Күндізгі бөлім

Профильді бағыт

Бағдарлама мамандардың бағыт бойынша кәсіби даярлығын тереңдетуге нысандалған, қолданбалы сипатқа ие


Оқу мерзімі 1 жыл

Ғылыми-педагогикалық бағыт

Тереңдетілген ғылыми-зерттеу даярлығы, докторантура бағдарламасы бойынша оқуды жалғасытруға қажетті оқытушылық қызмет


Оқу мерзімі 2 жыл

7M04201(02) - «Құқықтану» білім беру бағдарламасы құқық саласында терең кәсіби дайындыққа ие жоғары, жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру және ғылыми сала жүйесі үшін кадрлар даярлау үшін әзірленген.

7M04201(02) - «Құқықтану» білім беру бағдарламасының мақсаты заңтану саласында терең білімі бар, бағдарламаларға, жобаларға, нормативтік және құқықтық актілерге, әдістемелік материалдарға құқықтық сараптама жүргізуге қабілетті, кәсіби қызметте материалдық және іс жүргізу құқығының нормаларын іске асыратын заң қызметінің, құқықтық оқыту мен тәрбиелеудің нақты салаларында нормативтік құқықтық актілерді білікті қолдану қабілетіне ие заңгерлерді даярлау болып табылады.

7M04201(02) - «Құқықтану» білім беру бағдарламасының өзектілігі қазіргі уақытта ғылыми-зерттеу орталықтарында, басқару органдарында және білім беру мекемелерінде ғылыми кадрлар тапшылығы проблемасының болуынан туындап отыр, демек бұл мамандар ұдайы сұранысқа ие және қажет.
7M04201(02) - «Құқықтану» білім беру бағдарламасы еңбек нарығының қажеттілігін және жұмыс берушілердің талаптарын қамтамасыз ететін мамандарды даярлаудың құзыреттілік моделі негізінде даярланған. Бұл модель түлектердің негізгі құзыреттілігін, олардың дайындық деңгейін және нақты кәсіби функцияларды орындауға даярлығын көрсетеді.

Бұл білім беру бағдарламасының артықшылығы ретінде ғылыми және педагогикалық бағыты бойыншабілім беру бағдарламасының түлекке қажетті негізгі құзыреттілікті қалыптастырудың жаңаша тәсілі танылады.

БББ коды Жылдық оқу ақысы 1 ECTS кредитінің құны Игерілетін ECTS кредиттерінің саны
7M04201 390 000 теңге 6 500 теңге 60
7M04202 390 000 теңге 6 500 теңге 60

Білім беру бағдарламасының негізгі міндеттері

Магистранттардың теориялық және практикалық жеке дайындығын тереңдету, білім алушылардың толыққанды және сапалы көпжақты ғылыми және педагогикалық білім алуына, олардың кәсіби құзыреттілігіне қол жеткізуіне жағдай жасау;

Қазіргі заманғы ғылыми және практикалық мәселелерді шеше алатын,зерттеу және басқару қызметін табысты жүзеге асыра алатын, ЖОО педагогикасы мен психологиясы саласында білімі бар, жоғары оқу орындарында сабақ бере алатын, азаматтық ұстанымға ие кәсіби мәдениет деңгейі жоғары мамандарды даярлау;

Білім алушыларда өзін-өзі жетілдіру және өзін-өзі дамыту қабілетін, олардың белсенді өмір сүру барысында жаңа білім мен іскерлікті өз бетінше шығармашылық игеру қажеттіліктері мен дағдыларын қалыптастыру;

Магистранттың әдіснамалық мәдениетін қалыптастыру, құқықтану саласындағы мәселелер бойынша ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жүргізу дағдыларын қалыптастыру;

Білім алушыларда мемлекеттік басқару және жергілікті өзін-өзі басқару органдарының шешім қабылдауы үшін аналитикалық ақпаратты дайындау және өңдеу қабілетін қалыптасатыру; деректер базаларымен және ақпараттық жүйелермен жұмыс істеу.

Білім беру бағдарламасы бойынша негізгі құзыреттіліктер

Құқықтың жекелеген салаларының негізгі нормаларын білу, заң сараптамасын жүргізуге қатысу, құқықты қолдану мәселелері бойынша білікті заң қорытындыларын және кеңес беру ;

Құқық қорғау қызметіндегі сыбайлас жемқорлық мінез-құлқын анықтау, бағалау және жолын кесуге жәрдемдесу ;

Анық, дәл, анық және дәйекті ойлай білу; өзінің пайымдауында қайшылықтарға жол бермеу; логикалық қателерді ашу, өз тұжырымдарын дәлелдей отырып, өз оппоненттерінің негізсіз қорытындыларын теріске шығару;

Қолданыстағы нормативтік құқықтық актілерге баға беру, құқықтық реттеудегі коллизиялар мен олқылықтарды анықтау, құқықтық актілер жобаларын әзірлеуге қатысу, нормативтік құқықтық актілерді білікті қолдану, құқық саласындағы нормативтік және құқықтық құжаттарды, нормативтік-нұсқаулық құжаттарды білуді, ағымдағы құжаттаманы әзірлеу дағдылары мен іскерліктерін меңгеру ;

Мемлекеттің, қоғамдық және халықаралық құқықтың даму үрдістері туралы білімді жүйелендіру;

Менеджмент, кәсіпкерлік саласындағы білімді меңгеру, бастамашылық көрсету, кәсіби қызметте басқарушылық және өзге де инновацияларды меңгеру және іске асыру;

Нормативтік құқықтық актілердің сараптамалық-талдау сараптамасын жүзеге асыру;

Қылмыстық сот өндірісінің өзекті мәселелерін, қылмыстық процеске қатысушылардың құқықтарын қорғаудың конституциялық-құқықтық аспектілерін, криминалистиканың теориялық және практикалық мәселелерін, қылмыстық сот ісін жүргізудегі халықаралық стандарттарды білу;

Банк құқығы саласындағы заң тәжірибесінің нормативтік құқықтық құжаттарын білу.

