Күндізгі бөлім

Профильді бағыт

Бағдарлама мамандардың бағыт бойынша кәсіби даярлығын тереңдетуге нысандалған, қолданбалы сипатқа ие


Оқу мерзімі 1 жыл

Ғылыми-педагогикалық бағыт

Тереңдетілген ғылыми-зерттеу даярлығы, докторантура бағдарламасы бойынша оқуды жалғасытруға қажетті оқытушылық қызмет


Оқу мерзімі 2 жыл

7М04103 – Есеп және аудит (ғылыми-педагогикалық бағыт) білім беру бағдарламалары бухгалтерлік есеп, аудит және талдау саласында терең ғылыми-педагогикалық дайындыққа ие жоғары, жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру жүйесі мен ғылыми сала үшін кадрлар даярлау үшін әзірленген.

7М04104 – Есеп және аудит (бейіндік бағыт) білім беру бағдарламалары жоғары, жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру жүйесі және ғылыми сала үшін кадрлар даярлау үшін әзірленген, бухгалтерлік есеп, аудит және талдау саласында терең бейінді даярлыққа ие.

7M04103 және 7М04104 – "Есеп және аудит" білім беру бағдарламаларының мақсаты есепке алу-талдау және аудиторлық қызмет саласында терең ғылыми-педагогикалық және кәсіби дайындығы бар, еңбек нарығы мен қазіргі заманғы технологиялар талаптарына ынталы, бейімделген, әлеуметтік-маңызды құбылыстарды, оқиғаларды және процестерді талдай алатын, сандық талдау мен үлгілеудің, теориялық және эксперименттік зерттеудің негізгі әдістерін меңгерген мамандарды даярлау болып табылады.

7M04103 және 7М04104 – "Есеп және аудит" білім беру бағдарламаларының өзектілігі экономика ғылымдары саласында бітірушіге қажетті негізгі құзыреттіліктерді және оқыту нәтижелерін қалыптастыруға жаңа көзқарасты іске асыру болып табылады.
7M04103 және 7М04104 – "Есеп және аудит" білім беру бағдарламалары еңбек нарығының қажеттіліктері мен жұмыс берушілердің талаптарын қамтамасыз ететін мамандарды даярлаудың Құзыретті моделі негізінде әзірленген. Бұл модель түлектердің негізгі құзыреттілігін, олардың дайындық деңгейін және нақты кәсіби функцияларды орындауға дайындығын сипаттайды

Осы білім беру бағдарламасының артықшылығы жұмысқа орналасу орындарының кең таңдауы, жоғары ақы төленетін, тұрақты жұмыс, мансаптық өсу үшін жақсы мүмкіндіктер, сондай-ақ Есеп және аудит саласында жеке кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру мүмкіндігі болып табылады.

БББ коды Жылдық оқу ақысы 1 ECTS кредитінің құны Игерілетін ECTS кредиттерінің саны
7M04103 390 000 теңге 6 500 теңге 60
7М04104 390 000 теңге 6 500 теңге 60

Білім беру бағдарламасының негізгі міндеттері

Ғылым мен педагогикалық қызметтің таңдалған бағытында терең теориялық және практикалық дайындық;

Кәсіби мәдениет деңгейі жоғары, оның ішінде азаматтық ұстанымы бар, қазіргі заманғы ғылыми және практикалық мәселелерді тұжырымдауға және шешуге қабілетті кәсіби қарым-қатынас мәдениеті бар мамандарды даярлау; жоғары оқу орындарында сабақ беру, зерттеу және басқару қызметін табысты жүзеге асыру; жоғары оқу орны педагогикасы мен психологиясы саласында қажетті ең төменгі білім алу және ЖОО-да оқыту тәжірибесі бар мамандарды даярлау;

Мамандық бойынша барынша жылдам жұмысқа орналасу мүмкіндігін қамтамасыз ететін еңбек нарығындағы магистрлердің бәсекеге қабілеттілігін, шығармашылық әлеуетін, бастамашылығы мен жаңашылдығын, бәсекеге қабілеттілігін дамыту;

Білім алушыларда өзін-өзі жетілдіру және өзін-өзі дамыту қабілетін, олардың белсенді өмір сүру барысында жаңа білімдерді өз бетінше шығармашылық игеру қажеттілігі мен дағдыларын қалыптастыру.

Кәсіби қызмет түрлері

Есепке алу-талдау;

Жобалау-экономикалық;

Ұйымдастырушылық-басқарушылық қызмет;

Аудиторлық қызмет;

Педагогикалық қызмет;

Ғылыми-зерттеу қызметі.

