялық және ресурс үнемдейтін жобаларды әзірлеу

Антикрисиздік менеджмент. Тәуекелдерді басқару. Компанияның экономикалық қауіпсіздігін басқару

Өзгерістерді басқару, инновацияларды ұйымдастыру. Тиімді басқару стратегиясын құру

Ұйымдастырушылық көшбасшылық және тиімді басқаруға оқыту

Басқару саласындағы озық жетістіктер мен технологияларды интеграциялау үшін зерттеу және әдістемелік дайындық


СПИКЕРЛЕР МЕН ТӘЛІМГЕРЛЕР

СЕРІКТЕСТЕРЖҰМЫСҚА ОРНАЛАСТЫРУ

Кәсіби қызметтің мүмкін болатын салалары:
Түлектер әр түрлі аппараттарды басқару қызметтерінде орындаушы немесе басқарушы ретінде жұмыс жасайтын кез келген ұйымдық-құқықтық нысандағы ұйымдар

Ғылыми және педагогикалық даярлау барысында: түлектер әр түрлі аппараттарды басқару қызметтерінде орындаушы немесе басқарушы ретінде жұмыс жасайтын кез келген ұйымдық-құқықтық нысандағы ұйымдар; орта кәсіптік және жоғары оқу орындары; ғылыми орталықтар, ғылыми-зерттеу және сараптамалық консалтингтік ұйымдары, ведомствоаралық, аймақаралық және халықаралық ғылыми жобалау ұйымдары

МАНСАП МЕН ТАБЫС

Басқарушы — 150 000 ₸

Администратор — 100 000-нан 250 000-ға ₸ дейін

Өндіріс бойынша директор орынбасары — 200 000 ₸

HR маманы (қызметкерлерді іріктеу) — 100 000-нан ₸
180 000-ға ₸ дейін

Жобаларды басқару бойынша маман — 150 000 ₸

ҚАЛАЙ ТҮСУГЕ БОЛАДЫ

Екінші жоғары

  • Құжаттар өткізу:
    Диплом, жеке куәлік

  • Қабылдау сынақтарынан өту:
    Кешенді тестілеу

Дурру Огуз. Магистр, Менеджмент (ғылыми-педагогикалық бағыт) мамандығы бойынша Мирас университетінің магистратурасы түлегі (2017 ж.).
"Бал Текстиль" ЖШС-ның бас директоры

Грицук (Яким) Кристина. Менеджмент (ғылыми-педагогикалық бағыт) мамандығы бойынша Мирас университетінің магистратурасы түлегі (2018 ж).
"Shymkent Grand Hotel" қонақүйінің брондау бөлімінің менеджері

Джанаби Джафар. Менеджмент (ғылыми-педагогикалық бағыт) мамандығы бойынша Мирас университетінің магистратурасы түлегі (2018 ж).
"MASTERS GROUP" ЖШС-нің директоры

