Күндізгі бөлім

Профильді бағыт

Бағдарлама мамандардың бағыт бойынша кәсіби даярлығын тереңдетуге нысандалған, қолданбалы сипатқа ие


Оқу мерзімі 1 жыл

Ғылыми-педагогикалық бағыт

Тереңдетілген ғылыми-зерттеу даярлығы, докторантура бағдарламасы бойынша оқуды жалғасытруға қажетті оқытушылық қызмет


Оқу мерзімі 2 жыл

7М04105(06) – Менеджмент (ғылыми-педагогикалық бағыт) білім беру бағдарламасы жоғары, жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру жүйесі және ғылыми-зерттеу секторы үшін кадрларды даярлау үшін әзірленген, тереңдетілген ғылыми-педагогикалық дайындығы бар және кәсіпорындарда талдау және басқару бойынша зерттеу жұмыстарын жүргізу үшін білім мен дағдыларды қалыптастырады.

7M04105(06) – Менеджмент (ғылыми-педагогикалық бағыт) білім беру бағдарламасының мақсаты кең іргелі білімі бар, бастамашыл, еңбек нарығының және қазіргі заманғы технологиялардың өзгермелі талаптарына бейімделген, HR-менеджментті тиімді меңгерген, оқиғалар мен процестерді талдауға, бағалауға қабілетті, сандық талдау мен модельдеудің, теориялық және эксперименттік зерттеудің негізгі әдістерін меңгерген, стратегиялық басқару, жоспарлау, дағдарысқа қарсы және басқарушылық талдау саласында оқыту әдістемесін таңдай алатын мамандарды даярлау болып табылады.

7M04105(06) – Менеджмент (ғылыми-педагогикалық бағыт) білім беру бағдарламасының өзектілігі экономика ғылымдары саласында бітірушіге қажетті негізгі құзыреттіліктерді және оқыту нәтижелерін қалыптастыруға жаңа көзқарасты жүзеге асыру болып табылады.
7М04105(06) – Менеджмент (ғылыми-педагогикалық бағыт) білім беру бағдарламасы еңбек нарығының қажеттілігін және жұмыс берушілердің талаптарын қамтамасыз ететін мамандарды даярлаудың құзыретті моделі негізінде әзірленген. Бұл модель түлектердің негізгі құзыреттілігін, олардың дайындық деңгейін және нақты кәсіби функцияларды орындауға дайындығын сипаттайды

Осы білім беру бағдарламасының артықшылығы жұмысқа орналасу орындарының кең таңдауы, жоғары ақы төленетін, тұрақты жұмыс, мансаптық өсу үшін жақсы мүмкіндіктер, сондай-ақ менеджмент саласында жеке кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру мүмкіндігі болып табылады.

БББ коды Жылдық оқу ақысы 1 ECTS кредитінің құны Игерілетін ECTS кредиттерінің саны
7M04105 390 000 теңге 6 500 теңге 60
7M04106 390 000 теңге 6 500 теңге 60

Білім беру бағдарламасының негізгі міндеттері

Кәсіби мәдениет деңгейі жоғары, азаматтық ұстанымы бар, қазіргі заманғы ғылыми және практикалық мәселелерді тұжырымдай және шеше алатын, педагогикалық, ғылыми-зерттеу және басқару қызметін табысты жүзеге асыра алатын кәсіби қарым-қатынас мәдениеті бар мамандарды даярлау;

Магистранттардың интеллектуалды дамудың жоғары деңгейін қамтамасыз ететін, адамгершілік, этикалық және құқықтық нормаларды, ойлау мәдениетін, шығармашылық әлеуетті, бастамалар мен жаңашылдықты дамытатын аса маңызды және тұрақты білімді меңгеруі;

Магистранттардың кәсіби ұтқырлыққа кепілдік беретін ғылым тоғысындағы іргелі курстарды меңгеруі;

Білім алушылардың ғылыми-зерттеу дағдыларын меңгеру, түрлі деңгейдегі ғылыми-зерттеу іс-шараларына қатысу, phd докторантурасында ғылыми дайындықты жалғастыру;

Түлектердің ЖОО педагогикасы мен психологиясы саласында қажетті білім деңгейін және ЖОО-да оқыту тәжірибесін алуы (ғылыми-педагогикалық даярлау бағыты үшін).