Кәсіби қызмет түрлері

Ғылыми-зерттеу қызметі;

Құқық қолдану қызметі;

Сараптамалық-консультациялық қызметі;

Ұйымдастыру-басқару қызметі.

Мамандарды жұмысқа орналастыру болашағы

Сот, атқарушы және өкілетті органдар;

Әділет органдары;

Құқық қорғау органдары;

Мемлекеттік және жергілікті билік органдары;

Түрлі ұйымдық-құқықтық нысандағы өндірістік және өндірістік емес саладағы ұйымдар, мекемелер мен қызметтер;

Адвокатура;

Нотариат жүйесінде;

Ғылыми-зерттеу жобалау ұйымдары;


ДАҒДЫЛАР МЕН ҚҰЗІРЕТТЕР

Профильді бағыт

Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдары мен ұйымдарындағы ұйымдастыру-басқару қызметі

Қолданыстағы құқықтық нормаларды түсіндіру және қазіргі кезенде құқықтын даму заңдылықтарын анықтау

Нормативтік-құқықтық актілерді әзірлеу

Кәсіби қызметте материалдық және іс жүргізу құқығы нормаларын іске асыру

Сыбайлас жемқорлық мінез-құлқын анықтау, бағалау және оның жолын кесудің алдын алу

Білікті заң қорытындыларын қалыптастыру және заң қызметінің нақты түрлерінде кеңес беру

Ғылыми-педагогикалық бағыт

Жоғары оқу орнындағы педагогикалық қызмет және ғылыми зерттеулер жүргізу

Кәсіптік білім беру жүйесінің (докторантура) келесі сатысында білім алуды жалғастыруды қамтамасыз ету

Қазіргі заманғы технологиялар мен басқару құралдарын қолдану арұқылы және стратегиялық ойлау білім беру саласындағы менеджмент

Қолданыстағы құқықтық нормаларды түсіндіру және қазіргі кезенде құқықтын даму заңдылықтарын анықтау

Қазіргі заманғы құқық мәселелеріне бағдарлау, ғылыми аппаратты меңгеру

Ақпаратты іздеу, өңдеу және сақтауды ұйымдастыру жолымен қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды тарта отырып, ақпараттық-аналитикалық және ақпараттық-библиографиялық жұмыстарды жүргізу дағдылары