Мамандарды жұмысқа орналастыру болашағы

Есепке алу-талдау қызметі – халықаралық стандарттарға сәйкес ұйымдардың қаржылық есептілігін қалыптастыру үшін қажетті ақпаратты жинау, тіркеу және өңдеу, экономикалық субъектіні басқару мақсаттары үшін интеграцияланған ақпараттық жүйенің тиісті тұжырымдамасының контекстінде есепке алу-талдау ақпаратын қалыптастыру, бөлімшелер қызметінің барысын жоспарлау және бақылау, қаржылық есептілік элементтерін тану және бағалау үшін қаржылық және қаржылық емес ақпаратты жинау, өңдеу және беру, қаржылық есептілік шығындары туралы ақпаратты жинау және түсіндіру, экономикалық дағдарыс жағдайында тәуекелдерді азайтуға бағытталған тиімді шешімдерді әзірлеу үшін релеванттық ақпаратты қалыптастыру; шығындарды бағалау, бюджеттік жоспарлау, жұмыс істеу көрсеткіштерін бақылау және өлшеу. Тиімді басқарушылық шешімдерді уақтылы қабылдау үшін шығындарды есепке алу туралы жедел ақпаратты дайындау;

Жобалау-Экономикалық қызмет - инвестициялық жобаларды талдау және сауатты басқару шешімдерін әзірлеу, кәсіби қызметте жобаларды қалыптастыру, жобалау біліктерінің әр түрлі құрауыштарын дамыту арқылы жалпыланған тәсілдерді әзірлеу;

Ұйымдастыру - басқару қызметі-басқарудың әлеуметтік жүйелеріне диагностика жүргізу, кәсіпорынның миссиясын жетілдіруге, белгілеуге бағытталған шараларды әзірлеу және іске асыру, кәсіпорынның мәртебесін нақтылау, жұмыс принципінің декларациясы, ұйымның ең маңызды сипаттамаларын анықтауға бағытталған шараларды әзірлеу және іске асыру;

Аудиторлық қызмет - кәсіби қызметте халықаралық аудит стандарттарының әдіснамасы мен әдістемесін қолдану, мемлекеттік аудит және экономиканың мемлекеттік секторы субъектілеріндегі бақылау жүйесінің әдістемелік қағидаттары, құралдарының тәсілдері, кәсіпорында қолданылатын есеп жүйесінің дұрыстығын бағалау, бухгалтерлік құжаттамада шаруашылық және қаржылық операцияларды тіркеу процесінде есепке алу персоналының іс-қимылының дұрыстығын бағалау (ақша қаражатымен операциялардың, бюджетпен есеп айырысудың, өндірістік қорлармен операциялардың, тауарлар мен қызметтердің есебін тексеру)., еңбек заңнамасын сақтау және еңбекақы төлеу бойынша есеп айырысулар, шығындарды есепке алу және өзіндік құнын калькуляциялау, есептілікті жасау бойынша консультациялар, пайдаланылатын есеп нысанының тиімділігін талдау, есепті кезеңдегі әкімшіліктің іс-қимылдарын талдау және бағалау, кейінгі кезеңде шаруашылық жүргізу тиімділігінің деңгейін арттыру жолдарын әзірлеу;

7M04103 (ғылыми-педагогикалық бағыт және 7М04104 (бейіндік бағыт) "Есеп және аудит" білім беру бағдарламасының түлегі ғылыми-зерттеу, жобалау ұйымдары, Халықаралық бизнес-құрылымдар, аудиторлық консалтингтік және қаржылық компаниялар, экономиканың нақты және мемлекеттік секторларының ұйымдары, техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдары, ЖОО сияқты ұйымдар мен мекемелерде жұмысқа орналасу үшін жақсы мүмкіндіктерге ие..


ДАҒДЫЛАР МЕН ҚҰЗІРЕТТЕР

Компанияны басқару, қаржылық жоспарлау және бюджеттеу. Шығындарды оңтайландыру, бизнестегі бағыттарды әртараптандыру жолдары

Бухгалтерлік есептің ғылыми аспектілері. Қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді болжамдар жасау

Іргелі теориялық және практикалық дайындыққа бағытталуы. Теориялық және практикалық материалды есепке алу-талдау және аудиторлық сала қызметінің нақты және перспективалық тәжірибесіне бейімдеу


СПИКЕРЛЕР МЕН ТӘЛІМГЕРЛЕР

СЕРІКТЕСТЕРСЕРІКТЕСТЕР

1 курстан бастап келесі ұйымдарға жұмысқа орналастыру:

Мемлекеттік компаниялар және басқа да әлеуметтік маңызы бар кәсіпорындар/ұйымдар; халық шаруашылығынның әр түрлі салаларында қаржы есептілігін қалыптастыру немесе аудит жүргізетін ұйымдардың экономикалық қызметі

Жоғары, жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру және ғылым жүйесінде ғылыми-педагогикалық қызмет

Өндірістік қызметте бухгалтер, қаржы директоры, аудитор, қаржы талдаушысы, шот-менеджер, кеңесші, әкімшілік қызметкер, институттарда ғылыми қызметкер ретінде, ғылыми бағдарламаларда, халықаралық ынтымақтастық бағдарламаларында және т.б.

