Күндізгі бөлім

Online (қашықтықтан)

6В06103 – «ІТ және бағдарламалау» білім беру бағдарламасы ІТ саласында көшбасшылық қасиеттері, коммуникативтік дағдылары және практикалық білімі бар жоғары білікті мамандарды дайындау үшін әзірленген.

6В06103 "ІТ және бағдарламалау" білім беру бағдарламасының мақсаты - ІТ-қызмет көрсету саласында заманауи талаптарға бейімделген, бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлеу және енгізу бойынша білімі мен дағдысы бар ІТ-технологиясы бойынша жоғары білікті мамандарды даярлау болып табылады.

6В06103 «IT бағдарламалау және басқару» білім беру бағдарламасының өзектілігі қазіргі таңда барынша сұранысқа ие, ақпараттық технологияларды басқару және бағдарламалау орталарында жұмыс істеу дағдыларын меңгерген, әртүрлі құрылымдарға IT технология саласында мамандар дайындау болып табылады.

Бұл білім беру бағдарламасының артықшылығы академиялық ұтқырлық пен дуальды оқытуды жүзеге асыру мүмкіндігі болып табылады. Сондай-ақ жұмысқа орналасу орындарының кең таңдауы, жоғары ақы төленетін, тұрақты жұмыс және жақсы мансаптық мүмкіндіктер.

Академиялық ұтқырлық бағдарламасы "Мирас" университетінің студенттеріне бір академиялық кезең (семестр немесе оқу жылы) ішінде басқа шетелдік университеттерде оқуға мүмкіндік береді. Бұл ретте барлық игерілген кредиттер мен алынған бағалар міндетті түрде қайта есептеледі

Академиялық ұтқырлық студенттің Халықаралық еңбек нарығындағы бәсекеге қабілеттілігін арттыруға мүмкіндік береді, студенттерде өз елін салыстырмалы түрде ойлау және қарастыру қабілеті сияқты қасиеттерді бейсаналық түрде дамытады, сондай-ақ халықаралық коммуникация дағдыларын арттырады.

Университеттің академиялық серіктестері:

Академиялық ұтқырлық бойынша шетелдік ЖОО серіктестері Ел Сайт
Каршин Мемлекеттік Университеті Өзбекстан qarshidu.uz
Томск мемлекеттік педагогикалық университеті Ресей Федерациясы www.tspu.edu.ru
Балтық Халықаралық академиясы Латвия bsa.edu.lv
И. И. Ползунов атындағы " Алтай мемлекеттік техникалық университеті. " Ресей Федерациясы www.altstu.ru
Гуманитарлық ғылымдар және экономика академиясы Польша www.ahe.lodz.pl
Қырғызстан Халықаралық Университеті Қырғызстан iuk.kg
Дон мемлекеттік техникалық университеті Ресей Федерациясы donstu.ru
И. Арабаев атындағы Қырғыз мемлекеттік университеті Қырғызстан arabaev.kg
Пенджикент қаласындағы тәжік педагогикалық институты Тәжікстан www.tgpu.tj
БББ коды Жылдық оқу ақысы 1 ECTS кредитінің құны Игерілетін ECTS кредиттерінің саны
6В06103 300 000 теңге 5 000 теңге 60

Білім беру бағдарламасының негізгі міндеттері

Оқыту процесінің ғылыммен байланысын қамтамасыз ету;

Кәсіби салада болашақ мамандардың негізгі кәсіби құзіреттіліктерін қалыптастыру;

Кәсіптік қызметтің объектілерінің жекелеген құрамдас бөліктері үшін пайдаланушы сұраныстарын талдау, домендік үлгілер мен техникалық құралдардың мүмкіндіктері, кәсіби қызметтің объектілерін аттестациялау негізінде талаптарды және спецификацияларды әзірлеу;

Аппараттық-бағдарламалық кешеннің адам-машина интерфейсін, аппараттық-бағдарламалық кешеннің құраушыларының архитектурасын жобалау;

Компьютерлік ақпаратты өңдеу жүйелерінің компоненттерін құру және басқару, осы сападағы бағдарламалар мен бағдарламалық қамтамасыз ету жүйелерін жасау, аппараттық-бағдарламалық жүйелерді тестілеу және түзету, кәсіби қызмет объектілерін сертификаттау, кадрларды дайындау;

Есептеуіш жүйелер мен желілердің жүйелік, инструменталды және қолданбалы бағдарламалық қамтамасын жөндеу, қызмет көрсету және орнату; әртүрлі жүйелердің бағдарламалық өнімдерін сүйемелдеу;

Аппараттық-бағдарламалық кешендер мен жүйелерді, бағдарламаларды, алгоритмерді, теориялық және тәжірибелік әдістерді зерттеу, талдау;

Студенттердің өзіндік зерттеу және аналитикалық қызметіне алғышарттар жасау;

Әртүрлі ақпаратпен жұмыс істеу дағдысын үйрету, кәсіби қызметте отандық және шетелдік тәжірибені пайдалану, алынған ақпаратты жүйелендіру;

Әлеуметтік-жеке қасиеттерді қалыптастыру және дамыту: мақсатқа ұмтылу, еңбексүйгіштік, жауапкершілік, азаматтық, төзімділік, этикалық нормаларды ұстану, командада жұмыс істей білу;

Кәсіптік практиканы ұйымдастыру арқылы жұмысқа орналасуға білім беру бағдарламасының түлектеріне көмек көрсету.

Білім беру бағдарламасы бойынша негізгі құзыреттіліктер

Өз ойларын қазақ, орыс және шет тілдерінде сауатты тұжырымдай білу, ауызша және жазбаша сөйлеу дағдылары;

Жалпы білім беру пәндері саласындағы білімді, іскерлікті, дағдыларды және құзыреттілікті көрсету қабілеті;

Мәселелерді талдауды, мақсаттар мен міндеттерді қоюды, зерттеу объектісі мен пәнін бөліп көрсетуді, зерттеу тәсілі мен әдістерін таңдауды, ақпарат көздерімен жұмыс істеуді, академиялық жазуды меңгеруді, Академиялық адалдық мәдениетін көрсетуді қоса алғанда, зерттеу және жобалау қызметін жүргізу қабілеті;

Командада жұмыс істеу, ұжыммен өзара әрекеттесу, өндірістік міндеттерді бірлесіп шешу, іскерлік қарым-қатынас дағдыларын меңгеру қабілеті;

Қазіргі заманғы қоғамның дамуындағы ақпарат пен ақпараттық технологиялардың рөлі мен маңызын түсіну, ақпаратпен, қазіргі заманғы ақпараттық желілермен жұмыс істеу әдістерін меңгеру, әртүрлі дереккөздер мен дерекқорлардан ақпаратты іздеуді, сақтауды, өңдеуді және талдауды жүзеге асыра білу, кәсіби міндеттерді шешуде ақпараттық технологияларды қолдану;

Нақты мәселелерді шешуде ақпаратты шығармашылық және сыни тұрғыдан ойлау, талдау, синтездеу қабілеті, өз көзқарасын дәлелдей білу;

Өзінің болашақ кәсібінің әлеуметтік маңыздылығын түсіну қабілеті, жеке дамуға, кәсіби қызметті жүзеге асыруға мотивациясы бар;

Физика-математикалық есептерді шешуде теориялық және практикалық дағдыларды көрсету қабілеті;

Қазіргі заманғы бағдарламалау тілдерінде бағдарламалық кодтарды шешу және жазу алгоритмдерін құру;

Ақпараттық жүйелер мен БҚ-ның өмірлік циклын дұрыс жоспарлау мүмкіндігі, әртүрлі түрлерді пайдалану мүмкіндігі;

Веб-платформаларды, мультимедиялық қосымшаларды әзірлеу қабілеті, сондай-ақ білім алушылар мен мультимедиялық форматтағы бағалау тапсырмаларын орындай білу;

Деректер модельдері мен дерекқорды жоспарлау және дамыту мүмкіндігі, SQL сұраныстарын жазу мүмкіндігі;

Веб-сайт бөліктерінің фронтэндін және бэкэндін әзірлеу қабілеті, Android және iOS құрылғыларына арналған мобильді қосымшаларды жаза білу, сондай-ақ Smart технологияларды пайдалану дағдыларына ие болу;

IT саласындағы әзірлеушілер тобын басқару қабілеті және робототехника элементтерін қолдана отырып, сараптамалық және зияткерлік жүйелерді жобалау қабілеті;

Компьютерлік қауіпсіздік саласындағы білім мен дағдыларды көрсету қабілеті, сондай-ақ ақпарат қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін әртүрлі қорғау әдістерін қолданудың практикалық дағдыларын меңгеру.