< !-- ВЫПУСКНИКИ End -->

7M04105 - Менеджмент білім беру бағдарламасының типтік оқу жоспары

Пәндердің атауы Пән циклі ECTS Пәннің қысқаша сипаттамасы
Ғылым тарихы мен философиясы
БП3Оқытылатын мәселелер: қазіргі ғылым философиясының пәні мен негізгі түсініктері; қазіргі өркениет мәдениетіндегі ғылым; ғылымның пайда болуы және оның тарихи эволюциясының негізгі кезеңдері; ғылыми білімнің құрылымы; ғылымның динамикасы жаңа білімді қалыптастыру процесі ретінде; ғылыми дәстүрлер мен ғылыми революциялар,ғылыми рационалдылықтың тарихи типтері; ғылымның қазіргі даму кезеңінің ерекшеліктері; ғылыми прогресстің болашағы; ғылым әлеуметтік институт ретінде; қазіргі ғылыми білім құрылымындағы жаратылыстану ғылымдары; педагогика ғылымының тарихы. Қалыптастырылатын құзыреттер: білімнің, белсенділіктің және әлеуметтік институттың ерекше түрі ретінде ғылымның негізгі ерекшеліктерін білу; ғылымның негізгі тарихи кезеңдері мен әр түрлі ғылыми әдісін білу; ғылым дамуының қазіргі кезеңінде туындайтын негізгі дүниетанымдық және әдіснамалық мәселелерді бағдарлай білу; ғылым философиясының терминологиялық аппаратын меңгеру; логикалық талдау әдістері мен тәсілдерін меңгеру.
Бизнес-менеджмент
БП5Оқытылатын мәселелер: бизнес менеджментінің теориялық негіздері мен жалпы әдіснамалық принциптері; отандық экономикада да,халықаралық деңгейде де әртүрлі бейіндегі және ауқымдағы бизнесті құру, дамыту және жүргізу; ұйымдастыру стратегиясы; бизнесті басқару. Қалыптастырылатын құзыреттер: елдің әлеуметтік-экономикалық дамуындағы бизнес-менеджменттің тиімділігіне талдау жүргізу дағдыларын меңгеру.
Шетел тілі (кәсіби)
БП3Оқытылатын мәселелер: грамматикалық материал, арнайы лексика, терминологиялық материал; мамандықтың негізгі пәндеріне сәйкес келетін оқу материалы; кәсіби салада оқу, сөйлеу, тыңдау және жазу. Қалыптастырылатын құзыреттер: білім алушылардың мәдениетаралық-коммуникативтік құзыреттілік дағдыларын меңгеру; иалықаралық кәсіби ортаға ықпалдасу; кәсіби шет тілін мәдениетаралық, ғылыми және кәсіби қарым-қатынас құралы ретінде қолдану.
Ғылыми зерттеулерді жоспарлау және ұйымдастыру
БП5Оқытылатын мәселелер: ғылыми зерттеулер әдіснамасының жалпы категориялары, ұғымдары, принциптері және заманауи тұжырымдамалары. Қалыптастырылатын құзыреттер: өз бетінше ғылыми жұмыс, зерттеу және эксперимент жүргізу дағдыларын игеру.
Жоғары мектеп педагогикасы
БП5Оқытылатын мәселелер: жоғары мектеп педагогикасы ғылым ретінде, оның әдіснамалық негіздері; жоғары мектеп дидактикасының жалпы теориялық негіздері; жоғары мектеп оқытушысының кәсіби және коммуникативтік құзыреттілігі; жоғары мектепте оқытудың қозғаушы күштері мен принциптері; жоғары білімнің мазмұны; жоғары мектептегі заманауи білім беру технологиялары; жоғары мектеп тәрбие мен тұлғаны қалыптастырудың әлеуметтік институты ретінде; жоғары мектептегі тәрбиенің мәні. Қалыптастырылатын құзыреттер: жоғары мектепте оқыту негіздерін білу; ЖОО оқытушысының кәсіби-педагогикалық қызметінің нысандары, әдістері, білім беру технологиялары және ерекшелігі; жоғары мектепте сабақ өткізудің формалары мен әдістерін білу.
Ғылыми зерттеудің әдіснамасы
БП5Оқытылатын мәселелер: ғылыми таным мен шығармашылықтың әдіснамалық негіздерін игеруге негізделген ғылыми таным әдіснамасының салалары; физикалық процестердің ұқсастығы мен модельдеу, есептеу эксперименті салалары. Қалыптастырылатын құзыреттер: оңтайлы эксперимент жасау және өлшеу нәтижелерін өңдеу әдістемесінің дағдыларын игеру.
Менеджменттің қазіргі мәселелері
БП5Оқытылатын мәселелер: менеджменттің құрылымдық проблемалары, компания портфолиосын рационализациялау және өндірістің оңтайлы параметрлерін анықтау мәселелері; экономикалық, әлеуметтік, технологиялық салаларда болып жатқан түбегейлі өзгерістерге байланысты қазіргі заманғы басқару жүйесі тап болатын жүйелік проблеманы шешудің әдістері, құралдары, мүмкін жолдары. Қалыптастырылатын құзыреттер: ұйымды басқарудың теориялық негіздерін білу; менеджмент теориясы мен практикасын дамытудың қазіргі мәселелері мен үрдістері туралы білімді қалыптастыру; басқару модельдерін жіктей білу.