СПИКЕРЛЕР МЕН ТӘЛІМГЕРЛЕР

СЕРІКТЕСТЕРСЕРІКТЕСТЕР

Қазақстан Республикасының Құқық қорғау органдары

Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі

Қазақстан Республикасының Мемлекеттік қызмет істері агенттігі

Орталық және жергілікті атқарушы билік органдары

Нотариат және адвакатура

Жекеменшік компаниялар

Жоғары оқу орындары

ТАБЫС

130 000-нан 900 000-ға ₸ дейін

ҚАЛАЙ ТҮСУГЕ БОЛАДЫ

Екінші жоғары

  • Құжаттар өткізу:
    Диплом, жеке куәлік

  • Қабылдау сынақтарынан өту:
    Кешенді тестілеу

7М04201 – Құқықтану білім беру бағдарламасының типтік оқу жоспары

Пәндердің атауы Пән циклі ECTS Пәннің қысқаша сипаттамасы
Ғылым тарихы мен философиясы БП 3 Оқытылатын мәселелер: қазіргі ғылым философиясының пәні мен негізгі түсініктері; қазіргі өркениет мәдениетіндегі ғылым; ғылымның пайда болуы және оның тарихи эволюциясының негізгі кезеңдері; ғылыми білімнің құрылымы; ғылымның динамикасы жаңа білімді қалыптастыру процесі ретінде; ғылыми дәстүрлер мен ғылыми революциялар,ғылыми рационалдылықтың тарихи типтері; ғылымның қазіргі даму кезеңінің ерекшеліктері; ғылыми прогресстің болашағы; ғылым әлеуметтік институт ретінде; қазіргі ғылыми білім құрылымындағы жаратылыстану ғылымдары; педагогика ғылымының тарихы.
Қалыптастырылатын құзыреттер: білімнің, белсенділіктің және әлеуметтік институттың ерекше түрі ретінде ғылымның негізгі ерекшеліктерін білу; ғылымның негізгі тарихи кезеңдері мен әр түрлі ғылыми әдісін білу; ғылым дамуының қазіргі кезеңінде туындайтын негізгі дүниетанымдық және әдіснамалық мәселелерді бағдарлай білу; ғылым философиясының терминологиялық аппаратын меңгеру; логикалық талдау әдістері мен тәсілдерін меңгеру.
Бағалаудың өлшемдік технологиялары БП 3 Оқытылатын мәселелер: грамматикалық материал, арнайы лексика, терминологиялық материал; мамандықтың негізгі пәндеріне сәйкес келетін оқу материалы; кәсіби салада оқу, сөйлеу, тыңдау және жазу.
Қалыптастырылатын құзыреттер: білім алушылардың мәдениетаралық-коммуникативтік құзыреттілік дағдыларын меңгеру; халықаралық кәсіби ортаға ықпалдасу; кәсіби шет тілін мәдениетаралық, ғылыми және кәсіби қарым-қатынас құралы ретінде қолдану.
Қазақстан Республикасындағы қылмыстық-атқару жүйесіның өзекті мәселелері КП 5 Зерделенетін мәселелер: Қазақстан Республикасының қылмыстық-атқару жүйесінің өзекті мәселелері; ҚР қылмыстық-атқару жүйесін реформалаудың қазіргі заманғы тұжырымдамалары; қылмыстық-атқару құқығы ғылымының теориялық ережелері, мәні, мазмұны және мақсаты; қылмыстық-атқару заңнамасының нормалары.
Қалыптасатын құзыреттіліктер: қылмыстық-атқару нормаларын талдай білу, түсіндіре және дұрыс қолдана білу; қылмыстық-атқару Заңына дәл сәйкестікте шешімдер қабылдай білу және заңдық іс-әрекеттер жасай білу; кәсіби қызмет объектілері болып табылатын әртүрлі құқықтық құбылыстарды, заңдық фактілерді, құқықтық нормалар мен құқықтық қатынастарды талдау дағдыларын меңгеру; қылмыстық-атқару жүйесінде ғылыми негізделген практикалық ұсынымдарды талдай және тұжырымдай білу.
Жоғары мектеп педагогикасы БП 5 Оқытылатын мәселелер: жоғары мектеп педагогикасы ғылым ретінде, оның әдіснамалық негіздері; жоғары мектеп дидактикасының жалпы теориялық негіздері; жоғары мектеп оқытушысының кәсіби және коммуникативтік құзыреттілігі; жоғары мектепте оқытудың қозғаушы күштері мен принциптері; жоғары білімнің мазмұны; жоғары мектептегі заманауи білім беру технологиялары; жоғары мектеп тәрбие мен тұлғаны қалыптастырудың әлеуметтік институты ретінде; жоғары мектептегі тәрбиенің мәні.
Қалыптастырылатын құзыреттер: жоғары мектепте оқыту негіздерін білу; ЖОО оқытушысының кәсіби-педагогикалық қызметінің нысандары, әдістері, білім беру технологиялары және ерекшелігі; жоғары мектепте сабақ өткізудің формалары мен әдістерін білу.
Басқару психологиясы БП 5 Оқытылатын мәселелер: ғылыми білім жүйесіндегі басқару психологиясы; басқару жүйесін зерттеудің негізгі тәсілдері; басшының жеке кәсіби тұжырымдамасы; басқарушылық қызмет аспектісі ретінде басқарушылық өзара іс-қимыл және шешім қабылдау процесі; негізгі басқару функцияларын іске асырудың психологиялық ерекшеліктері; басқарушылық қызмет субъектісінің психологиясы; жеке басқару стилінің психологиясы.