Кәсіби қызмет түрлері

Аналитикалық;

Ұйымдастырушылық;

Өндірістік-басқару;

Жобалау;

Ғылыми-зерттеу.

Мамандарды жұмысқа орналастыру болашағы

Орта жалпы білім беретін және мамандандырылған мектептер, колледждер, гимназиялар, институттар, университеттер, білім бөлімдері және білім беру саласының басқа да ұйымдары, ғылыми-зерттеу институттары және экономиканың түрлі салаларындағы басқа да мекемелер, клиникалар, оңалту, медициналық орталықтар және денсаулық сақтау саласының басқа да ұйымдары, қаржы, кредит және сақтандыру мекемелері; мемлекеттік және жергілікті билік органдары, көлік, телекоммуникациялық компаниялар, машина жасау, станок жасау салалары, металлургия кешендері, ауыл шаруашылығы және қызмет көрсету саласы, халықаралық және шетелдік компаниялар, республикалық және жергілікті деңгейдегі мемлекеттік басқару органдары, әртүрлі салалар, салалар мен меншік нысандары ұйымдарының экономикалық, қаржылық, маркетингтік, өндірістік-экономикалық және талдамалық қызметтері.

Дуальды оқыту жүзеге асырылатын ұйымдардың атауы

"Мирас" Колледжі Мекемесі;

«2ГИС Шымкент» ЖШС;


ДАҒДЫЛАР МЕН ҚҰЗІРЕТТЕР

Python, Ruby, JavaScript программалаудың заманауи тілдерін қолдана отырып компьютерлік, мобильді және интернет-бағдарламаларды әзірлеу

Oracle, MySQL және Microsoft SQL Server деректер қорын жобалау, әзірлеу, әкімшелендіру және басқару

MS PowerBI, QlikView және Tableau құралдары бар бизнес-талдау және бизнес-процестерді басқару

Ақпараттық және интелектуалды басқару жүйелерін жобалау және басқару

Шетел тілдерін көп деңгейлі оқытудың авторлық әдістемесі

Жеке құндылықтар мен жеке мотивацияның өзгеруі. Күйзеліске бейімделу және Медиация. Салауатты өмір салтына баулу. Мәдени және рухани даму


СПИКЕРЛЕР МЕН ТӘЛІМГЕРЛЕР

СЕРІКТЕСТЕР

"UniKassa" ЖШС

"Алма-ТВ" ЖШС

"Транстелеком" ЖШС ШФ

ЖҰМЫСҚА ОРНАЛАСТЫРУ

1-ші курстан бастап мына ұйымдарға жұмысқа орналасу:

Барлық ұйымдардың ақпараттық және ІТ-бөлімдері

Телекоммуникациялық компаниялар

Ғылыми-зерттеу орталықтары

Білім беру және денсаулық сақтау салалары

Банктер

Сақтандыру компаниялары

Қаржы ұйымдары

Мемлекеттік мекемелер

МАНСАП МЕН ТАБЫС

Жүйелік талдаушы — до 500 000 ₸

ІТ-маман — 500 000-ға дейін ₸

PHP-бағдарламашы — 300 000-ға дейін ₸

ІТ-менеджер — 300 000-ға дейін ₸

Веб-әзірлеуші — 400 000-ға дейін ₸

SMM-менеджер — 250 000-ға дейін ₸

SEO-маман — 400 000-ға дейін ₸

ҚАЛАЙ ТҮСУГЕ БОЛАДЫ

Мектеп базасында

 • Құжаттар өткізу:
  ҰБТ, жеке куәлік

 • Қабылдау сынақтарынан өту:
  Жоқ

 • Оқу ұзақтығы:
  3 жылдан бастап
Екінші жоғары білім

 • Құжаттар өткізу:
  Диплом, жеке куәлік

 • Қабылдау сынақтарынан өту:
  Әңгімелесу

 • Оқу ұзақтығы:
  1 жыл 8 айдан бастап
ТжКБ базасында

 • Құжаттар өткізу:
  ҰБТ, жеке куәлік

 • Қабылдау сынақтарынан өту:
  Жоқ

 • Оқу ұзақтығы:
  2 жыл 6 айдан бастап

Нұрсұлтан Молжұманов. Шымкент қаласы кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі ММ.

Ғалия Сапарова. Шардара қ. әкімінің аппапары, ІТ-маман

Евгений Довгалюк. Алматы қ., АДБЖИ, инженер бағдарламашы

Үйсінбай Айжан. "Қазпочта" акционерлік қоғамы, бағдарламашы

Ержігіт Урумбеков. "Tolatin" латын қарпіне көшіру бадарламасы" WEB-сайтын әзірлегені үшін ҚР ӘМ авторлық куәлігі (№1532, 31.01.19ж.)
"Өз ісім-2019" стартап-жобаларының ІV халықаралық конкурсының супер-финал жеңімпазы "Business trade counter" тақырыбымен

Шертоев Нурдавлат. "Өз ісім-2019" стартап-жобаларының ІV халықаралық конкурсының жүлдегері, ІІ орын, "Көлікпен жүргізушілерге жылдам әрі оңай, қысқа уақытта Fast Food жүйесін ұйымдастыру" тақырыбымен.

6B06103 – ІТ технологиялар және бағдарламалау білім беру бағдарламасының типтік оқу жоспары