Зерттеу қызметін ұйымдастыру мен әдістемесі
БП5Оқытылатын мәселелер: ғылыми ойлау; абстрактілі ойлау; ғылым және қоғамдық ғылымдар туралы түсінік; нормативтік және позитивті экономика; ғылымның дамуы; зерттеу тәсілдері; ойлау ережелері; ғылым теориясы туралы білім жүйесі. Қалыптастырылатын құзыреттер: тақырыптың өзектілігі мен зерттеудің мақсатын тұжырымдау және негіздеу дағдылары; зерттелетін проблеманың өзектілігін, ғылыми және практикалық маңыздылығын дәлелдей білу; зерттеудің ғылыми аппаратын әзірлеу әдіснамасын меңгеру; ақпаратты талдаудың, синтездеудің, жинақтаудың және алынған нәтижелерді практикаға енгізу бойынша логикалық негізделген қорытындыларды, ұсыныстарды, ұсынымдарды қалыптастырудың ғылыми әдістерін меңгеру.
Теориялық оқудан алшақсыз жүргізілетін магистрлік диссертацияны орындауды қоса алғанда, магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы
Қосымша пәндер циклі4Оқытылатын мәселелер: ғылыми зерттеулер; бекітілген ҒЗЖ тақырыбы мен магистрлік диссертация тақырыбына негізделген нақты объектіні зерттеу нысанындағы практика. Қалыптастырылатын құзыреттер: ғылыми ізденістерді іске асыру дағдыларын қалыптастыру; қойылған міндеттерді шешу; жұмыс тақырыбы бойынша ақпараттық дереккөздерді таңдау; іс жүзінде маңызды сәттерді анықтау бойынша талдамалық жұмысты жүргізу.
Стратегиялық менеджмент (iлгерi курс)
КП5Оқытылатын мәселелер: ұйымдарды стратегиялық басқару саласындағы негізгі теориялық білім мен негізгі практикалық дағдылар; сыртқы ортаны талдау негізінде мүмкіндіктерді анықтау және кәсіпорынға төнетін қауіптерді бағалау; стратегиялардың мүмкін нұсқаларын анықтау, стратегиялық баламаларды әзірлеу әдістері және ұйым үшін нақты стратегияны таңдау. Қалыптастырылатын құзыреттер: стратегияларды іске асыру бойынша іс-шараларды әзірлеу дағдыларын игеру.
Корпоративтік басқару (алға басқан бағам)
КП5Оқытылатын мәселелер: корпоративтік құрылымдардың ерекшеліктері; елдің бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз етудегі корпоративтік басқару жүйесінің рөлі; корпорацияларды басқарудың қаржылық тетігі. Қалыптастырылатын құзыреттер: корпоративтік басқару теориясы мен практикасы саласында дағдыларды игеру; меншікті ""иелену"" және ""басқару"" функцияларын бөлу жағдайында басқару жүйесін құрудың және оның тиімділігін арттырудың қазіргі заманғы әдістері мен құралдарын зерделеу.
Кәсіпорынның экономикалық әлеуетін басқару
КП5Оқытылатын мәселелер: бизнес-процестердің мәні; экономикалық әлеуетті арттыруға бағытталған ең тиімді басқару шешімдерін әзірлеуге және қабылдауға мүмкіндік беретін оларды бағалау әдістері мен көрсеткіштері; экономикалық қызметтің тиімділігін арттыру резервтері. Қалыптастырылатын құзыреттер: кәсіпорынның экономикалық әлеуетін бақылау және бағалау дағдыларын меңгеру; шаруашылық жүргізуші субъект қызметінің тиімділігін арттыруды қамтамасыз ететін экономикалық әлеуеттің дамуын болжау және жетілдіру дағдылары.
Пәндерді оқыту әдістемесі
БП5Оқытылатын мәселелер: пәндерді оқытудың әдістемелері мен нысандарын зерделеу жолымен экономикалық пәндер бойынша оқу процесін ұйымдастырудың нысандары мен әдістері; белсенді қызығушылықты тәрбиелеу; білімді трансляциялау қажеттілігін қалыптастыру. Қалыптастырылатын құзыреттер: тұлғаның кәсіби маңызды қасиеттерін дамыту (рефлексия, эмпатия, коммуникативті және мәнерлі сөйлеу қабілеттері)
Магистрлік диссертацияны орындауды қоса алғанда магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы
Қосымша пәндер циклі4Оқытылатын мәселелер: ғылыми зерттеулер; бекітілген ҒЗЖ тақырыбы мен магистрлік диссертация тақырыбына негізделген нақты объектіні зерттеу нысанындағы практика. Қалыптастырылатын құзыреттер: ғылыми ізденістерді іске асыру дағдыларын қалыптастыру; қойылған міндеттерді шешу; жұмыс тақырыбы бойынша ақпараттық дереккөздерді таңдау; іс жүзінде маңызды сәттерді анықтау бойынша талдамалық жұмысты жүргізу.