Қалыптастырылатын құзыреттер: басқарушылық қызметтің психологиялық мазмұнын, басшының жеке басқарушылық тұжырымдамасын, басқарушылық өзара іс-қимылдың теориялық негіздерін, негізгі басқарушылық функцияларды іске асырудың психологиялық ерекшеліктерін, басқарушылық қызмет субъектісінің психологиясын білу; басқарушылық қызмет және өзара іс-қимыл саласындағы психологиялық зерттеу әдістемелерін меңгеру.
Педагогикалық  іс-тәжірибе БП 4 Педагогикалық іс-тәжірибе теориялық білімді бекітуге, нақты жұмыс қызметі жағдайында кәсіби дағдылар мен біліктілікті дамытуға бағытталған.
Магистрлік диссертацияны орындауды қоса алғанда магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы [ЮР] 1 Қосымша пәндер циклі 4  
Ғылыми зерттеуді ұйымдастыру және жоспарлау БП 5 Зерделенетін мәселелер: зерттеу қызметіне кіріспе; зерттеу қызметінің негізгі тарихи аспектілері, теориялық ережелер, технологиялар; ғылыми таным әдістері және зерттеудің логикалық құрылымы.
Қалыптасатын құзыреттіліктер: өз бетінше зерттеулер жүргізу, ғылыми проблеманың өзектілігін қалыптастыру дағдыларын меңгеру; ғылыми зерттеулер жүргіздің отандық және шетелдік тәжірибесін талдай және салыстыра білу; орындалған зерттеулердің нәтижелері бойынша ғылыми-техникалық есептерді, шолуларды, жарияланымдарды заңды түрде сауатты дайындау дағдыларын меңгеру.
Құқықтық талдаудың методологиясы КП 5 Зерделенетін мәселелер: құқықтың жалпы теориясының, құқық философиясының әдіснамасы; заң мазмұны бар кез келген мәтіндерді талдау үшін теориялық қабілеттерді қолдану; құқықтық талдаудың әдіснамалық негіздері; мемлекеттіліктің құқықтық бастаулары, құқықтық мәдениетті, құқықтық білім беруді дамыту; мемлекет және құқық теориясының және барлық өзге заң ғылымдарының маңызы.
Қалыптасатын құзыреттіліктер: қалыпты ғылыми міндеттерді шешу, білімді кеңейту және тереңдету дағдыларын меңгеру; қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды қолдана отырып, ақпараттық-талдамалық және ақпараттық-библиографиялық жұмысты жүргізе білу; жағдайларды, құжаттар мен тәуекелдерді, құқықтың жекелеген нормалары мен институттарын, сондай-ақ құқықтық зерттеулерді құқықтық талдау әдістерін меңгеру; ғылыми-зерттеу дағдылары мен заң жазу бойынша дағдыларын меңгеру; заңтану саласындағы талдамалық жұмысқа тұжырымдамалық тәсілдерді қалыптастыра білу.
Қазақстан Республикасындағы жедел-іздестіру қызметінің өзекті мәселелері КП 5 Зерделенетін мәселелер: жедел-іздестіру қызметінің тиімділігін арттыруға арналған заң ғылымы мен практикасы; кәсіби қызмет саласына кіретін Заң нормалары мен құқықтық қатынастар; жедел-іздестіру қызметінде қолданылатын қазіргі заманғы ақпараттық технологиялар; арнайы техника мен жедел-іздестіру іс-шараларының түрлері.
Қалыптасатын құзыреттіліктер: жедел-іздестіру қызметі саласында құқықтық нормаларды талдай және дұрыс қолдана білу; жедел-іздестіру қызметі саласында іс жүргізу-маңызды құжаттарды жасаудың базалық дағдыларын меңгеру; арнайы техниканы қолдану, тергеу және өзге де органдардың өзара іс-қимылын қорыту дағдыларын меңгеру; жедел-іздестіру қызметі саласында туындайтын жағдайларды талдай білу және оларды қолданыстағы заңнамаға сәйкес шеше білу.
Криминологиялық зерттеулердің ұйымдастырылуы мен әдіснамасы КП 5 Зерделенетін мәселелер: криминологияның жалпы ғылыми және арнайы әдістері, нақты қылмыстың жасалу механизмі мен криминологиялық элементтері; зерттеу тақырыбы бойынша ақпаратты талдау және жүйелеу, нақты міндеттер мен жағдайларды шешу.
Қалыптасатын құзыреттіліктер: криминологияда жинақталған деректерді жинау және талдау әдістерін меңгеру; ғылыми-зерттеу жұмысының нәтижелерін ресімдеу бойынша білімді игеру; зерттеу жоспарын әзірлей білу; қажетті және неғұрлым оңтайлы зерттеу әдістерін дұрыс таңдау дағдыларын меңгеру; қылмыстарды және өзге де құқық бұзушылықтарды анықтау, жолын кесу, ашу және тергеу білігі.
Зерттеу іс-тәжірибесі КП 16 Зерттеу іс-тәжірибесі кәсіби білімді кеңейту мен бекітуге, магистранттардың өзіндік ғылыми жұмыс жүргізу дағдыларын қалыптастыруға; ғылыми зерттеулер бағдарламаларын әзірлеуге және олардың орындалуын ұйымдастыруға; зерттеулер жүргізу және олардың нәтижелерін талдау әдістерін игеруге бағытталған.
Магистрлік диссертацияны рәсімдеу және қорғау Қосымша пәндер циклі 12  
Қазақстан Республикасында еңбек заңнамасын қолданудың өзекті мәселелері БП 5 Зерделенетін мәселелер: нақты практикалық жағдайларды талдау жолымен еңбек заңнамасының нормаларын қолдану проблемалары; еңбек құқығы саласында құқықтық құжаттарды жасау және ресімдеу тәртібі; Заңды шешімдерді іске асыру тетігінің проблемалары; еңбек қатынастары саласында құқықтық кеңес берудің құқықтық аспектілері.