Пәндердің атауы Пән циклі ECTS Пәннің қысқаша сипаттамасы
Қазақ (орыс) тілі 1 ЖБП 5 Оқытылатын мәселелер: қазақ тілінің фонетикалық ерекшеліктері, грамматикалық құрылысы; қолдану салалары бойынша базалық лексика (тұрмыстық, терминологиялық, жалпы ғылыми, іскерлік); сөзжасам тәсілдері, фразеологиялық бірліктер; аударма техникасының ережелері; орфография және пунктуация ережелері; Қазақстанның мәдениеті мен дәстүрлері; сөйлеу этикетінің ережелері; күнделікті, іскерлік, ғылыми-кәсіби қарым-қатынас жағдайындағы коммуникативтік мінез-құлық ережелері
Қалыптастырылатын құзыреттер: тұрмыстық, ғылыми, кәсіби және іскерлік қарым-қатынас жағдайларында диалогтік және монологиялық нысандарда ауызша коммуникацияны жүзеге асыру; жазбаша сөйлеудің әртүрлі түрлерінде коммуникативтік ниеттерді іске асыру; электрондық пошта арқылы байланыстарды қолдау; ресми және бейресми байланыстар процесінде, күнделікті және кәсіби коммуникация саласында қарым-қатынас дағдыларын меңгеру; көпшілік алдында сөйлеу дағдылары; ауызша және жазбаша аударма дағдылары.
Шетел тілі 1 ЖБП 5 Оқытылатын мәселелер: фонетикалық ерекшеліктер, грамматикалық құрылым, ағылшын тілі; қолдану салалары бойынша базалық лексика (тұрмыстық, терминологиялық, жалпы ғылыми, іскерлік); сөзжасам тәсілдері; аударма техникасының ережелері; орфография және пунктуация ережелері; сөйлеу этикетінің ережелері; күнделікті, іскерлік, ғылыми-кәсіби қарым-қатынас жағдайларында мәдениаралық ерекшеліктер және коммуникативтік мінез-құлық ережелері.
Қалыптастырылатын құзыреттер: тұрмыстық, ғылыми, кәсіби және іскерлік қарым-қатынас жағдайларында диалогтік және монологиялық нысандарда ауызша коммуникацияны жүзеге асыру; жазбаша сөйлеудің әртүрлі түрлерінде коммуникативтік ниеттерді іске асыру; ресми және бейресми байланыстар процесінде, күнделікті және кәсіби коммуникация саласында қарым-қатынас дағдыларын меңгеру; көпшілік алдында сөйлеу дағдылары; ауызша және жазбаша аударма дағдылары.
Қазақ (орыс) тілі 2 ЖБП 5 Оқытылатын мәселелер: қазақ тілінің фонетикалық ерекшеліктері, грамматикалық құрылысы; қолдану салалары бойынша базалық лексика (тұрмыстық, терминологиялық, жалпы ғылыми, іскерлік); сөзжасам тәсілдері, фразеологиялық бірліктер; аударма техникасының ережелері; орфография және пунктуация ережелері; Қазақстанның мәдениеті мен дәстүрлері; сөйлеу этикетінің ережелері; күнделікті, іскерлік, ғылыми-кәсіби қарым-қатынас жағдайындағы коммуникативтік мінез-құлық ережелері
Қалыптастырылатын құзыреттер: тұрмыстық, ғылыми, кәсіби және іскерлік қарым-қатынас жағдайларында диалогтік және монологиялық нысандарда ауызша коммуникацияны жүзеге асыру; жазбаша сөйлеудің әртүрлі түрлерінде коммуникативтік ниеттерді іске асыру; электрондық пошта арқылы байланыстарды қолдау; ресми және бейресми байланыстар процесінде, күнделікті және кәсіби коммуникация саласында қарым-қатынас дағдыларын меңгеру; көпшілік алдында сөйлеу дағдылары; ауызша және жазбаша аударма дағдылары.
Шетел тілі 2 ЖБП 5 Оқытылатын мәселелер: фонетикалық ерекшеліктер, грамматикалық құрылым, ағылшын тілі; қолдану салалары бойынша базалық лексика (тұрмыстық, терминологиялық, жалпы ғылыми, іскерлік); сөзжасам тәсілдері; аударма техникасының ережелері; орфография және пунктуация ережелері; сөйлеу этикетінің ережелері; күнделікті, іскерлік, ғылыми-кәсіби қарым-қатынас жағдайларында мәдениаралық ерекшеліктер және коммуникативтік мінез-құлық ережелері.
Қалыптастырылатын құзыреттер: тұрмыстық, ғылыми, кәсіби және іскерлік қарым-қатынас жағдайларында диалогтік және монологиялық нысандарда ауызша коммуникацияны жүзеге асыру; жазбаша сөйлеудің әртүрлі түрлерінде коммуникативтік ниеттерді іске асыру; ресми және бейресми байланыстар процесінде, күнделікті және кәсіби коммуникация саласында қарым-қатынас дағдыларын меңгеру; көпшілік алдында сөйлеу дағдылары; ауызша және жазбаша аударма дағдылары.
Қазақстанның қазіргі заман тарихы ЖБП 5 Оқытылатын мәселелер: «Қазақстанның қазіргі заманғы тарихы» курсының пәні, мақсаты мен міндеттері; қазіргі Қазақстан тарихының негізгі кезеңдері және олардың сипаттамасы; дүниежүзілік және еуразиялық тарихи процесс мәнмәтінінде тәуелсіз қазақстандық мемлекеттіліктің қалыптасуының тарихи негіздері мен кезеңдері; Қазақстанда мемлекеттік құрылыстың кеңестік моделін іске асыру; ХХ ғасырдың екінші жартысындағы Қазақстандағы экономикалық және саяси реформалар; тәуелсіз Қазақстанның қалыптасуы мен дамуы.
Қалыптастырылатын құзыреттер: Тарихи өткеннің жекелеген құбылыстары мен оқиғаларын сыни, ретроспективті, салыстырмалы-тарихи талдау арқылы әлемдік-тарихи процестің жалпы парадигмасымен байланыстыра білу; қазіргі Қазақстанның тарихи процестерін, құбылыстары мен тарихи тұлғаларын талдау; тарихи дерек көздермен жұмыс істеу біліктері мен дағдылары; тарихи оқиғалар мен құбылыстарды бағалау және сипаттау; оқиғалар мен құбылыстардың себеп-салдарлық байланыстарын түсіндіру; логикалық ойлау, өз пікірін еркін талқылау және қорғау, негізгі тарихи ұғымдардың мәні мен мағынасын түсіндіру қабілеті.
Әлеуметтік-саясаттану білім модулі (әлеуметтану, саясаттану, мәдениеттану, психология) ЖБП 8 Оқытылатын мәселелерр: саясаттану, әлеуметтану, мәдениеттану және психологияның негізгі санаттары; қоғамның әлеуметтік-этикалық құндылықтары; қоғамның қазақстандық қоғамды жаңғыртудағы рөлі контекстіндегі әлеуметтік, саяси, мәдени, психологиялық институттары және олардың жұмыс істеу қағидаттары.
Қалыптастырылатын құзыреттер: әлеуметтану, саясаттану, мәдениеттану, психология ұғымдарын, идеяларын, теорияларын түсіндіру және түсіндіру; қазіргі қазақстандық қоғамның өзекті проблемаларын, әлеуметтік процестерді сипаттау, талдау; әлеуметтік, саяси, мәдени, психологиялық институттардың қазақстандық қоғамды жаңғыртудағы рөлі тұрғысынан олардың ерекшеліктерін талдау; қазақстандық қоғамның даму перспективаларын жобалау, әлеуметтік, саяси, жеке мәселелерді, тұлғааралық және әлеуметтік жанжалдарды шешу; әлеуметтік маңызы бар мәселелер бойынша өз пікірін білдіру;; қоғамның әлеуметтік-саяси даму мәселелері бойынша идеяларды генерациялау және оларды таныстыру.
Философия ЖБП 5 Оқытылатын мәселелер: философия категориялары, білім, ғылым, техника, технология, адам, өнер, Бостандық, мәдениет, қоғамдағы діннің рөлі мен орнын философиялық түсіну және түсіну, ғылыми таным әдістері, ежелгі дәуірден қазіргі уақытқа дейінгі философиялық ойдың эволюциясы.
Қалыптастырылатын құзыреттер: шындықты философиялық ұғынудың ерекшелігін түсіну және түсіндіру; мифологиялық, діни және ғылыми дүниетанымның мазмұны мен өзіндік ерекшеліктерін түсіндіру және негіздеу; жобалау және зерттеу қызметін жүзеге асыруда әлемді ғылыми және философиялық танудың әдістерін көрсету; қазіргі қоғамның өзекті философиялық мәселелеріне, жаһандық проблемаларына қатысты өз ұстанымын дәлелдеу.