Білім беру бағдарламасы бойынша негізгі құзыреттіліктер

Басқарудың, экономика мен бизнестің заманауи теориялық және практикалық мәселелері туралы түсінікке ие болу;

Тұлғааралық қарым-қатынасты орнатуда және мотивацияның әр түрлі тәсілдерін қолдануда құзыретті болу;

Сапа және жобаларды басқару бойынша халықаралық стандарттарды білу;

Басқару қызметі мен бизнес тиімділігінің әлеуметтік, экологиялық және техникалық-экономикалық көрсеткіштерін анықтауды білу;

Қазақстандық салық салу және бухгалтерлік есеп заңнамаларының негіздерін, орындалатын жұмысқа қатысты халықаралық және отандық стандарттарды, басқа да әдістемелік және нормативтік материалдарды білу;

Ұйымның басқару, экономикалық және өндірістік қызметіне байланысты мақсат қою және міндеттерді қалыптастыру;

Ақпаратты талдау және өңдеу;

Қойылған мақсаттарға жетуді ұйымдастыру бойынша адамгершілік және логикалық дұрыс басқару шешімдерін қабылдау;

Ұйымдар қызметінің тиімділігін арттыру резервтерін анықтау және нарықтық ортаның өзгеруіне барабар шешімдер қабылдау;

Инвестициялық жобаларды бағалау және ғылыми, нормативтік, оқу мәтіндерімен жұмыс істеу;

Стратегиялық менеджмент, персоналды басқару, сыртқы экономикалық қызмет, дағдарысқа қарсы басқару нысандары мен модельдерін пайдалану;

Экономика, коммерциялық және коммерциялық емес ұйымдарды ұйымдастыру және басқару саласында құзыретті болу;

Басқару қызметінің барлық түрлерін ұйымдастыру, жоспарлау және іске асыру мәселелерінде құзыретті болу;

Ғылым жетістіктерін, ғылыми қызметті ұйымдастыру саласындағы озық отандық және шетелдік тәжірибені білу;

Экономика және экономикалық қатынастармен байланысты ғылыми-зерттеу жұмысының өзектілігін, теориялық және практикалық маңыздылығын негіздеу, шолулар құру, ғылыми жарияланымдар дайындау;

Педагогикалық қызметті жүзеге асыру, оқу-тәрбие жағдайларын талдау, педагогикалық міндеттерді анықтау және шешу (ғылыми-педагогикалық даярлау бағыты үшін).

Кәсіби қызмет түрлері

Өндірістік-басқарушылық;

Экономикалық;

Аналитикалық;

Ғылыми-зерттеу;

Сараптамалық-консультативтік;

Білім беру (педагогикалық) (ғылыми-педагогикалық даярлау бағыты үшін);

Оқу-Әдістемелік.

Мамандарды жұмысқа орналастыру болашағы

7M04105(06) – «Менеджмент» білім беру бағдарламасының түлегі бизнес-құрылымдарда, өнеркәсіптік өндірістерде, әртүрлі меншік түріндегі ұйымдар мен фирмаларда, мемлекеттік басқару органдарында, қаржы ұйымдарында, жобалау және ғылыми-зерттеу институттарында, ғылыми-өндірістік, білім беру мекемелерінде жұмысқа орналасу үшін (ғылыми-педагогикалық даярлау бағыты үшін) жақсы мүмкіндіктерге ие.


ДАҒДЫЛАР МЕН ҚҰЗІРЕТТЕР

Компания қызметкерлерін басқару. Коменда құру. HR management, Қызметкерлерді ынталандыру және біліктілігін жетілдіру. Көшбасшылық мектебі

Жоғары технологиялық және ресурс үнемдейтін жобаларды әзірлеу

Антикрисиздік менеджмент. Тәуекелдерді басқару. Компанияның экономикалық қауіпсіздігін басқару

Өзгерістерді басқару, инновацияларды ұйымдастыру. Тиімді басқару стратегиясын құру

Ұйымдастырушылық көшбасшылық және тиімді басқаруға оқыту

Басқару саласындағы озық жетістіктер мен технологияларды интеграциялау үшін зерттеу және әдістемелік дайындық


СПИКЕРЛЕР МЕН ТӘЛІМГЕРЛЕР

СЕРІКТЕСТЕРЖҰМЫСҚА ОРНАЛАСТЫРУ

Кәсіби қызметтің мүмкін болатын салалары:
Түлектер әр түрлі аппараттарды басқару қызметтерінде орындаушы немесе басқарушы ретінде жұмыс жасайтын кез келген ұйымдық-құқықтық нысандағы ұйымдар

Ғылыми және педагогикалық даярлау барысында: түлектер әр түрлі аппараттарды басқару қызметтерінде орындаушы немесе басқарушы ретінде жұмыс жасайтын кез келген ұйымдық-құқықтық нысандағы ұйымдар; орта кәсіптік және жоғары оқу орындары; ғылыми орталықтар, ғылыми-зерттеу және сараптамалық консалтингтік ұйымдары, ведомствоаралық, аймақаралық және халықаралық ғылыми жобалау ұйымдары