Қалыптасатын құзыреттіліктер: еңбек құқығының өзекті мәселелері бойынша ғалымдардың көзқарасын талдай білу; еңбек құқығының даулы мәселелері бойынша өз ұстанымын қалыптастыру дағдыларын меңгеру; заң қызметінің нақты салаларында еңбек құқығы нормаларын қамтитын еңбек заңнамасын және өзге де нормативтік құқықтық актілерді түсіндіре және білікті қолдана білу; еңбек құқығының өзекті мәселелері бойынша ғылыми зерттеулер жүргізе білу.
Жеке адамға қарсы қылмыстарды саралаудың мәселелері КП 3 Зерделенетін мәселелер: адам мен азаматтың өмірі мен денсаулығына қарсы, конституциялық құқықтары мен бостандықтарына қарсы қылмыстарды саралау; тергеу іс-әрекеттерін жүргізудің тактикалық тәсілдері, заңдық-маңызды ақпаратты талдау, сот практикасын талдау; заңды ұғымдар мен санаттар, заңды фактілер және олармен туындайтын құқықтық қатынастар.
Қалыптасатын құзыреттіліктер: қылмыстық-құқықтық ұғымдар мен санаттармен жұмыс істей білу; құқықтық фактілерді және олармен туындайтын құқықтық қатынастарды талдай білу; Қылмыстық кодекстің ерекше бөлімі жүйесіндегі қылмыстың орнын анықтау; жеке адамға қарсы қылмыстардың нақты құрамын талдау, қылмыс құрамының объективті және субъективті белгілері бойынша аралас қылмыстарды ажырату дағдыларын игеру.
Террористік экстремистік бағыттағы қылмыстарға қарсы іс-қимылдың қылмыстық-құқықтық және криминологиялық аспектілері КП 6 Зерделенетін мәселелер: терроризм туындауының, орын алуының, өрбуінің және оның жекелеген түрлерінің заңдылықтары; терроризм мен экстремизм себептерінің криминологиялық тұжырымдамалары; экстремистік қызметті жүзеге асырумен байланысты қылмыстар бойынша қолданыстағы қылмыстық-құқықтық нормалар мен сот практикасын талдау; террористік бағыттағы қылмыстың алдын алудың жалпы әлеуметтік және арнайы-криминологиялық бағдарламалары.
Қалыптасатын құзыреттіліктер: құқық пен заңға құрметпен қарау дағдылары; кәсіби құқықтық сананың жеткілікті деңгейіне ие болу; практикалық қызметте, оның ішінде террористік экстремистік бағыттағы қылмыстарға қарсы іс-қимылдарда тиісті заң нормаларын түсіндіру, сақтау, орындау және қолдану білігі.
Құқық теориясының заманауи тұжырымдамалары БП 5 Зерделенетін мәселелер: құқықтанудағы нақты практикалық және теориялық мәселелерді шешудің ғылыми әдістері мен тәсілдері; қазіргі заманғы заң ғылымының үрдістерін түсінуге негізделген ғылыми ойлау мәдениеті.
Қалыптасатын құзыреттіліктер: кәсіби қызметтің тиісті салаларында құқықтық нормаларды іске асыру үшін маңызы бар ақпаратты жинау және өңдеу дағдыларын меңгеру; кәсіби қызмет объектілері болып табылатын әртүрлі құқықтық құбылыстарды, заңды фактілерді, құқықтық нормалар мен құқықтық қатынастарды талдай білу; құқықтық сипаттағы құжаттарды әзірлеу, нормативтік құқықтық актілердің құқықтық сараптамасын жүзеге асыру, құқықтық қорытындылар мен кеңестер беруге; құқықтық шешімдер қабылдау және заңға дәл сәйкестікте өзге де заңдық іс-әрекеттер жасау дағдыларын меңгеру.
Банк қызметін құқықтық реттеу мәселелері БП 5 Зерделенетін мәселелер: банк қызметі саласындағы құқықтық жағдайды реттейтін заңнамалық және нормативтік актілер; банк операциялары мен мәмілелерінің негізгі түрлерін жасау қағидалары мен тәртібі; банк қызметі саласындағы қылмыстарды саралаудың өзекті проблемалары.
Қалыптасатын құзыреттіліктер: заң құжаттарының (мәмілелердің, шарттардың, жекелеген нормативтік құжаттардың) құқықтық нысандарына заңдық талдау жүргізу; клиенттерге банктік қызметтердің әртүрлі түрлері бойынша кеңес беру; банктік қызмет саласында ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалану; банктегі дағдарыстық жағдайларды талдай білу.
Салық жүйесін құқықтық реттеуді жетілдірудің өзекті мәселелері БП 5 Зерделенетін мәселелер: қаржы институттары мен қаржы құралдарының негізгі түрлері; салық жүйесі қызметі саласындағы қылмыстардың түрлері; салық ісінің заңды қызметіне кедергі келтіру проблемалары; салық жүйесін құқықтық реттеуді жетілдірудің қазіргі заманғы құралдары.
Қалыптасатын құзыреттіліктер: салық жүйесі қызметіндегі қылмыстарды талдау, анықтау, жолын кесу және аша білу;нормативтік-құқықтық актілерге сәйкес ұйымдастырушылық-басқарушылық шешімдер қабылдай білу, олардың салдарын бағалау; салық заңнамасын талдау, жекелеген нормалардың ережелерін салыстыру, сәйкессіздіктерді анықтау және оны жетілдіру бойынша ұсынымдар әзірлеуді жүзеге асыру дағдыларын меңгеру.