Дене шынықтыру 1 ЖБП 2 Оқытылатын мәселелер: пән келесі мәселелерді қарастыруға бағытталған: адам өміріндегі дене шынықтырудың маңызы; дене шынықтыру мен спорттың құндылықтары; адам денсаулығын анықтайтын факторлар; салауатты өмір салты ұғымы және оның құрамдас бөліктері; дене тәрбиесінің әдістемелік негіздері, физикалық қасиеттер мен жеке қасиеттердің өзін-өзі жетілдіру негіздері; денсаулықты нығайтуға дене тәрбиесінің сауықтыру жүйелерінің әсері.
Қалыптастырылатын құзыреттер: дене жаттығуларының, оның ішінде сауықтыру және бейімделетін дене шынықтырудың міндетті және жеке таңдалған кешендерінің орындалуын көрсету; салауатты өмір салтын қолдау; дене шынықтырумен айналысу процесінде негізгі дене қасиеттерін қолдау және дамыту; табысты әлеуметтік-мәдени және кәсіби қызмет үшін жеке денсаулықты нығайту, өзін-өзі жетілдіру құралдары мен әдістерін, қозғалыс белсенділігінің әртүрлі нысандарын меңгеру.
Дене шынықтыру 2 ЖБП 3 Оқытылатын мәселелер: пән келесі мәселелерді қарастыруға бағытталған: адам өміріндегі дене шынықтырудың маңызы; дене шынықтыру мен спорттың құндылықтары; адам денсаулығын анықтайтын факторлар; салауатты өмір салты ұғымы және оның құрамдас бөліктері; дене тәрбиесінің әдістемелік негіздері, физикалық қасиеттер мен жеке қасиеттердің өзін-өзі жетілдіру негіздері; денсаулықты нығайтуға дене тәрбиесінің сауықтыру жүйелерінің әсері.
Қалыптастырылатын құзыреттер: дене жаттығуларының, оның ішінде сауықтыру және бейімделетін дене шынықтырудың міндетті және жеке таңдалған кешендерінің орындалуын көрсету; салауатты өмір салтын қолдау; дене шынықтырумен айналысу процесінде негізгі дене қасиеттерін қолдау және дамыту; табысты әлеуметтік-мәдени және кәсіби қызмет үшін жеке денсаулықты нығайту, өзін-өзі жетілдіру құралдары мен әдістерін, қозғалыс белсенділігінің әртүрлі нысандарын меңгеру.
Дене шынықтыру 3 ЖБП 3 Оқытылатын мәселелер: пән келесі мәселелерді қарастыруға бағытталған: адам өміріндегі дене шынықтырудың маңызы; дене шынықтыру мен спорттың құндылықтары; адам денсаулығын анықтайтын факторлар; салауатты өмір салты ұғымы және оның құрамдас бөліктері; дене тәрбиесінің әдістемелік негіздері, физикалық қасиеттер мен жеке қасиеттердің өзін-өзі жетілдіру негіздері; денсаулықты нығайтуға дене тәрбиесінің сауықтыру жүйелерінің әсері.
Қалыптастырылатын құзыреттер: дене жаттығуларының, оның ішінде сауықтыру және бейімделетін дене шынықтырудың міндетті және жеке таңдалған кешендерінің орындалуын көрсету; салауатты өмір салтын қолдау; дене шынықтырумен айналысу процесінде негізгі дене қасиеттерін қолдау және дамыту; табысты әлеуметтік-мәдени және кәсіби қызмет үшін жеке денсаулықты нығайту, өзін-өзі жетілдіру құралдары мен әдістерін, қозғалыс белсенділігінің әртүрлі нысандарын меңгеру.
Экология және тіршілік қауіпсіздігі ЖБП 5 Оқытылатын мәселелер: экологияның мазмұны мен міндеттері; экожүйе мен биосфера ұғымдары; экожүйелердегі заттар айналымы мен энергия ағыны; адамзаттың жаһандық проблемалары; табиғатты қорғау жөніндегі заңнамалық шаралар; экологиялық қауіпті және төтенше жағдайлардың туындау жағдайлары, олардың көріну заңдылықтары; ТЖ жіктемесі, сипаттамасы және болжауы; адам мен мекендеу ортасын теріс әсерлерден қорғау шараларын әзірлеу және іске асыру, алғашқы медициналық көмек және т.б.
Қалыптастырылатын құзыреттер: экологиялық факторлардың адам денсаулығының жай - күйіне әсерін бағалау; адам мекендейтін ортаның негізгі қауіптерін сәйкестендіру; қауіптерден қорғау әдістерін таңдау; төтенше жағдайларда қорғау тәсілдері мен технологияларын меңгеру; алғашқы медициналық өзіндік және өзара көмек көрсете білу; төтенше жағдайлар мен ТЖ қаупі және туындауы кезінде тиімді әрекет ету; жарақат кезінде адам ағзасы жағдайының симптомдарын анықтау; медициналық дәрі қобдишасы құралдарын дұрыс қолдану.
Құқық негіздері ЖБП 5 Оқытылатын мәселелер: құқық және оның әлеуметтік реттеу жүйесіндегі орны; құқықтың негізгі нысандары (көздері); құқықтық нормалар мен құқықтық қатынастар; құқықтық мінез-құлық және құқық бұзушылық; ҚР адамы мен азаматының құқықтық мәртебесінің негіздері, құқықтың негізгі салалары және т.б.
Қалыптастырылатын құзыреттер: қолданыстағы заңнама мәселелерінде бағдарлану; Заңмен реттелетін нормативтік-құқықтық актілерді, қатынастарды талдау, ақпаратты заңдық талдау дағдыларын меңгеру; нақты жағдайларда құқық нормаларын қолдану, күнделікті практикада адамгершілік және құқықтық нормаларды ұстану; құқық мәселелері бойынша өз көзқарасын білдіру және негіздеу; құқық саласында полемика жүргізу.
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері ЖБП 5 Оқытылатын мәселелер: сыбайлас жемқорлықтың әлеуметтік және құқықтық құбылыс ретіндегі мәні; қоғамдық өмірде сыбайлас жемқорлықтың көрінісі; сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар үшін моральдық-адамгершілік және құқықтық жауапкершілік шарасы; сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саласындағы қолданыстағы заңнама; құқық бұзушылықтардың алдын алу.
Қалыптастырылатын құзыреттер: қолданыстағы заңнама мәселелерінде бағдарлану; Заңмен реттелетін нормативтік-құқықтық актілерді, қатынастарды талдау, ақпаратты заңдық талдау дағдыларын меңгеру; нақты жағдайларда құқық нормаларын қолдану, күнделікті практикада адамгершілік және құқықтық нормаларды ұстану; құқық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет мәселелері бойынша өз көзқарасын білдіру және негіздеу; құқықтық салада полемика жүргізу.
Экономика және кәсіпкерлік негіздері ЖБП 5 Оқытылатын мәселелер: экономиканың қоғам өміріндегі рөлі мен маңызы; материалдық игіліктерді өндіру, айырбастау және бөлу заңдары; нарықтық экономиканың жұмыс істеуінің теориялық негіздері; кәсіпорын экономикасының негіздері; кәсіпкерліктің мазмұны мен мәні; кәсіпкерлік қызметтің түрлері мен нысандары.
Қалыптастырылатын құзыреттер: нақты жағдайларда экономикалық білімді қолдану; экономикалық есептеулерді жүзеге асыру; кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыруда өз мүмкіндіктерін айқындау; өз ісін ұйымдастыру үшін кәсіпкерлік негіздерінің білімін пайдалану; бизнес-жоспарды әзірлеу; кәсіпкерлік бірлікті құруға дайындық және оның қызметін ұйымдастыру.
Инноватика және инновациялық қызмет негіздері ЖБП 5 Оқытылатын мәселелер: «инновациялар», «инновациялық қызмет», «инновациялық жоба» ұғымдарының мәні; инновацияларды жіктеу; инновациялық қызметті айқындайтын факторлар; инновациялық идеялардың көздері; экономиканы басқарудың әртүрлі деңгейлеріндегі инновациялық саясаттың басымдықтары; инновациялық дамудың негізгі модельдері.
Қалыптастырылатын құзыреттер: инновациялық жобаларды талдау және бағалау; инновацияларды іске асыру жөніндегі жұмыстарды жоспарлау, инновациялық жобаларды таныстыру; инновациялық жобаларды бизнес-жоспарлауды жүзеге асыру.
Көшбасшылық және команда құру негіздері ЖБП 5 Оқытылатын мәселелер: «көшбасшылық», «команда», «команда құру» ұғымдарының мәні; көшбасшылық модельдері және олардың типологиясы; көшбасшылық стильдері; көшбасшылық шешім қабылдау модельдері, команданы қалыптастыру технологиялары.
Қалыптастырылатын құзыреттер: көшбасшылық стильдерін талдау және бағалау; көшбасшылықтың әртүрлі стильдерін іске асырудың шарттары мен салдарын бағалау; команданы қалыптастырудың әдістері мен тәсілдері.