МАНСАП МЕН ТАБЫС

Басқарушы — 150 000 ₸

Администратор — 100 000-нан 250 000-ға ₸ дейін

Өндіріс бойынша директор орынбасары — 200 000 ₸

HR маманы (қызметкерлерді іріктеу) — 100 000-нан ₸
180 000-ға ₸ дейін

Жобаларды басқару бойынша маман — 150 000 ₸

ҚАЛАЙ ТҮСУГЕ БОЛАДЫ

Екінші жоғары

  • Құжаттар өткізу:
    Диплом, жеке куәлік

  • Қабылдау сынақтарынан өту:
    Кешенді тестілеу

Дурру Огуз. Магистр, Менеджмент (ғылыми-педагогикалық бағыт) мамандығы бойынша Мирас университетінің магистратурасы түлегі (2017 ж.).
"Бал Текстиль" ЖШС-ның бас директоры

Грицук (Яким) Кристина. Менеджмент (ғылыми-педагогикалық бағыт) мамандығы бойынша Мирас университетінің магистратурасы түлегі (2018 ж).
"Shymkent Grand Hotel" қонақүйінің брондау бөлімінің менеджері

Джанаби Джафар. Менеджмент (ғылыми-педагогикалық бағыт) мамандығы бойынша Мирас университетінің магистратурасы түлегі (2018 ж).
"MASTERS GROUP" ЖШС-нің директоры