Заңсыз кәсіпкерліктің өзекті мәселелері КП 4 Зерделенетін мәселелер: кәсіпкерліктің, оның ішінде заңсыз кәсіпкерліктің теориялық негіздері; кәсіпкерлік қызмет саласындағы қылмыстардың түрлері; экономика саласындағы заңнамалық-құқықтық нормалар, заңсыз кәсіпкерлік проблемаларын шешудің әртүрлі тәсілдерін бағалаудың негізгі әдістері.
Қалыптасатын құзыреттіліктер: заңсыз кәсіпкерлік фактілерін анықтау және экономикалық қызмет саласындағы қылмыстарды талдау дағдыларын меңгеру; заңсыз кәсіпкерлікті құқықтық реттеу бойынша жобаларды әзірлеу және іске асыру технологиясын меңгере білу; экономикалық мәселелерді шешу үшін қазіргі заманғы құралдарды қолдана білу.
Қазақстан Республикасында әлеуметтік қамсыздандыруды құқықтық реттеудің өзекті сұрақтары БП 5 Зерделенетін мәселелер: әлеуметтік қамсыздандыру саласындағы құқықтық реттеу проблемалары; әлеуметтік қамсыздандыру туралы заңнаманың қазіргі жай-күйіне талдау жүргізу жолымен материалдық игіліктерді қайта бөлу жөніндегі қоғамдық қатынастар; әлеуметтік жұмыс бойынша кәсіби қызметті жүзеге асыру кезінде туындайтын мән-жайларды саралау.
Қалыптасатын құзыреттіліктер: әлеуметтік қамсыздандыру құқығының нормативтік-құқықтық актілеріне дәл сәйкестікте шешімдер қабылдау және құқықтық іс-әрекеттер жасау дағдыларын меңгеру; әлеуметтік қамсыздандыру саласындағы заңнаманың бұзылуын анықтай білу; әлеуметтік қамсыздандыру саласындағы нормативтік-құқықтық актілерді заңдылық тұрғысынан және олардың жоғары заңды күші бар нормативтік-құқықтық актілерге сәйкестігі тұрғысынан талдай білу және түсіндіре білу; әлеуметтік жұмысты құқықтық реттеу бойынша ғылыми негізделген практикалық ұсынымдар әзірлей білу.
Сот сараптамасының практикалық және теориялық мәселелері КП 5 Зерделенетін мәселелер: сот сараптамасының құқықтық әдіснамалық және әдістемелік проблемаларының кешені; сот сараптамасы теориясының қазіргі жай-күйі мен даму перспективалары; сараптамалардың неғұрлым күрделі түрлері мен топтарын жүргізу әдістері; практикалық қызметте криминалистикалық техника мен тактиканы қолдану жөніндегі ғылыми ұсынымдар.
Қалыптасатын құзыреттіліктер: сарапшы мен маманның қорытындыларын талдай білу, заңды маңызы бар шешімдерді қабылдау және негіздеу кезінде қорытындыларды пайдалана білу; сот сараптамаларының әртүрлі түрлерін тағайындау, сарапшының шешімдері мен қорытындыларының үзінділерін құрастыру кезінде мәселелерді тұжырымдау бойынша практикалық дағдыларды меңгеру; сараптамалық зерттеу үшін объектілерді таңдай білу; нақты тергеу жағдайына сүйене отырып, сот сарапшысына тапсырмаларды тұжырымдау дағдыларын меңгеру.
Трансұлттық ұйымдасқан қылмыстылықтың криминологиялық мәселелері КП 6 Зерделенетін мәселелер: трансұлттық ұйымдасқан қылмысқа қарсы іс-қимылдың теориялық, құқықтық және практикалық проблемалары; ұйымдасқан қылмыстың мәні мен көріну нысандары, оның қазіргі жай-күйі, заң терминологиясы; трансұлттық ұйымдасқан қылмыстың біліктілігі.
Қалыптасатын құзыреттіліктер: құқықтық және ұйымдастыру шараларын жетілдіру бойынша нақты ұсыныстар мен әдістемелік ұсынымдар әзірлеу, дайындау дағдыларын меңгеру; қылмыстық заңнаманың ережелерін нақты өмірлік жағдайларға дұрыс қолдана білу; ұйымдасқан қылмыс туралы криминологиялық ақпаратты талдау, белгілі бір аумақтағы немесе объектідегі криминогендік жағдайға баға беру дағдыларын меңгеру.
Тағылымдамадан өту мен магистрлік диссертацияны орындауды қамтитын магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы Қосымша пәндер циклі 8 Қарастырылатын сұрақтар: ғылыми зерттеулер; бекітілген ҒЗЖ тақырыбы мен магистрлік диссертация тақырыбына негізделген нақты объектіні зерттеу нысанындағы практика.
Қалыптасатын құзыреттіліктер: ғылыми ізденістерді іске асыру дағдыларын қалыптастыру; қойылған міндеттерді шешу; жұмыс тақырыбы бойынша ақпараттық дереккөздерді таңдау; іс жүзінде маңызды сәттерді анықтау бойынша талдамалық жұмысты жүргізу.
Магистрлік диссертацияны орындауды қоса алғанда магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы Қосымша пәндер циклі 10  
Магистрлік диссертацияны орындауды қоса алғанда магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы Қосымша пәндер циклі 2  7М04202 – Құқықтану білім беру бағдарламасының типтік оқу жоспары