Академиялық жазу негіздері БП 5 Оқытылатын сұрақтар: «академиялық жазу» түсінігі, академиялық жазу жанрлары (аннотация, эссе, рецензия, реферат, ғылыми мақала және т.б.), академиялық мәтіндерді құрастыру мен ресімдеудің негізгі принциптері және оларды таныстыру.
Қалыптастырылатын құзыреттер: әр түрлі жанрдағы жазбаша академиялық мәтіндерді жасау; қабылданған нормаларға, талаптарға, стандарттарға сәйкес жазбаша мәтінді ресімдеу; баспа басылымдары мен электрондық ресурстардың библиографиялық сипаттамасын жасау білігі мен дағдысы; ғылыми көздермен талдау жұмысы дағдылары; академиялық мәтіндерді редакциялау; жазбаша жұмыстарды сыни бағалау.
Жобалық қызметті ұйымдастыру БП 5 Оқытылатын мәселелер: жобалау қызметінің негіздері; жобалау технологиялары; жобаларды енгізу және тиімді басқару; бастапқы деректерді жинау әдістері және жобалау әдістері, жобаларды әзірлеу және іске асыру әдістері.
Қалыптастырылатын құзыреттер: ақпаратты жинау және талдау әдістерін меңгеру; жобаларды құрастыру және дайындау; жобалық қызметті ұйымдастыру құралдарын меңгеру; жобаны іске асырудың әрбір кезеңінде мақсаттар мен міндеттерді қою; проблеманы шешу тәсілдерін әзірлеу; кәсіби қызметте жобалау әдістерін практикада қолдану.
Қарым-қатынас психологиясы және жанжалдарды басқару БП 5 Оқытылатын мәселелер: қарым-қатынастың мәні; қарым-қатынастың коммуникативті, интерактивті, перцептивті жақтары; қарым-қатынас функциялары; қарым-қатынас құрылымы; қарым-қатынас түрлері; қарым-қатынас модельдері; ауызша және вербалды емес қарым-қатынас құралдары; қарым-қатынас деңгейлері; жанжалдардың әлеуметтік табиғаты; жанжалдардың себептері; жанжалдардың түрлері; жанжалдардың динамикасы мен тетіктері; ұйымдастырушылық жүйеде қақтығыстарды басқару.
Қалыптастырылатын құзыреттер: кәсіби қызметте тиімді қарым-қатынас әдістері мен тәсілдерін қолдану; тұлғааралық қарым-қатынас процесінде өзін-өзі реттеу тәсілдерін меңгеру; тұлғааралық, мәдениетаралық, этносаралық және іскерлік қарым-қатынас тәсілдерін меңгеру; жанжалдардың себептерін анықтау; жанжалдар процесін және жанжалдағы өзінің мінез-құлқын басқару; жанжалды жағдайларды талдау; басқару саласындағы жанжалды жағдайлардың алдын алу және шешу үшін жанжалдарды басқару саласындағы білімді практикада қолдану; келіссөздерді ұйымдастыру және практикалық қызметте келіссөздер процесінің әртүрлі технологияларын қолдану.
Математика БП 6 Зерттелетін мәселелер: жоғары математиканың негізгі түсініктері және олардың әртүрлі салалардағы қосымшалары; нақты есептерді шешудің әдістері мен тәсілдері.
Қалыптастырылатын құзыреттер: классикалық және қазіргі заманғы математиканың іргелі ұғымдарын, заңдары мен теорияларын білу; зерттелген математикалық әдістерді, ғылыми дүниетаным мен логикалық ойлауды пайдалану дағдыларын меңгеру.
Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (ағылшын тілінде) ЖБП 5 Оқытылатын мәселелер: ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың мазмұны мен даму үрдістері; ақпаратты жинау, сақтау және өңдеу әдістері, ақпараттық және коммуникациялық процестерді іске асыру тәсілдері; компьютерлік жүйелер, операциялық жүйелер мен желілер архитектурасының тұжырымдамалық негіздері; компьютерлік жүйелер мен желілер архитектурасы, негізгі компоненттердің мақсаты мен функциялары; желілік және веб-қосымшаларды, ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету құралдарын әзірлеу тұжырымдамалары.
Қалыптастырылатын құзыреттер: кәсіби қызметтің әртүрлі салаларында, ғылыми және практикалық жұмыста және басқа да мақсаттарда қазіргі заманғы ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалану дағдылары; нақты міндеттерді шешу үшін неғұрлым қолайлы технологияны таңдауды негіздеу; ақпаратты іздеу, сақтау, өңдеу және тарату үшін ақпараттық интернет ресурстарын, бұлтты және мобильді сервистерді пайдалана білу; деректерді жинау, беру, өңдеу және сақтау үшін компьютерлік жүйелер мен желілерді бағдарламалық және аппараттық қамтамасыз етуді қолдана білу; ақпаратты қорғау әдістері мен құралдарын таңдауды талдау және негіздеу; әртүрлі қызмет түрлері үшін деректерді талдау және басқару құралдарын әзірлеу іскерлігі; қазіргі заманғы ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдана отырып жобалау қызметін жүзеге асыру.
Ақпараттық жүйелердегі Smart-технологиялар БП 5 Зерттелетін мәселелер: заманауи ақпараттық жүйенің smart-технологиялары мен жаңа ұғымдары; smart-технологияларды қызметтің әртүрлі салаларында қолдану.
Қалыптастырылатын құзыреттер: заманауи smart-технологиялар мен smart-құрылғылардың мүмкіндіктерін талдау дағдыларын меңгеру; ғылыми-зерттеу жобаларын жобалау мен әзірлеуде smart-технологияларды қолдану дағдылары.
Шешендік өнер БП 5 Оқытылатын мәселелер: шешендік өнердің негізгі категориялық аппараты; шешендік өнердің тарихы; тиімді сөйлеу коммуникацияларының стратегиялары мен тактикасы; тиімді көпшілік хабарламаны құру алгоритмі; пікірталас және полемика.
Қалыптастырылатын құзыреттер: өз ойларын түсінікті жеткізе білу, қарым-қатынас және сөйлеу кезінде өзін сенімді сезіну; дауысты және сөйлеудің мәнерлілігін меңгеру; тыңдаушылардың назарын басқару; күтпеген сұрақтарға жауап бере білу, қарсыластарды тиімді сендіру және тыңдаушыларға әсер ету; әріптестің сөйлеу мінез-құлқын талдау әдістері мен әдістерін, өзін-өзі бақылау тәсілдерін меңгеру.
Сыни және креативті ойлауды дамыту бойынша практикум БП 5 Оқытылатын мәселелер: сын тұрғысынан және креативті ойлаудың табиғаты, құрылымы, функциялары және оларды қалыптастыру әдістері; сын тұрғысынан ойлау модельдері; ынталандыру әдістері, шығармашылық ойлаудың функциялары, түрлері; шешім қабылдау теориясының қазіргі жай-күйі; шешім қабылдау процесін ұғымдық қамтамасыз ету; шешім қабылдау үшін қажетті сын тұрғысынан және креативті ойлаудың құралдары; шешімдер қабылдаудың түрлері, стратегиялары мен әдістері.
Қалыптастырылатын құзыреттер: ойлаудың сыни және креативті тәсілдерін зияткерлік қызметтің өзге түрлерінен ажырата білу; креативті ойлаудың әдістері мен тәсілдерін меңгеру; сыни және креативті ойлаудың әртүрлі модельдерін практикада пайдалану; түсіну және түсіндіру рәсімдері негізінде шешімдер қабылдау процесінде жағдайды сыни талдауды жүзеге асыру; түрлі проблемалар бойынша өз ұстанымын тұжырымдау және дәлелді түрде қорғау, сондай-ақ оппонент ұстанымын дұрыс теріске шығару.
IT маманының кәсіби жетістік технологиясы БП 5 Зерттелетін мәселелер: ақпараттық технологиялар саласының әлеуметтік функциялары мен маңыздылығы, IT-маманның кәсіби қызметінің құндылық негіздері; IT-маманның жеке және кәсіби қасиеттеріне қойылатын талаптар; IT-маманның қызметін реттейтін нормативтік-құқықтық құжаттар; көрнекті IT-мамандар; мансапты дамыту траекториясы, кәсіби этика.
Қалыптастырылатын құзыреттер: ақпараттық технологиялар, кәсіби этика саласындағы қазіргі заманғы мәселелерді түсіну қабілеті мен дайындығын көрсету; кәсіби қызметте кәсіби этика мен этикет қағидаттары мен ережелерін қолдану; кәсіби имиджді модельдеудің жеке ерекшеліктерін меңгеру және көрсету; кәсіби және жеке имидждеу әдістерін меңгеру.