7M04105 - Менеджмент білім беру бағдарламасының типтік оқу жоспары

Пәндердің атауы Пән циклі ECTS Пәннің қысқаша сипаттамасы
Ғылым тарихы мен философиясы БП 3 Оқытылатын мәселелер: қазіргі ғылым философиясының пәні мен негізгі түсініктері; қазіргі өркениет мәдениетіндегі ғылым; ғылымның пайда болуы және оның тарихи эволюциясының негізгі кезеңдері; ғылыми білімнің құрылымы; ғылымның динамикасы жаңа білімді қалыптастыру процесі ретінде; ғылыми дәстүрлер мен ғылыми революциялар,ғылыми рационалдылықтың тарихи типтері; ғылымның қазіргі даму кезеңінің ерекшеліктері; ғылыми прогресстің болашағы; ғылым әлеуметтік институт ретінде; қазіргі ғылыми білім құрылымындағы жаратылыстану ғылымдары; педагогика ғылымының тарихы.
Қалыптастырылатын құзыреттер: білімнің, белсенділіктің және әлеуметтік институттың ерекше түрі ретінде ғылымның негізгі ерекшеліктерін білу; ғылымның негізгі тарихи кезеңдері мен әр түрлі ғылыми әдісін білу; ғылым дамуының қазіргі кезеңінде туындайтын негізгі дүниетанымдық және әдіснамалық мәселелерді бағдарлай білу; ғылым философиясының терминологиялық аппаратын меңгеру; логикалық талдау әдістері мен тәсілдерін меңгеру.
Корпоративтік басқару (алға басқан бағам) КП 5 Оқытылатын мәселелер: корпоративтік құрылымдардың ерекшеліктері; елдің бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз етудегі корпоративтік басқару жүйесінің рөлі; корпорацияларды басқарудың қаржылық тетігі.
Қалыптастырылатын құзыреттер: корпоративтік басқару теориясы мен практикасы саласында дағдыларды игеру; меншікті «иелену» және «басқару» функцияларын бөлу жағдайында басқару жүйесін құрудың және оның тиімділігін арттырудың қазіргі заманғы әдістері мен құралдарын зерделеу.
Кәсіпорынның экономикалық әлеуетін басқару КП 5 Оқытылатын мәселелер: бизнес-процестердің мәні; экономикалық әлеуетті арттыруға бағытталған ең тиімді басқару шешімдерін әзірлеуге және қабылдауға мүмкіндік беретін оларды бағалау әдістері мен көрсеткіштері; экономикалық қызметтің тиімділігін арттыру резервтері.
Қалыптастырылатын құзыреттер: кәсіпорынның экономикалық әлеуетін бақылау және бағалау дағдыларын меңгеру; шаруашылық жүргізуші субъект қызметінің тиімділігін арттыруды қамтамасыз ететін экономикалық әлеуеттің дамуын болжау және жетілдіру дағдылары.
Бизнес-менеджмент БП 5 Оқытылатын мәселелер: бизнес менеджментінің теориялық негіздері мен жалпы әдіснамалық принциптері; отандық экономикада да,халықаралық деңгейде де әртүрлі бейіндегі және ауқымдағы бизнесті құру, дамыту және жүргізу; ұйымдастыру стратегиясы; бизнесті басқару.
Қалыптастырылатын құзыреттер: елдің әлеуметтік-экономикалық дамуындағы бизнес-менеджменттің тиімділігіне талдау жүргізу дағдыларын меңгеру.
Шетел тілі (кәсіби) БП 3 Оқытылатын мәселелер: грамматикалық материал, арнайы лексика, терминологиялық материал; мамандықтың негізгі пәндеріне сәйкес келетін оқу материалы; кәсіби салада оқу, сөйлеу, тыңдау және жазу.
Қалыптастырылатын құзыреттер: білім алушылардың мәдениетаралық-коммуникативтік құзыреттілік дағдыларын меңгеру; иалықаралық кәсіби ортаға ықпалдасу; кәсіби шет тілін мәдениетаралық, ғылыми және кәсіби қарым-қатынас құралы ретінде қолдану.
Пәндерді оқыту әдістемесі БП 5 Оқытылатын мәселелер: пәндерді оқытудың әдістемелері мен нысандарын зерделеу жолымен экономикалық пәндер бойынша оқу процесін ұйымдастырудың нысандары мен әдістері; белсенді қызығушылықты тәрбиелеу; білімді трансляциялау қажеттілігін қалыптастыру.
Қалыптастырылатын құзыреттер: тұлғаның кәсіби маңызды қасиеттерін дамыту (рефлексия, эмпатия, коммуникативті және мәнерлі сөйлеу қабілеттері).
Тағылымдамадан өту мен магистрлік диссертацияны орындауды қамтитын магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы Қосымша пәндер циклі 8 Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысының мақсаты (ғылыми тағылымдама) теориялық білімді, іскерлікті және дағдыларды бекіту және дамыту; ғылыми-зерттеу жұмысының әртүрлі нысандарын дайындау және өткізу әдістемесін меңгеру болып табылады;
Магистрлік диссертацияны орындауды қоса алғанда магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы Қосымша пәндер циклі 4 Оқытылатын мәселелер: ғылыми зерттеулер; бекітілген ҒЗЖ тақырыбы мен магистрлік диссертация тақырыбына негізделген нақты объектіні зерттеу нысанындағы практика.
Қалыптастырылатын құзыреттер: ғылыми ізденістерді жүзеге асыру дағдыларын қалыптастыру; қойылған міндеттерді шешу; жұмыс тақырыбы бойынша ақпараттық дереккөздерді таңдау; іс жүзінде маңызды сәттерді анықтау бойынша талдау жұмысын жүргізу.
Ғылыми зерттеулерді жоспарлау және ұйымдастыру БП 5 Оқытылатын мәселелер: ғылыми зерттеулер әдіснамасының жалпы категориялары, ұғымдары, принциптері және заманауи тұжырымдамалары.