Пәндердің атауы Пән циклі ECTS Пәннің қысқаша сипаттамасы
Қазақстан Республикасындағы қылмыстық-атқару жүйесіның өзекті мәселелері КП 5 Зерделенетін мәселелер: Қазақстан Республикасының қылмыстық-атқару жүйесінің өзекті мәселелері; ҚР қылмыстық-атқару жүйесін реформалаудың қазіргі заманғы тұжырымдамалары; қылмыстық-атқару құқығы ғылымының теориялық ережелері, мәні, мазмұны және мақсаты; қылмыстық-атқару заңнамасының нормалары.
Қалыптасатын құзыреттіліктер: қылмыстық-атқару нормаларын талдай білу, түсіндіре және дұрыс қолдана білу; қылмыстық-атқару Заңына дәл сәйкестікте шешімдер қабылдай білу және заңдық іс-әрекеттер жасай білу; кәсіби қызмет объектілері болып табылатын әртүрлі құқықтық құбылыстарды, заңдық фактілерді, құқықтық нормалар мен құқықтық қатынастарды талдау дағдыларын меңгеру; қылмыстық-атқару жүйесінде ғылыми негізделген практикалық ұсынымдарды талдай және тұжырымдай білу.
Трансұлттық ұйымдасқан қылмыстылықтың криминологиялық мәселелері КП 5 Қарастырылатын сұрақтар: трансұлттық ұйымдасқан қылмысқа қарсы іс-қимылдың теориялық, құқықтық және практикалық проблемалары; ұйымдасқан қылмыстың мәні мен көріну нысандары, оның қазіргі жай-күйі, заң терминологиясы; трансұлттық ұйымдасқан қылмыстың біліктілігі.
Қалыптасатын құзыреттіліктер: құқықтық және ұйымдастыру шараларын жетілдіру бойынша нақты ұсыныстар мен әдістемелік ұсынымдар әзірлеу, дайындау дағдыларын меңгеру; қылмыстық заңнаманың ережелерін нақты өмірлік жағдайларға дұрыс қолдана білу; ұйымдасқан қылмыс туралы криминологиялық ақпаратты талдау, белгілі бір аумақтағы немесе объектідегі криминогендік жағдайға баға беру дағдыларын меңгеру.
Құқықтық талдаудың методологиясы КП 5 Зерделенетін мәселелер: құқықтың жалпы теориясының, құқық философиясының әдіснамасы; заң мазмұны бар кез келген мәтіндерді талдау үшін теориялық қабілеттерді қолдану; құқықтық талдаудың әдіснамалық негіздері; мемлекеттіліктің құқықтық бастаулары, құқықтық мәдениетті, құқықтық білім беруді дамыту; мемлекет және құқық теориясының және барлық өзге заң ғылымдарының маңызы.
Қалыптасатын құзыреттіліктер: қалыпты ғылыми міндеттерді шешу, білімді кеңейту және тереңдету дағдыларын меңгеру; қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды қолдана отырып, ақпараттық-талдамалық және ақпараттық-библиографиялық жұмысты жүргізе білу; жағдайларды, құжаттар мен тәуекелдерді, құқықтың жекелеген нормалары мен институттарын, сондай-ақ құқықтық зерттеулерді құқықтық талдау әдістерін меңгеру; ғылыми-зерттеу дағдылары мен заң жазу бойынша дағдыларын меңгеру; заңтану саласындағы талдамалық жұмысқа тұжырымдамалық тәсілдерді қалыптастыра білу.
Менеджмент БД 2 Қарастырылатын сұрақтар: қазіргі заманғы менеджменттің мәні мен өзіне тән белгілері, оның даму тарихы; бөлімше жұмысын жоспарлау және ұйымдастыру әдістері; басқарудың ұйымдық құрылымын құру принциптері; ұйымның мотивациялық саясатын қалыптастыру негіздері; заңгердің кәсіби қызметі саласындағы менеджменттің ерекшеліктері.
Қалыптасатын құзыреттіліктер: бөлімше жұмысын жоспарлау және ұйымдастыру әдістерін іс жүзінде пайдалану дағдыларын меңгеру; басқарудың ұйымдастырушылық құрылымдарын талдау; персоналдың еңбек қызметін ынталандыру бойынша жұмыс жүргізу; кәсіби қызметте іскерлік және басқарушылық қарым-қатынас тәсілдерін қолдану; кәсіби қызмет саласындағы менеджменттің ерекшеліктерін ескеру.
Басқару психологиясы БД 2 Қарастырылатын сұрақтар: ғылыми білім жүйесіндегі басқару психологиясы; басқару жүйесін зерттеудің негізгі тәсілдері; басшының жеке кәсіби тұжырымдамасы; басқарушылық қызмет аспектісі ретінде басқарушылық өзара іс-қимыл және шешім қабылдау процесі; негізгі басқару функцияларын іске асырудың психологиялық ерекшеліктері; басқарушылық қызмет субъектісінің психологиясы; жеке басқару стилінің психологиясы.
Қалыптасатын құзыреттіліктер: басқарушылық қызметтің психологиялық мазмұнын, басшының жеке басқарушылық тұжырымдамасын, басқарушылық өзара іс-қимылдың теориялық негіздерін, негізгі басқарушылық функцияларды іске асырудың психологиялық ерекшеліктерін, басқарушылық қызмет субъектісінің психологиясын білу; басқарушылық қызмет және өзара іс-қимыл саласындағы психологиялық зерттеу әдістемелерін меңгеру.
Магистрлік жобаны рәсімдеу және қорғау Қосымша пәндер циклі 12  
Өндірістік іс-тәжірибе КП 10 Өндірістік іс-тәжірибе мамандық боынша жұмыс ерекшеліктерімен нақты жағдайларда танысуға, кәсіби дағдыларды алуға және нығайтуға, құқықтану саласында тәжірибе ресурсын құруға, технологиялық процесстерді игеруге, кәсіби дағдыларды алуға бағытталған.