Физика БП 5 Зерттелетін мәселелер: физикада кеңінен қолданылатын физикалық құбылыстарды, есептеу процедуралары мен алгоритмдерді талдаудың теориялық әдістері.
Қалыптастырылатын құзыреттер: классикалық және қазіргі заманғы физика заңдарын, теорияларын білу; физикалық процестерді эксперименттік зерттеу дағдыларын меңгеру; эмпирикалық ақпаратты алу және өңдеу әдістерін меңгеру.
Математикалық логика БП 5 Зерттелетін мәселелер: математикалық логиканың негізгі түсініктері, компьютерлердегі математикалық есептерді шешуде алгоритмдерді әзірлеу, талдау және негіздеу әдістері.
Қалыптастырылатын құзыреттер: заманауи формализацияланған
математикалық, ақпараттық-логикалық және логикалық-семантикалық модельдер және ақпаратты ұсыну, жинау және өңдеу әдістері.
Оңтайландырудың математикалық әдістері БП 5 Зерттелетін мәселелер: ДРК математикалық әдістерін практикалық қолдану; материалдар мен технологияларды ұтымды таңдау.
Қалыптастырылатын құзыреттер: оңтайландыру есептерін шешудің негізгі математикалық аппаратын меңгеру; оңтайландыру есептерін шешудің математикалық әдістерін қолдануды теориялық негіздеу дағдыларын меңгеру.
Алгоритмдеу және бағдарламалау БП 6 Зерттелетін мәселелер: даму ортасы, тіл негіздері және деректер түрлері; деректерді енгізу және шығару; есептеу және негізгі математикалық операциялар; шартты if операторлары; цикл операторлары; цикл операторлары; тізім; бағдарламалау тілдеріндегі функцияларды жариялау; рекурсия және екі өлшемді массивтер; жиындар.
Қалыптастырылатын құзыреттер: теориялық білім және таңдалған тілде бағдарламалаудың практикалық базалық технологиялық дағдыларын қалыптастыру.
С++ тілінде бағдарламалау БП 5 Зерттелетін мәселелер: компьютерлердің аппараттық ресурстарын оңтайландыру мүмкіндігімен жүйелік және қолданбалы бағдарламалық жасақтаманы құру негіздері.
Қалыптастырылатын құзыреттер: С++ бағдарламалау тілінде OOP-тің функционалдық мүмкіндіктері, жалпы құрылымы және механизмі туралы білім; стандартты модульдер мен қолданушы кіші бағдарламаларын қолдана отырып қосымшаларды әзірлеу мүмкіндігі; бағдарламаларды жөндеу және тестілеу әдістерін білу.
С# тілінде бағдарламалау БП 5 Зерттелетін мәселелер: C# жоғары деңгейлі Заманауи бағдарламалау тілі мен. NET Framework кітапханасының функционалдығы.
Қалыптастырылатын құзыреттер: кәсіби қызмет міндеттерін шешуде заманауи әдістер мен технологияларды қолдана отырып, C# ортасында бағдарламалау дағдылары.
Python 3 бағдарламалау тілі БП 8 Зерттелетін мәселелер: қазіргі Python бағдарламалау тілінің синтаксисі; IDLE ортасының функционалдығы.
Қалыптастырылатын құзыреттер: Python 3 тілінде қойылған міндеттерді шешуде бағдарламалаудың заманауи әдістерін қолдана отырып, бағдарламалау дағдыларын игеру.
Swift тілінің негіздері БП 8 Зерттелетін мәселелер: Swift тілінің синтаксисі; функциялары, сыныптары, қателерді өңдеу, Mac OS және iOS операциялық жүйелеріне арналған бағдарламалау.
Қалыптастырылатын құзыреттер: Swift тілінде бағдарламалау және мобильді бағдарламалау саласындағы жаңа бағыт.
Java тілінде объектілі-бағытталған бағдарламалау БП 5 Зерттелетін мәселелер: Java технологиялары мен Java тілін қолдана отырып, платформалық және Мобильді қосымшаларды құру.
Қалыптастырылатын құзыреттер: Java тіліндегі OOP негізгі парадигмалары, Инкапсуляция, полиморфизм және мұрагерлік механизмдері туралы білім; алгоритмдерді жазу және бағдарламаларды әзірлеу арқылы құрылымдық және объектіге бағытталған бағдарламалау теориясын бекіту дағдылары мен дағдылары; Java тілінде OOP механизмін қолдана отырып, әртүрлі мәселелерді шешу дағдылары.
Net Framework платформасында бағдарламалау БП 5 Зерттелетін мәселелер: Microsoft Visual Studio бағдарламалау ортасының құрамы мен құрылымы және оны кәсіби қызметтің әртүрлі салаларында қолдану; визуалды бағдарламалау тілдерін қолдана отырып, Windows формаларын құрудың әдістері мен әдістері.
Қалыптастырылатын құзыреттер: объектіге бағытталған бағдарламалау бойынша білім;#, F# бағдарламалау тілдерінде бағдарламалау дағдыларын меңгеру, VB.NET базада.NetFramework.
Бағдарламалау технологиясы БП 5 Зерттелетін мәселелер: бағдарламалау тілдерін жіктеу; кіші бағдарламаларды, стандартты модульдерді пайдалана отырып бағдарламаларды әзірлеу тәсілдері; бағдарламалау стильдері және бағдарламаларды жөндеу және сынау әдістерін қолдану.
Қалыптастырылатын құзыреттер: құрылымдық бағдарламалау, жоғары деңгейдегі тілде алгоритмдеу және бағдарламалау саласындағы Білім және дағды.
Бағдарламалық қамтаманы құрудың заманауи құралдары мен әдістері БП 5 Зерттелетін мәселелер: заманауи технологиялар, бағдарламалау құралдары мен тілдері; БҚ тарату және пайдалану әдістемелері.
Қалыптастырылатын құзыреттер: алгоритмдік ойлар туралы, бағдарламалаудың қазіргі заманғы әдістері туралы, дербес компьютерлердің жұмыс істеуін құру және ұйымдастыру, олардың бағдарламалық қамтамасыз етілуі және ақпараттық міндеттерді шешу үшін қазіргі заманғы техникалық құралдарды тиімді қолдану тәсілдері туралы білім; қазіргі заманғы есептеу құралдарында жұмыс істеу дағдылары.
Ақпараттық жүйелерді жобалау БП 5 Зерттелетін мәселелер: жобалау сатылары мен сатыларының құрамы мен мазмұны; жобалау жұмыстарын жобалау және автоматтандыру әдістері мен құралдары; жобалаудың экономикалық-математикалық әдістері.
Қалыптастырылатын құзыреттер: қолданбалы саланы талдау әдістерін, ақпараттық қажеттіліктерді, АЖ-ға қойылатын талаптарды қалыптастыруды білу; АЖ жобалау әдіснамасы мен технологиясын, АЖ - ны қамтамасыз ететін кіші жүйелерін жобалауды білу; өмірлік циклдің барлық кезеңдерінде АЖ жобасын ұйымдастыру және басқару әдістері мен құралдарын білу; жоба шығындарын және АЖ экономикалық тиімділігін бағалау дағдылары; АЖ Сапа менеджментінің негіздерін білу; IT-жобаларды басқару әдістерін меңгеру.
Операциялық жүйелер БП 5 Зерттелетін мәселелер: компьютерлік жүйелердің, мобильді және басқа құрылғылардың жүйелік бағдарламалық жасақтамасы; операциялық жүйелердің құрылымы.
Қалыптастырылатын құзыреттер: есептеу машиналарының, жүйелер мен желілердің жүйелік бағдарламалық қамтамасыз етуді іске асыру құралдарын құру және олардың жұмыс істеу принциптері, ОЖ мақсаты мен функциялары және олардың жұмыс істеу тұжырымдамасы туралы білім; түрлі ОЖ-нің басқаруымен компьютерде жұмыс істеу дағдылары, ОЖ кіші жүйелерін бағдарламалық басқару тәсілдері.
Ақпараттық жүйелердің әкімшілігі КП 5 Зерттелетін мәселелер: басқару, бақылау және мониторинг проблемаларының қазіргі жай-күйі; ақпараттық және автоматтандырылған жүйелерді, жұмыс станцияларын әкімшілендіру.
Қалыптастырылатын құзыреттер: басқарудың ақпараттық жүйелері және ақпараттық үдерістердің әдістері және әкімшілік басқарудың әртүрлі деңгейлеріндегі бағдарламалық қамтамасыз етуге қойылатын талаптарға сәйкес басқарудың ақпараттық жүйелерінің жұмыс істеуі үшін басқарушылық шешімдер қабылдау технологиялары туралы білім; қазіргі заманғы бағдарламалық қамтамасыз етуді және есептеу техникасы мен шеткері құрылғыларды практикалық пайдалану дағдылары.