Қалыптастырылатын құзыреттер: өз бетінше ғылыми жұмыс, зерттеу және эксперимент жүргізу дағдыларын игеру.
Көпшілік, іскерлік және ғылыми коммуникациялар КП 5 Оқытылатын мәселелер: іскерлік және ғылыми коммуникациялардың мәнін қабылдау; кәсіби қызметтегі коммуникативтік құзыреттілік туралы түсінік; тыңдаушыларды іскерлік және ғылыми коммуникация саласындағы білім негіздерімен қамтамасыз ету.
Қалыптастырылатын құзыреттер: бизнес-қоғамдастықта қоғамдық, іскерлік және ғылыми коммуникациялардың әртүрлі нысандарын ұйымдастыру және өткізу дағдылары мен іскерліктерін қалыптастыру; іскерлік қарым-қатынас барысында туындайтын іскерлік жағдайларды бағдарлай білу, қабілеті.
Операциялық тәуекелдермен басқару КП 5 Оқытылатын мәселелер: ұйымның кәсіпкерлік және қаржылық қызметі процесінде қаржылық тәуекелдерді басқару аймағы; сәйкестендіру тәсілдері мен әдістері; тәуекелдерді талдау және есепке алу, тәуекелдерді басқару принциптері, стратегиялары мен әдістері.
Қалыптастырылатын құзыреттер: компанияны басқарудағы тәуекелдерді тиімді басқарудың практикалық дағдылары.
Жоғары мектеп педагогикасы БП 5 Оқытылатын мәселелер: жоғары мектеп педагогикасы ғылым ретінде, оның әдіснамалық негіздері; жоғары мектеп дидактикасының жалпы теориялық негіздері; жоғары мектеп оқытушысының кәсіби және коммуникативтік құзыреттілігі; жоғары мектепте оқытудың қозғаушы күштері мен принциптері; жоғары білімнің мазмұны; жоғары мектептегі заманауи білім беру технологиялары; жоғары мектеп тәрбие мен тұлғаны қалыптастырудың әлеуметтік институты ретінде; жоғары мектептегі тәрбиенің мәні.
Қалыптастырылатын құзыреттер: жоғары мектепте оқыту негіздерін білу; ЖОО оқытушысының кәсіби-педагогикалық қызметінің нысандары, әдістері, білім беру технологиялары және ерекшелігі; жоғары мектепте сабақ өткізудің формалары мен әдістерін білу.
Басқару психологиясы БП 5 Оқытылатын мәселелер: ғылыми білім жүйесіндегі басқару психологиясы; басқару жүйесін зерттеудің негізгі тәсілдері; басшының жеке кәсіби тұжырымдамасы; басқарушылық қызмет аспектісі ретінде басқарушылық өзара іс-қимыл және шешім қабылдау процесі; негізгі басқару функцияларын іске асырудың психологиялық ерекшеліктері; басқарушылық қызмет субъектісінің психологиясы; жеке басқару стилінің психологиясы.
Қалыптастырылатын құзыреттер: басқарушылық қызметтің психологиялық мазмұнын, басшының жеке басқарушылық тұжырымдамасын, басқарушылық өзара іс-қимылдың теориялық негіздерін, негізгі басқарушылық функцияларды іске асырудың психологиялық ерекшеліктерін, басқарушылық қызмет субъектісінің психологиясын білу; басқарушылық қызмет және өзара іс-қимыл саласындағы психологиялық зерттеу әдістемелерін меңгеру.
Педагогикалық іс-тәжірибе БП 4 Ғылыми-зерттеу қызметінде, стандартты ғылыми міндеттерді шешуде білімді, іскерлікті және дағдыларды қалыптастыру.
Менеджменттегі зерттеу әдістері БП 5 Оқытылатын мәселелер: ұйымды басқарудағы зерттеулердің заманауи технологиялары; жоғары технологиялық және инновациялық өндірісті басқару; басқару бағдарламаларының, міндеттердің, іс-шаралардың тиімділігін бағалау.
Қалыптастырылатын құзыреттер: ғылыми қызметте зерттеу жүргізу дағдыларын және ұйымды басқару тәжірибесін игеру; эмпирикалық деректерді талдау және түсіндіру; эмпирикалық зерттеудің бағдарламасы мен кезеңдерін білу; қолданбалы зерттеу әдістерін басқару практикасында қолдану дағдылары.
Менеджмент пәндері бойынша сабақ берудің ерекшеліктері БП 5 Оқытылатын мәселелер: менеджерлерді даярлау жүйесінде басқару пәндерін оқыту негіздері; менеджмент бойынша пәндердің оқу-әдістемелік кешендерінің құрылымы; пән құрылымын құру принциптері; пәндерді оқыту әдістерін ашу; басқару пәндерін оқытудың инновациялық әдістері; басқару білімінің тиімділігін бағалау тәсілдері.
Қалыптастырылатын құзыреттер: құрылымдық бөлімшенің алдында тұрған ұйымдастырушылық міндеттерді жүзеге асыруды ұйымдастыру туралы шешім қабылдау дағдыларын меңгеру; кәсіби іс-әрекеттегі іскерлік қарым-қатынас дағдыларын меңгеру.
Ғылыми зерттеудің әдіснамасы БП 5 Оқытылатын мәселелер: ғылыми таным мен шығармашылықтың әдіснамалық негіздерін игеруге негізделген ғылыми таным әдіснамасының салалары; физикалық процестердің ұқсастығы мен модельдеу, есептеу эксперименті салалары.
Қалыптастырылатын құзыреттер: оңтайлы эксперимент жасау және өлшеу нәтижелерін өңдеу әдістемесінің дағдыларын игеру.
Менеджменттің қазіргі мәселелері БП 5 Оқытылатын мәселелер: менеджменттің құрылымдық проблемалары, компания портфолиосын рационализациялау және өндірістің оңтайлы параметрлерін анықтау мәселелері; экономикалық, әлеуметтік, технологиялық салаларда болып жатқан түбегейлі өзгерістерге байланысты қазіргі заманғы басқару жүйесі тап болатын жүйелік проблеманы шешудің әдістері, құралдары, мүмкін жолдары.