Басқару психологиясы
БП5Оқытылатын мәселелер: ғылыми білім жүйесіндегі басқару психологиясы; басқару жүйесін зерттеудің негізгі тәсілдері; басшының жеке кәсіби тұжырымдамасы; басқарушылық қызмет аспектісі ретінде басқарушылық өзара іс-қимыл және шешім қабылдау процесі; негізгі басқару функцияларын іске асырудың психологиялық ерекшеліктері; басқарушылық қызмет субъектісінің психологиясы; жеке басқару стилінің психологиясы. Қалыптастырылатын құзыреттер: басқарушылық қызметтің психологиялық мазмұнын, басшының жеке басқарушылық тұжырымдамасын, басқарушылық өзара іс-қимылдың теориялық негіздерін, негізгі басқарушылық функцияларды іске асырудың психологиялық ерекшеліктерін, басқарушылық қызмет субъектісінің психологиясын білу; басқарушылық қызмет және өзара іс-қимыл саласындағы психологиялық зерттеу әдістемелерін меңгеру.
Менеджменттегі зерттеу әдістері
БП5Оқытылатын мәселелер: ұйымды басқарудағы зерттеулердің заманауи технологиялары; жоғары технологиялық және инновациялық өндірісті басқару; басқару бағдарламаларының, міндеттердің, іс-шаралардың тиімділігін бағалау. Қалыптастырылатын құзыреттер: ғылыми қызметте зерттеу жүргізу дағдыларын және ұйымды басқару тәжірибесін игеру; эмпирикалық деректерді талдау және түсіндіру; эмпирикалық зерттеудің бағдарламасы мен кезеңдерін білу; қолданбалы зерттеу әдістерін басқару практикасында қолдану дағдылары.
Менеджмент пәндері бойынша сабақ берудің ерекшеліктері
БП5Оқытылатын мәселелер: менеджерлерді даярлау жүйесінде басқару пәндерін оқыту негіздері; менеджмент бойынша пәндердің оқу-әдістемелік кешендерінің құрылымы; пән құрылымын құру принциптері; пәндерді оқыту әдістерін ашу; басқару пәндерін оқытудың инновациялық әдістері; басқару білімінің тиімділігін бағалау тәсілдері. Қалыптастырылатын құзыреттер: құрылымдық бөлімшенің алдында тұрған ұйымдастырушылық міндеттерді жүзеге асыруды ұйымдастыру туралы шешім қабылдау дағдыларын меңгеру; кәсіби іс-әрекеттегі іскерлік қарым-қатынас дағдыларын меңгеру.
Бәсекеге қабілетті нарықтық стратегия
КП3Оқытылатын мәселелер: шаруашылық жүргізуші субъектілердің тиімді жұмыс істеуі үшін әртүрлі деңгейлерде, оның ішінде сыртқы нарықта бәсекелестік стратегияларын іске асыру. Қалыптастырылатын құзыреттер: заманауи құралдар негізінде бәсекелік талдау дағдыларын қалыптастыру, дамыту және бекіту.
Макроэкономика (iлгерi курс)
КП4Оқытылатын мәселелер: ұлттық деңгейде экономикалық жүйенің жұмыс істеу негіздері мен тетіктері туралы макроэкономикалық динамиканы модельдеуге бағытталған макроэкономикалық теория. Қалыптастырылатын құзыреттер: нақты макроэкономикалық ортада шешім қабылдауға мүмкіндік беретін практикалық дағдыларды қалыптастыру.
Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы (ғылыми тағылымдама)
Қосымша пәндер циклі4Оқытылатын мәселелер: ғылыми зерттеулер; бекітілген ҒЗЖ тақырыбы мен магистрлік диссертация тақырыбына негізделген нақты объектіні зерттеу нысанындағы практика. Қалыптастырылатын құзыреттер: ғылыми ізденістерді іске асыру дағдыларын қалыптастыру; қойылған міндеттерді шешу; жұмыс тақырыбы бойынша ақпараттық дереккөздерді таңдау; іс жүзінде маңызды сәттерді анықтау бойынша талдамалық жұмысты жүргізу.
Көпшілік, іскерлік және ғылыми коммуникациялар
КП5Оқытылатын мәселелер: іскерлік және ғылыми коммуникациялардың мәнін қабылдау; кәсіби қызметтегі коммуникативтік құзыреттілік туралы түсінік; тыңдаушыларды іскерлік және ғылыми коммуникация саласындағы білім негіздерімен қамтамасыз ету. Қалыптастырылатын құзыреттер: бизнес-қоғамдастықта қоғамдық, іскерлік және ғылыми коммуникациялардың әртүрлі нысандарын ұйымдастыру және өткізу дағдылары мен іскерліктерін қалыптастыру; іскерлік қарым-қатынас барысында туындайтын іскерлік жағдайларды бағдарлай білу, қабілеті.