Есептеуіш жүйелердің диагностикасы және сервистік қызмет көрсету КП 5 Зерттелетін мәселелер: автоматты диагностикалау және қалпына келтіру жүйелері; бағдарламалық, аппараттық және аралас бақылау түрлері; ақаулықтардың түрлері және олардың пайда болу ерекшеліктері.
Қалыптастырылатын құзыреттер: ЕТҚ техникалық қызмет көрсетудің теориялық негіздері мен практикалық дағдылары туралы білімді меңгеру; жалпы және арнайы мақсаттағы диагностикалық бағдарламаларды, сондай-ақ ақауларды анықтаудың үлгілік алгоритмдерін меңгеру.
Аппараттық-бағдарламалық кешенді сүйемелдеу, қызмет көрсету және жетілдіру КП 5 Зерттелетін мәселелер: ұйымдардың ақпараттық инфрақұрылымы элементтерін пайдалану тиімділігіне қойылатын талаптарды арттыру жағдайында қолданбалы бағдарламалық өнімдерді сүйемелдеу және бейімдеу процестерін іске асыру ерекшеліктері.
Қалыптастырылатын құзыреттер: БҚ үйлесімділігін анықтаудың, үйлесімділік проблемаларын анықтау және жою әдістерін таңдаудың, салалық бағыт бойынша орнатудың және БҚ пайдаланушыларына консультация берудің практикалық дағдыларын меңгеру.
Деректер қорының жүйелері КП 5 Зерттелетін мәселелер: деректер қорын әзірлеу технологиясының негізгі бағыттары мен ерекшеліктері; деректерді іздеу мен өңдеуді ұйымдастыру әдістері; деректерді сипаттаудың тілдік құралдары; деректердің негізгі модельдерін құру қағидаттары; деректер қорын әзірлеу; қазіргі заманғы ДҚБЖ-де пайдалану.
Қалыптастырылатын құзыреттер: ДҚБЖ теориялық негіздерін, деректер базасын модельдеу негіздерін білу; SQL тілінде сұрау салу дағдылары.
DELPHI құрылғыларымен деректер қорын басқару жүйелерін құру КП 5 Зерттелетін мәселелер: ДҚБЖ құруға арналған Delphi компоненттері, утилиталары және технологиялары.
Қалыптастырылатын құзыреттер: объектілі - бағдарлы бағдарламалау ортасында деректер базасын басқару жүйесін құру туралы Білім; деректер қорын басқару жүйесін зерттеумен, күрделі ақпараттық процестерді жобалаумен байланысты басқа да арнайы пәндерді меңгеру үшін теориялық базаны меңгеру; Delphi құралдарымен ДҚБЖ әзірлеу дағдылары.
Ақпараттық жүйелердегі мәліметтер базасы КП 5 Зерттелетін мәселелер: мәліметтер базасының модельдерін жіктеу; ақпараттық жүйелерде оңтайландырылған ДҚБЖ жобалау және дамыту.
Қалыптастырылатын құзыреттер: дерекқор жүйелері мен ақпараттық жүйелер саласындағы білім мен іскерліктер, сондай-ақ ақпараттық жүйелерде дерекқор моделін әзірлеудің практикалық тәжірибесі.
Бағдарламаларды өңдеудің құрал-жабдықтары КП 5 Зерттелетін мәселелер: жобалаудың заманауи құралдары мен технологиялары, бірыңғай модельдеу тілдерінің тілін қолдана отырып, бағдарламалық қамтамасыздандыру мен ақпараттық жүйелерді әзірлеу және енгізу.
Қалыптастырылатын құзыреттер: бағдарламалық жүйелерді жобалау және бағдарламалардың өмірлік циклін қамтамасыз ету саласындағы білім мен іскерліктер; бизнес-процестерді модельдеу негіздерін меңгеру; жобалаудың қазіргі заманғы технологияларын (Computer-Aided Software/System Engineering (CASE) - технологиялар) қолдану дағдыларын меңгеру.
Ақпараттың киберқауіпсіздігі КП 6 Зерттелетін мәселелер: әр түрлі қорғалған ақпараттық жүйелерді әзірлеу тәсілдері мен әдістері.
Қалыптастырылатын құзыреттер: ақпараттық қоғамдағы қауіпсіздік туралы жалпы түсініктерді білу; ақпараттық қауіпсіздік технологияларын түсіну; қызметтің барлық салаларында киберқауіпсіздік ережелерін қолдана білу.
Oracle-да желілік деректер қорын құрастыру КП 5 Зерттелетін мәселелер: реляциялық деректердің негізгі түсініктері; ДҚБЖ және Oracle ДҚБЖ арқылы SQL құрылымдық сұрау тілінің негізгі түсініктері.
Қалыптастырылатын құзыреттер: Oracle database орнату және Oracle деректер базасын құру ерекшеліктерін білу; Oracle желілік ортасын баптау принциптерін, деректер базасын сақтау құрылымын басқару принциптерін білу; деректер базасына техникалық қызмет көрсетуді жүзеге асыру, деректер базасын қалпына келтіруді орындау; деректер базасын сақтау құрылымын басқару дағдыларын, Oracle желілік ортасын баптау дағдыларын білу.
Big Data Management КП 5 Зерттелетін мәсеелер: Big Data Managment басқару және шешім қабылдау мәселелеріне жаңа көзқарас ретінде; техника, экономика және өмірдегі үлкен деректердің рөлі; Big Data Management қолдану саласы; үлкен деректердің техникасы мен технологиясы; жіктеу; генетикалық алгоритмдер көмегімен жіктеу; ассоциативті ережелерді талдау; нейрондық желілер; үлкен деректердің технологиялары мен құралдары; Storm – ағынды өңдеу жүйесі.
Қалыптастырылатын құзыреттер: «үлкен деректер» негізгі түсініктері туралы білу, деректердің үлкен көлемін басқару, үлкен деректерді қолдана отырып зияткерлік және Smart-қосымшаны әзірлеу.
Жүйелік талдаушы КП 5 Зерттелетін мәселелер: когнитивті әдістер негізінде бизнес-деректерді талдаудың теориялық негіздері.
Қалыптастырылатын құзыреттер: деректерді талдау модельдерін әзірлеу дағдыларын меңгеру; кәсіпорын қызметінде бизнес-аналитиканың бағдарламалық құралдарын пайдалану дағдыларын меңгеру; деректерді талдаудың қолданбалы жүйелерін әзірлеу әдістерін білу.
Бағдарламалық қамтаманы құрастыруды басқару КП 5 Зерттелетін мәселелер: бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлеуді басқарудың әдіснамасы мен қағидаттары; БҚ тестілеу және күйін келтіру.
Қалыптастырылатын құзыреттер: аспаптық бағдарламалық құралдарды құру принциптері және бағдарламалық құралдарды жасаудың қазіргі заманғы әдіснамалары мен технологияларының ерекшеліктері туралы білім; бағдарламалық құралдарды жобалауды ұйымдастыру және сенімді бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлеу әдістері бойынша дағдылар.
Ақпараттық жүйелерінің негіздері КП 5 Зерттелетін мәселелер: ақпараттық-өлшеу жүйелерін өзара салыстыру және олардың сипаттамаларын басқару объектісінің сипаттамасымен сәйкестендіру; пайдалануға байланысты негізгі ұғымдар мен анықтамалар.
Қалыптастырылатын құзыреттер: ақпараттық жүйелерде ақпаратты берудің теориялық негіздерін білу; ақпаратты жинау, беру, өңдеу және сақтау іскерлігі; ақпараттық процесті оңтайландыру міндеттерін шешу дағдылары.
IT-да жобаларды басқару КП 5 Зерттелетін мәселелер: IT жобаларды және әзірлеушілер тобын басқарудың теориялық негіздері мен негізгі принциптері.
Қалыптастырылатын құзыреттер: жобаларды жоспарлаудың, калькуляциялаудың және ұйымдастырудың негізгі әдістерін білу; нақты жобалар үшін жобалардың артефактісін қолдану және жасау; үлкен IT жобаларды жоспарлаудың, бағалаудың және басқарудың практикалық дағдылары және оларды қолдану.
JavaScript сценарийлер тілі БП 5 Зерттелетін мәселелер: JavaScript сценарий тілінің синтаксисі және оны Интернет қосымшаларын бағдарламалауда тиімді қолдану; JavaScript бағдарламалау тілінің негізгі мүмкіндіктері және интернет қосымшаларын бағдарламалаумен байланысты мәселелерді шешуде осы тілді практикалық қолдану.
Қалыптастырылатын құзіреттіліктер: JavaScript тілін қолдана отырып, веб-бағдарламалау және интерактивті веб-сайттар құру дағдыларын игеру.