Қалыптастырылатын құзыреттер: ұйымды басқарудың теориялық негіздерін білу; менеджмент теориясы мен практикасын дамытудың қазіргі мәселелері мен үрдістері туралы білімді қалыптастыру; басқару модельдерін жіктей білу.
Бәсекеге қабілетті нарықтық стратегия КП 3 Оқытылатын мәселелер: шаруашылық жүргізуші субъектілердің тиімді жұмыс істеуі үшін әртүрлі деңгейлерде, оның ішінде сыртқы нарықта бәсекелестік стратегияларын іске асыру.
Қалыптастырылатын құзыреттер: заманауи құралдар негізінде бәсекелік талдау дағдыларын қалыптастыру, дамыту және бекіту.
Зерттеу іс-тәжірибе КП 16 Зерттеу жұмысының жоспарын құру, өзіндік талдау әдістері және зерттеу мақсаттарын анықтау бойынша тәжірибе жинақтау.
Магистрлік диссертацияны рәсімдеу және қорғау Қосымша пәндер циклі 12  
Зерттеу қызметін ұйымдастыру мен әдістемесі БП 5 Оқытылатын мәселелер: ғылыми ойлау; абстрактілі ойлау; ғылым және қоғамдық ғылымдар туралы түсінік; нормативтік және позитивті экономика; ғылымның дамуы; зерттеу тәсілдері; ойлау ережелері; ғылым теориясы туралы білім жүйесі.
Қалыптастырылатын құзыреттер: тақырыптың өзектілігі мен зерттеудің мақсатын тұжырымдау және негіздеу дағдылары; зерттелетін проблеманың өзектілігін, ғылыми және практикалық маңыздылығын дәлелдей білу; зерттеудің ғылыми аппаратын әзірлеу әдіснамасын меңгеру; ақпаратты талдаудың, синтездеудің, жинақтаудың және алынған нәтижелерді практикаға енгізу бойынша логикалық негізделген қорытындыларды, ұсыныстарды, ұсынымдарды қалыптастырудың ғылыми әдістерін меңгеру.
Магистрлік диссертацияны орындауды қоса алғанда магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы Қосымша пәндер циклі 2 Оқытылатын мәселелер: ғылыми зерттеулер; бекітілген ҒЗЖ тақырыбы мен магистрлік диссертация тақырыбына негізделген нақты объектіні зерттеу нысанындағы практика;
Қалыптастырылатын құзыреттер: ғылыми зерттеулерді жүзеге асыру дағдыларын қалыптастыру; жүктелген міндеттерді шешу; жұмыс тақырыбы бойынша ақпарат көздерін таңдау;
Стратегиялық менеджмент (iлгерi курс) КП 5 Оқытылатын мәселелер: ұйымдарды стратегиялық басқару саласындағы негізгі теориялық білім мен негізгі практикалық дағдылар; сыртқы ортаны талдау негізінде мүмкіндіктерді анықтау және кәсіпорынға төнетін қауіптерді бағалау; стратегиялардың мүмкін нұсқаларын анықтау, стратегиялық баламаларды әзірлеу әдістері және ұйым үшін нақты стратегияны таңдау.
Қалыптастырылатын құзыреттер: стратегияларды іске асыру бойынша іс-шараларды әзірлеу дағдыларын игеру.
Макроэкономика (iлгерi курс) КП 4 Оқытылатын мәселелер: ұлттық деңгейде экономикалық жүйенің жұмыс істеу негіздері мен тетіктері туралы макроэкономикалық динамиканы модельдеуге бағытталған макроэкономикалық теория.
Қалыптастырылатын құзыреттер: нақты макроэкономикалық ортада шешім қабылдауға мүмкіндік беретін практикалық дағдыларды қалыптастыру.
Магистрлік диссертацияны орындауды қоса алғанда магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы Қосымша пәндер циклі 10 Теориялық оқудан алшақсыз жүргізілетін магистрлік диссертацияны орындауды қоса алғанда, магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы магистрантты дербес ғылыми-зерттеу жұмысына дайындау болып табылады, оның негізгі нәтижесі магистрлік диссертацияны жазу және сәтті қорғау болып табылады.
Қазіргі стратегиялық талдау КП 6 Оқытылатын мәселелер: сатып алу саласында басқару шешімдерін қабылдау; сатып алу саласында ұйымдарды басқарудың заманауи интеграцияланған тұжырымдамалары; ұйымдардың стратегиясын әзірлеу рәсімдері; қызмет тиімділігін арттырудың өзекті бағыттары.
Қалыптастырылатын құзыреттер: менеджменттің ситуациялық тәсілінің принциптерін қолдану дағдылары; алынған теориялық білімді практикада қолдана білу қабілетін дамыту мүмкіндігі; қазіргі заманғы стратегия түрлерін үйрену дағдылары; стратегиялық факторларды, мүмкін бәсекелестік стратегияларды, экономикалық субъектінің ішкі жүйелерін стратегиялық талдаудың ерекшеліктерін талдау дағдылары.
Жобаларды және бизнестік процесстерді желілік жоспарлау КП 6 Оқытылатын мәселелер: желіні жоспарлау құралы ретінде жобаны жоспарлау және жоба қызметінің нәтижелерін жүйелі бақылау; желілік сызбалардың құрылымы, оларды құру принциптері және оңтайландыру әдістері; желілік диаграммаларды құру мен оңтайландыруды автоматтандыратын арнайы бағдарламалық өнімдерде жұмыс істеу.
Қалыптастырылатын құзыреттер: жобаларды басқару және желілік жоспарлау саласындағы білім; жоба мазмұны мен жобалық ресурстарды жоспарлау принциптері туралы түсінік қалыптастыру; желілік графиктерді құру және оларды талдау әдістемелерін білу.7M04106 – Менеджмент білім беру бағдарламасының типтік оқу жоспары