Операциялық тәуекелдермен басқару
КП5Оқытылатын мәселелер: ұйымның кәсіпкерлік және қаржылық қызметі процесінде қаржылық тәуекелдерді басқару аймағы; сәйкестендіру тәсілдері мен әдістері; тәуекелдерді талдау және есепке алу, тәуекелдерді басқару принциптері, стратегиялары мен әдістері. Қалыптастырылатын құзыреттер: компанияны басқарудағы тәуекелдерді тиімді басқарудың практикалық дағдылары.
Педагогикалық іс-тәжірибе
БП4Ғылыми-зерттеу қызметінде, стандартты ғылыми міндеттерді шешуде білімді, іскерлікті және дағдыларды қалыптастыру.
Теориялық оқудан алшақсыз жүргізілетін магистрлік диссертацияны орындауды қоса алғанда, магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы
Қосымша пәндер циклі10Оқытылатын мәселелер: ғылыми зерттеулер; бекітілген ҒЗЖ тақырыбы мен магистрлік диссертация тақырыбына негізделген нақты объектіні зерттеу нысанындағы практика. Қалыптастырылатын құзыреттер: ғылыми ізденістерді іске асыру дағдыларын қалыптастыру; қойылған міндеттерді шешу; жұмыс тақырыбы бойынша ақпараттық дереккөздерді таңдау; іс жүзінде маңызды сәттерді анықтау бойынша талдамалық жұмысты жүргізу.
Қазіргі стратегиялық талдау
КП6Оқытылатын мәселелер: сатып алу саласында басқару шешімдерін қабылдау; сатып алу саласында ұйымдарды басқарудың заманауи интеграцияланған тұжырымдамалары; ұйымдардың стратегиясын әзірлеу рәсімдері; қызмет тиімділігін арттырудың өзекті бағыттары. Қалыптастырылатын құзыреттер: менеджменттің ситуациялық тәсілінің принциптерін қолдану дағдылары; алынған теориялық білімді практикада қолдана білу қабілетін дамыту мүмкіндігі; қазіргі заманғы стратегия түрлерін үйрену дағдылары; стратегиялық факторларды, мүмкін бәсекелестік стратегияларды, экономикалық субъектінің ішкі жүйелерін стратегиялық талдаудың ерекшеліктерін талдау дағдылары.
Жобаларды және бизнестік процесстерді желілік жоспарлау
КП6Оқытылатын мәселелер: желіні жоспарлау құралы ретінде жобаны жоспарлау және жоба қызметінің нәтижелерін жүйелі бақылау; желілік сызбалардың құрылымы, оларды құру принциптері және оңтайландыру әдістері; желілік диаграммаларды құру мен оңтайландыруды автоматтандыратын арнайы бағдарламалық өнімдерде жұмыс істеу. Қалыптастырылатын құзыреттер: жобаларды басқару және желілік жоспарлау саласындағы білім; жоба мазмұны мен жобалық ресурстарды жоспарлау принциптері туралы түсінік қалыптастыру; желілік графиктерді құру және оларды талдау әдістемелерін білу.
Салық салу теориясы мен практикасы
КП4Оқытылатын мәселелер: жоғары мектеп педагогикасы ғылым ретінде, оның әдіснамалық негіздері; жоғары мектеп дидактикасының жалпы теориялық негіздері; жоғары мектеп оқытушысының кәсіби және коммуникативтік құзыреттілігі; жоғары мектепте оқытудың қозғаушы күштері мен принциптері; жоғары білімнің мазмұны; жоғары мектептегі заманауи білім беру технологиялары; жоғары мектеп тәрбие мен тұлғаны қалыптастырудың әлеуметтік институты ретінде; жоғары мектептегі тәрбиенің мәні. Қалыптастырылатын құзыреттер: жоғары мектепте оқыту негіздерін білу; ЖОО оқытушысының кәсіби-педагогикалық қызметінің нысандары, әдістері, білім беру технологиялары және ерекшелігі; жоғары мектепте сабақ өткізудің формалары мен әдістерін білу.
Магистрлік диссертацияны орындауды қоса алғанда магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы
Қосымша пәндер циклі2Оқытылатын мәселелер: ғылыми зерттеулер; бекітілген ҒЗЖ тақырыбы мен магистрлік диссертация тақырыбына негізделген нақты объектіні зерттеу нысанындағы практика. Қалыптастырылатын құзыреттер: ғылыми ізденістерді іске асыру дағдыларын қалыптастыру; қойылған міндеттерді шешу; жұмыс тақырыбы бойынша ақпараттық дереккөздерді таңдау; іс жүзінде маңызды сәттерді анықтау бойынша талдамалық жұмысты жүргізу.
Зерттеу іс-тәжірибе
КП16Зерттеу жұмысының жоспарын құру, өзіндік талдау әдістері және зерттеу мақсаттарын анықтау бойынша тәжірибе жинақтау.
Магистрлік диссертацияны рәсімдеу және қорғау
Қосымша пәндер циклі8