Террористік экстремистік бағыттағы қылмыстарға қарсы іс-қимылдың қылмыстық-құқықтық және криминологиялық аспектілері КП 5 Қарастырылатын сұрақтар: терроризм туындауының, орын алуының, өрбуінің және оның жекелеген түрлерінің заңдылықтары; терроризм мен экстремизм себептерінің криминологиялық тұжырымдамалары; экстремистік қызметті жүзеге асырумен байланысты қылмыстар бойынша қолданыстағы қылмыстық-құқықтық нормалар мен сот практикасын талдау; террористік бағыттағы қылмыстың алдын алудың жалпы әлеуметтік және арнайы-криминологиялық бағдарламалары.
Қалыптасатын құзыреттіліктер: құқық пен заңға құрметпен қарау дағдылары; кәсіби құқықтық сананың жеткілікті деңгейіне ие болу; практикалық қызметте, оның ішінде террористік экстремистік бағыттағы қылмыстарға қарсы іс-қимылдарда тиісті заң нормаларын түсіндіру, сақтау, орындау және қолдану білігі.
Сот сараптамасының практикалық және теориялық мәселелері КП 5 Зерделенетін мәселелер: сот сараптамасының құқықтық әдіснамалық және әдістемелік проблемаларының кешені; сот сараптамасы теориясының қазіргі жай-күйі мен даму перспективалары; сараптамалардың неғұрлым күрделі түрлері мен топтарын жүргізу әдістері; практикалық қызметте криминалистикалық техника мен тактиканы қолдану жөніндегі ғылыми ұсынымдар.
Қалыптасатын құзыреттіліктер: сарапшы мен маманның қорытындыларын талдай білу, заңды маңызы бар шешімдерді қабылдау және негіздеу кезінде қорытындыларды пайдалана білу; сот сараптамаларының әртүрлі түрлерін тағайындау, сарапшының шешімдері мен қорытындыларының үзінділерін құрастыру кезінде мәселелерді тұжырымдау бойынша практикалық дағдыларды меңгеру; сараптамалық зерттеу үшін объектілерді таңдай білу; нақты тергеу жағдайына сүйене отырып, сот сарапшысына тапсырмаларды тұжырымдау дағдыларын меңгеру.
Шетел тілі (кәсіби) БД 2 Қарастырылатын сұрақтар: грамматикалық материал, арнайы лексика, терминологиялық материал; мамандықтың негізгі пәндеріне сәйкес келетін оқу материалы; кәсіби салада оқу, сөйлеу, тыңдау және жазу.
Қалыптасатын құзыреттіліктер: білім алушылардың мәдениетаралық-коммуникативтік құзыреттілік дағдыларын меңгеру; халықаралық кәсіби ортаға кірігу; мәдениетаралық, ғылыми және кәсіби қарым-қатынас құралы ретінде кәсіби шет тілін пайдалану.
Қазақстан Республикасында еңбек заңнамасын қолданудың өзекті мәселелері БД 4 Қарастырылатын сұрақтар: нақты практикалық жағдайларды талдау жолымен еңбек заңнамасының нормаларын қолдану проблемалары; еңбек құқығы саласында құқықтық құжаттарды жасау және ресімдеу тәртібі; Заңды шешімдерді іске асыру тетігінің проблемалары; еңбек қатынастары саласында құқықтық кеңес берудің құқықтық аспектілері.
Қалыптасатын құзыреттіліктер: еңбек құқығының өзекті мәселелері бойынша ғалымдардың көзқарасын талдай білу; еңбек құқығының даулы мәселелері бойынша өз ұстанымын қалыптастыру дағдыларын меңгеру; заң қызметінің нақты салаларында еңбек құқығы нормаларын қамтитын еңбек заңнамасын және өзге де нормативтік құқықтық актілерді түсіндіре және білікті қолдана білу; еңбек құқығының өзекті мәселелері бойынша ғылыми зерттеулер жүргізе білу.
Қазақстан Республикасында әлеуметтік қамсыздандыруды құқықтық реттеудің өзекті сұрақтары БД 4 Қарастырылатын сұрақтар: әлеуметтік қамсыздандыру саласындағы құқықтық реттеу проблемалары; әлеуметтік қамсыздандыру туралы заңнаманың қазіргі жай-күйіне талдау жүргізу жолымен материалдық игіліктерді қайта бөлу жөніндегі қоғамдық қатынастар; әлеуметтік жұмыс бойынша кәсіби қызметті жүзеге асыру кезінде туындайтын мән-жайларды саралау.
Қалыптасатын құзыреттіліктер: әлеуметтік қамсыздандыру құқығының нормативтік-құқықтық актілеріне дәл сәйкестікте шешімдер қабылдау және құқықтық іс-әрекеттер жасау дағдыларын меңгеру; әлеуметтік қамсыздандыру саласындағы заңнаманың бұзылуын анықтай білу; әлеуметтік қамсыздандыру саласындағы нормативтік-құқықтық актілерді заңдылық тұрғысынан және олардың жоғары заңды күші бар нормативтік-құқықтық актілерге сәйкестігі тұрғысынан талдай білу және түсіндіре білу; әлеуметтік жұмысты құқықтық реттеу бойынша ғылыми негізделген практикалық ұсынымдар әзірлей білу.
Тағылымдамадан өту мен магистрлік жобаны орындауды қамтитын магистранттың эксперименттік-зерттеу жұмысы Қосымша пәндер циклі 5 Қарастырылатын сұрақтар: эксперименттік зерттеулер; магистрлік жобаның бекітілген тақырыбы негізінде негізделетін нақты объектіні зерттеу нысанындағы практика.
Қалыптасатын құзыреттіліктер: эксперименттік ізденістерді іске асыру дағдыларын қалыптастыру; қойылған міндеттерді шешу; жұмыс тақырыбы бойынша ақпараттық дереккөздерді таңдау; іс жүзінде маңызды сәттерді анықтау бойынша талдамалық жұмысты жүргізу.
Магистрлік жобаны орындауды қоса алғанда магистранттың эксперименталды-зерттеу жұмысы Қосымша пәндер циклі 8