Пәндердің атауы Пән циклі ECTS Пәннің қысқаша сипаттамасы
Бизнес-менеджмент БП 5 Оқытылатын мәселелер: бизнес менеджментінің теориялық негіздері мен жалпы әдіснамалық принциптері; отандық экономикада да,халықаралық деңгейде де әртүрлі бейіндегі және ауқымдағы бизнесті құру, дамыту және жүргізу; ұйымдастыру стратегиясы; бизнесті басқару.
Қалыптастырылатын құзыреттер: елдің әлеуметтік-экономикалық дамуындағы бизнес-менеджменттің тиімділігіне талдау жүргізу дағдыларын меңгеру.
Менеджмент БП 2 Қарастырылатын сұрақтар: қазіргі заманғы менеджменттің мәні мен өзіне тән белгілері, оның даму тарихы; бөлімше жұмысын жоспарлау және ұйымдастыру әдістері; басқарудың ұйымдық құрылымын құру принциптері; ұйымның мотивациялық саясатын қалыптастыру негіздері; заңгердің кәсіби қызметі саласындағы менеджменттің ерекшеліктері.
Қалыптасатын құзыреттіліктер: бөлімше жұмысын жоспарлау және ұйымдастыру әдістерін іс жүзінде пайдалану дағдыларын меңгеру; басқарудың ұйымдастырушылық құрылымдарын талдау; персоналдың еңбек қызметін ынталандыру бойынша жұмыс жүргізу; кәсіби қызметте іскерлік және басқарушылық қарым-қатынас тәсілдерін қолдану; кәсіби қызмет саласындағы менеджменттің ерекшеліктерін ескеру.
Басқару психологиясы БП 2 Қарастырылатын сұрақтар: ғылыми білім жүйесіндегі басқару психологиясы; басқару жүйесін зерттеудің негізгі тәсілдері; басшының жеке кәсіби тұжырымдамасы; басқарушылық қызмет аспектісі ретінде басқарушылық өзара іс-қимыл және шешім қабылдау процесі; негізгі басқару функцияларын іске асырудың психологиялық ерекшеліктері; басқарушылық қызмет субъектісінің психологиясы; жеке басқару стилінің психологиясы.
Қалыптасатын құзыреттіліктер: басқарушылық қызметтің психологиялық мазмұнын, басшының жеке басқарушылық тұжырымдамасын, басқарушылық өзара іс-қимылдың теориялық негіздерін, негізгі басқарушылық функцияларды іске асырудың психологиялық ерекшеліктерін, басқарушылық қызмет субъектісінің психологиясын білу; басқарушылық қызмет және өзара іс-қимыл саласындағы психологиялық зерттеу әдістемелерін меңгеру.
Менеджменттің қазіргі мәселелері КП 5 Оқытылатын мәселелер: менеджменттің құрылымдық проблемалары, компания портфолиосын рационализациялау және өндірістің оңтайлы параметрлерін анықтау мәселелері; экономикалық, әлеуметтік, технологиялық салаларда болып жатқан түбегейлі өзгерістерге байланысты қазіргі заманғы басқару жүйесі тап болатын жүйелік проблеманы шешудің әдістері, құралдары, мүмкін жолдары.
Қалыптастырылатын құзыреттер: ұйымды басқарудың теориялық негіздерін білу; менеджмент теориясы мен практикасын дамытудың қазіргі мәселелері мен үрдістері туралы білімді қалыптастыру; басқару модельдерін жіктей білу.
Шет тілі (кәсіби) БП 2 Қарастырылатын сұрақтар: грамматикалық материал, арнайы лексика, терминологиялық материал; мамандықтың негізгі пәндеріне сәйкес келетін оқу материалы; кәсіби салада оқу, сөйлеу, тыңдау және жазу.
Қалыптасатын құзыреттіліктер: білім алушылардың мәдениетаралық-коммуникативтік құзыреттілік дағдыларын меңгеру; халықаралық кәсіби ортаға кірігу; мәдениетаралық, ғылыми және кәсіби қарым-қатынас құралы ретінде кәсіби шет тілін пайдалану.
Магистрлік жобаны рәсімдеу және қорғау Қосымша пәндер циклі 12  
Өндірістік іс-тәжірибе [МН КП 10 Өндірістік практика кәсіби дағдыларды алуға және нығайтуға, басқару шешімдері саласындағы тәжірибе ресурсын құруға бағытталған
HR менеджмент КП 5 Оқытылатын мәселелер: еңбек нарығындағы қажеттіліктер, үрдістер; қызметкерлерді ынталандыру әдістері мен құралдарын талдау; екі тараптың да қанағаттануы үшін еңбек дағдыларын, таланттарды анықтау; қызметкерлер жұмысының тиімділігін арттыру үшін персоналмен ұйымдастырушылық жұмыс.