Php тілінде web-қосымшаларды құрастыру БП 5 Зерттелетін мәелелер: Php веб-қосымшаларын бағдарламалау тілдері; веб-сайттарды жасауға арналған Php тілінің функциялары жиынтығы; интернет-бағдарламалау саласындағы теориялық және практикалық білім; Php веб-қосымшаларын білдіретін тілді қолдану.
Қалыптастырылатын құзыреттер: Php тілін қолдана отырып, веб-беттер мен веб-қосымшаларды әзірлеу дағдыларына ие болу.
Android Studio ортасында мобильді қосымшаларды құрастыру КП 5 Зерттелетін мәселелер: мобильді операциялық жүйелердің архитектурасы; Android платформасы үшін мобильді қосымшаларды құру әдістері.
Қалыптастырылатын құзыреттер: Android платформасын білу; Java бағдарламалау тілін және XML белгілеу тілін пайдалана отырып, Android Studio әзірлеу ортасында мобильді қосымшаларды әзірлеу дағдылары; Android Studio әзірлеу ортасында интернет-сервистер мен интернет-дүкендердің мобильді нұсқаларын бағдарламалау дағдыларын меңгеру.
iOS үшін X-Code ортасында бағдарламалау КП 5 Зерттелетін мәселелер: Xcode визуалды бағдарламалау ортасында Swift және Objective-C бағдарламалау тілдері; Mac OS және iOS операциялық жүйелеріне арналған бағдарламалау.
Қалыптастырылатын құзыреттер: Mac OS және iOS операциялық жүйелеріне арналған қосымшалар мен мобильді қосымшаларды бағдарламалау бойынша практикалық тәжірибені білу.
Интернет заттардың технологиялары (IoT) БП 5 Пәнді оқытудың негізгі мақсаттары Интернет-заттардың (IoT) жаңа білімдері мен дағдыларын оқыту, RaspberryPi және Beagle Bone Black Wireless платформаларын үйрену, студенттерде маңызды техникалық міндеттерді қабылдау дағдыларын қалыптастыру, интернет заттардың (IoT) негізгі тенденциялары мен шарттарын, сондай-ақ әлеуметтік міндеттері мен мүмкіндіктерін зерттеу болып табылады
Веб-интерфейстерді құрастыру БП 5 Зерттелетін мәселелер: жауап беретін, интерактивті және достық веб-интерфейстерді құру сұрақтары мен технологиялары.
Қалыптастырылатын құзыреттер: оқыту кезеңінде де, сондай-ақ одан әрі кәсіби қызметте де әртүрлі мақсаттағы сайттарды және әртүрлі мақсаттағы интернет-сайттарды жобалау, құру және сүйемелдеу бойынша олардың Web-дизайнын жасау бойынша білім, іскерліктер және дағдылар.
Сараптаушы және интелектуалды жүйелер КП 8 Зерттелетін мәселелер: сараптамалық және зияткерлік жүйелерді жобалау, әзірлеу және енгізу мәселелері.
Қалыптастырылатын құзыреттер: деректер базасының жүйелері және сараптама жүйелері туралы, деректерді ұсыну модельдері, деректер базасына сұрау салу тілдері, білімді ұсыну түрлері туралы білім; сараптама жүйелерін құру және жасанды интеллект негіздерін білу; сараптама жүйелерін әзірлеудің практикалық дағдылары.
Робототехника және жасанды интеллект КП 8 Зерттелетін мәселелер: нейрондық желілер; тазарту және антикалық алгоритм алгоритмдері; жасанды интеллектпен жұмыс жасауда қолданылатын есептер, әдістер мен тәсілдер туралы жалпы идеялар.
Қалыптастырылатын құзыреттер: тану және кластерлеу әдістерін қолдана білу.
Оқу іс-тәжірибе БП 2 Оқу практикасы ақпараттық технологиялар саласында бастапқы кәсіби біліктер мен дағдыларды алуға, IT-маман мамандығына тұрақты қызығушылықты қалыптастыруға, кәсіби бағдарлауға бағытталған.
Өндірістік ic-тәжірибе 1 БП 5 Өндірістік практиканың мақсаттары: жаратылыстану – ғылыми және кәсіптік пәндерді зерделеу кезінде алынған теориялық білімді бекіту; практикалық жұмыс тәжірибесін, оның ішінде кәсіпорында (ұйымда) дербес қызмет тәжірибесін алу; кәсіптік қызмет саласында практикалық дағдылар мен құзыреттерді игеру болып табылады. Әрбір кәсіби модуль шеңберінде өндірістік практикадан өту нәтижесінде білім алушы практикалық жұмыс тәжірибесін алуы тиіс: деректер базасының объектілерін әзірлеу; нақты ДҚБЖ-де дерекқорды іске асыру; жекелеген компоненттердің ерекшеліктерін әзірлеуді орындау;модуль деңгейінде дайын ерекшеліктер негізінде бағдарламалық өнімнің кодын әзірлеуді жүзеге асыру.
Өндірістік ic-тәжірибе 2 БП 5 Өндірістік практиканың міндеті білім мен дағдыларды жүйелеу, жалпылау, бекіту және тереңдету, жалпы және кәсіби құзыреттерді қалыптастыру, жоғарыда көрсетілген кәсіби Модульдер аясында практикалық тәжірибе алу, сондай-ақ оқу процесінде алынған білім алушылардың оқытылатын мамандық бойынша кәсіби дағдыларын бекіту және жетілдіру, жалпы және кәсіби құзыреттерді дамыту, қазіргі заманғы өндірістік процестерді игеру, білім алушыларды әртүрлі ұйымдық-құқықтық нысандағы ұйымдар қызметінің нақты жағдайларына бейімдеу болып табылады.
Әрбір кәсіби модуль шеңберінде өндірістік практикадан өту нәтижесінде білім алушы практикалық жұмыс тәжірибесін алуы тиіс: мамандандырылған бағдарламалық құралдарды пайдалана отырып, бағдарламалық модульдерді жөндеуді орындау; бағдарламалық модульдерді тестілеуді орындау; модульдің бағдарламалық кодын оңтайландыруды жүзеге асыру; ерекшеліктердің графикалық тілдерін пайдалана отырып, жобалық және техникалық құжаттаманың компоненттерін әзірлеу.
Өндірістік іс-тәжірибе 3  [IT-П] КП 10 Өндірістік практиканың міндеті білім мен дағдыларды жүйелеу, жалпылау, бекіту және тереңдету, жалпы және кәсіби құзыреттерді қалыптастыру, жоғарыда көрсетілген кәсіби модульдер аясында практикалық тәжірибе алу, сондай-ақ оқу процесінде алынған білім алушылардың оқытылатын мамандық бойынша кәсіби дағдыларын бекіту және жетілдіру, жалпы және кәсіби құзыреттерді дамыту, қазіргі заманғы өндірістік процестерді игеру, білім алушыларды әртүрлі ұйымдық-құқықтық нысандағы ұйымдар қызметінің нақты жағдайларына бейімдеу болып табылады.
Әрбір кәсіби модуль шеңберінде өндірістік практикадан өту нәтижесінде білім алушы практикалық жұмыс тәжірибесін алуы тиіс: бағдарламалық қамтамасыз ету компонентінің өзара іс-қимылы деңгейінде жобалық және техникалық құжаттаманы талдау; бағдарламалық жүйеге модульдерді біріктіруді орындау; мамандандырылған бағдарламалық құралдарды пайдалана отырып, бағдарламалық өнімді жөндеуді орындау; тестілік жиынтықтар мен тестілік сценарийлерді әзірлеуді жүзеге асыру; бағдарламалық өнім компонентін кодтау стандарттарына сәйкестігі мәніне инспекциялауды жүргізу.
Дипломалды іс-тәжірибе КП 5 Дипломалды іс-тәжірибе дипломдық жұмыс тақырыбы бойынша материалдарды жүйелі түрде жинауға бағытталған.
Өндірістік ic-тәжірибе 4 КП 5 Өндірістік практиканың мақсаты: практикалық жағдайларда өндірісті ұйымдастыру және басқару принциптерін игеру, өндірістің экономикалық көрсеткіштерін талдау, шығарылатын өнімнің бәсекеге қабілеттілігін арттыру; жаңа технологиялық процестерді әзірлеу, дербес ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізу саласында теориялық білімді бекіту және тереңдету; бітіру біліктілік жұмысын орындау үшін материалдарды жинау және талдау болып табылады.
Дипломдық жұмысты/жобаны жазу және қорғау Қосымша пәндер циклі 12  
Компьютерлік графика КП 6 Зерттелетін мәселелер: машиналық және компьютерлік графика және бағдарламалардың графикалық пакеттері негіздері; компьютерлік графиканы бағдарламалаудың негізгі әдістері.
Қалыптастырылатын құзыреттер: заманауи графикалық процессорларды пайдалана білу; заманауи графикалық пакеттерді қолдана отырып, үш өлшемді графикалық бейнелерді өңдеу дағдылары.