Қалыптастырылатын құзыреттер: тағайындалған еңбек функцияларын орындау үшін персоналды қамтамасыз етуге және оны оңтайлы пайдалануға бағытталған білім мен практикалық іс-шаралар.
Бизнес-үдерістерді модельдеу КП 5 Оқытылатын мәселелер: басқару процестерін модельдеудің әдіснамалық негіздері, олардың құрамы мен мақсаты; процестерді модельдеу үшін ұйымдар мен мекемелердің қызметін зерттеу әдістемесі.
Қалыптастырылатын құзыреттер: басқару процестерін зерттеу бойынша міндеттерді шешу кезінде модельдеудің нақты әдіснамаларын негізделген таңдауды игеру; таңдалған модельдеу әдістері мен технологиялары негізінде ұйымның бизнес-процестерін талдау және оңтайландыру бойынша міндеттерді шешу дағдылары.
Тауар қозғалысының логистикасы: халықаралық аспект БП 4 Оқытылатын мәселелер: халықаралық тауар қозғалысының теориялық білімі; тауар қозғалысын нормативтік-құқықтық, көліктік, кедендік құжаттармен қамтамасыз ету; тауар қозғалысы логистикасындағы басқару шешімдерін экономикалық бағалаудың ерекшелігі; халықаралық жүк тасымалдарын жоспарлау және іске асыру жөніндегі іс-шаралар.
Қалыптастырылатын құзыреттер: басқару шешімдерін қабылдау және маршруттарды құру дағдыларын меңгеру; халықаралық жүк тасымалын сақтандыру және кедендік рәсімдеу дағдылары.
IT технологиялар менеджменті КП 5 Оқытылатын мәселелер: ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың даму тенденциялары; жағдайларды талдау кезінде нарықтық құрылымдардың даму мәселелері; экономика объектілері мен коммерциялық құрылымдарды басқаруға арналған ақпараттық жүйелер саласындағы шешімдердің жіктелуі.
Қалыптастырылатын құзыреттер: тұтынушының мүддесі үшін ақпаратты құру және пайдалану үшін ақпараттық жүйені және оның жеке компоненттерін жобалау бойынша қызметті басқару дағдыларын қалыптастыру.
Жобалық менеджмент БП 4 Оқытылатын мәселелер: кәсіпорынды тиімді басқару үшін құралдарды әзірлеудің әдіснамалық базасы; кәсіпорындардың тиімді жұмыс істеуін, олардың бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз етудің заманауи әдістерін, модельдерін пайдалану, оңтайлы инновациялық-инвестициялық жобаларды таңдау.
Қалыптастырылатын құзыреттер: жобалау қызметін басқару дағдыларын игеру: жобаның өмірлік циклі, жобаның институционалдық кіші жүйелерін әзірлеу мен басқарудың негізгі кезеңдері; жобаны мониторингтеу және бағалау дағдылары; тәуекелдерді басқару дағдылары.
Тағылымдамадан өту мен магистрлік жобаны орындауды қамтитын магистранттың эксперименттік-зерттеу жұмысы Қосымша пәндер циклі 5 Оқытылатын мәселелер: эксперименттік зерттеулер; магистрлік жобаның бекітілген тақырыбына негізделген нақты объектіні зерттеу түріндегі тәжірибе.
Қалыптастырылатын құзыреттер: эксперименттік зерттеулерді жүзеге асыру дағдыларын қалыптастыру; жүктелген міндеттерді шешу; жұмыс тақырыбы бойынша ақпарат көздерін таңдау; практикалық маңызды сәттерді анықтау бойынша талдау жұмыстарын жүргізу.
Магистрлік жобаны орындауды қоса алғанда магистранттың эксперименталды-зерттеу жұмысы Қосымша пәндер циклі 8 Оқытылатын мәселелер: эксперименттік зерттеулер; магистрлік жобаның бекітілген тақырыбына негізделген нақты объектіні зерттеу түріндегі тәжірибе.
Қалыптастырылатын құзыреттер: эксперименттік зерттеулерді жүзеге асыру дағдыларын қалыптастыру; жүктелген міндеттерді шешу; жұмыс тақырыбы бойынша ақпарат көздерін таңдау; практикалық маңызды сәттерді анықтау бойынша талдау жұмыстарын жүргізу.