Алынған экономика ғылымдарының магистрі біліктілігіне сәйкес ағарту, басқару және жоспарлау қызметтері

МАНСАП МЕН ТАБЫС

Қаржы директоры — 300 000 ₸ бастап

Директор — 300 000 ₸ бастап

Бас бухгалтер — 150 000 ₸ бастап

Бағыт бойынша бухгалтер — 85 000 ₸ бастап

Қаржы бойынша вице-президент — 200 000 ₸ бастап

Қаржы кеңесшісі — 100 000 ₸ бастап

Мемлекеттік кірістер департаменті — 100 000 ₸ бастап

ҚАЛАЙ ТҮСУГЕ БОЛАДЫ

Екінші жоғары

  • Құжаттар өткізу:
    Диплом, жеке куәлік

  • Қабылдау сынақтарынан өту:
    Кешенді тестілеу

Луиза Тұрмаханова. "Есеп және аудит" мамандығы бойынша Мирас университетінің магистратурасы түлегі (2019 ж.), Жұмыс орны: "Баланс-Сервис" ЖШС директоры

Асхат Шамшимет. "Есеп және аудит" мамандығы бойынша Мирас университетінің магистратурасы түлегі (2019 ж.), Жұмыс орны: "Polyprint LTD" ЖШС директоры орынбасары

7M04103 – Есеп және аудит білім беру бағдарламасының типтік оқу жоспары

Пәндердің атауы Пән циклі ECTS Пәннің қысқаша сипаттамасы
Ғылым тарихы мен философиясы БП 3 Изучаемые вопросы: предмет и основные концепции современной философии науки; наука в культуре современной цивилизации; возникновение науки и основные стадии ее исторической эволюции; структура научного знания; динамика науки как процесс порождения нового знания; научные традиции и научные революции, исторические типы научной рациональности; особенности современного этапа развития науки; перспективы научного прогресса; наука как социальный институт; естественные науки в структуре современного научного знания; история педагогической науки.
Формируемые компетенции: знание основных особенностей науки как особого вида знания, деятельности и социального института; знание основных исторических этапов развития науки и разновидности научного метода; умение ориентироваться в основных мировоззренческих и методологических проблемах, возникающих на современном этапе развития науки; владение терминологическим аппаратом философии науки; владение методами и приемами логического анализа.
Бухгалтерлік есептің теориясы мен әдістемесі БП 5 Изучаемые вопросы: теоретические, методологические и научно-прикладные вопросы бухгалтерского учета; особенности постановки бухгалтерского учета и организации; организация бухгалтерской службы на предприятии в зависимости от правовых форм собственности, масштабности и отраслевых особенностей.
Формируемые компетенции: понимание и использование новых методов решения задач в области учета; умение формулировать и решать современные научные и практические проблемы в области теории бухгалтерского учета и профессиональной деятельности бухгалтера; закрепление навыков в профессиональной деятельности бухгалтера.
Есеп пен есептіліктің перспективті мәселелері БП 5 Изучаемые вопросы: теории бухгалтерского учета; представления о бухгалтерском учете как науке, о его предмете, объектах, методологии и принципах; теоретические основы бухгалтерского учета как науки с учетом возможности их практического применения при разработке решений в области управления финансово-хозяйственной деятельностью организаций в условиях рыночной экономики.
Формируемые компетенции: применение перспективных методов познания в профессиональной деятельности; умение анализировать существующие концепции, теории и подходы к изучению процессов и явлений; умение интегрировать знания, полученные в рамках разных дисциплин, использовать их для решения аналитических и управленческих задач в новых незнакомых условиях.
Шетел тілі (кәсіби) БП 3 Изучаемые вопросы: грамматический материал, специальная лексика, терминологический материал; учебный материал, соответствующий основным дисциплинам специальности; чтение, говорение, аудирование и письмо в профессиональной сфере.
Формируемые компетенции: овладение навыками межкультурно-коммуникативных компетенций обучающихся; интегрирование в международную профессиональную среду; использование профессионального иностранного языка как средство межкультурного, научного и профессионального общения.
Ғылыми зерттеулерді жоспарлау және ұйымдастыру БП 5 Изучаемые вопросы: распространение и применение научных и практических основ организации, планирования и использования методики научно – педагогического исследования в современных условиях в вузе; общие требования к научно-исследовательским работам, выполняемым в вузах Республики Казахстан.
Формируемые компетенции: овладение навыками организации и планирования научных исследований; навыки самостоятельного проведения исследования; навыки формулирования актуальности научной проблемы; умение анализировать и сопоставлять отечественный и зарубежный опыт проведения научных исследований.
Халықаралық аудиттің теориясы мен практикасы КП 6 Изучаемые вопросы: основные этапы развития и становления теории и практики международного аудита; проблемы в теории международного аудита; регулирование, совершенствование методологии и качества аудита в РК на основе международного опыта.
Формируемые компетенции: овладение навыками разрабатывать, подготавливать конкретные предложения и методические рекомендаций по совершенствованию международного аудита; умение правильно применять теорию и практику международного аудита.
Басқару есебі (ілгерілемелі курс) КП 5 Изучаемые вопросы: дисциплина формирует знания о сущности оценки затрат, ориентированных на потребности менеджеров; знаний о затратах, что определяет затраты и как они изменяются на протяжении жизненного цикла продукта; знаний о подходах, которые используют менеджеры для расчета затрат; умений использовать информацию о доходах и затратах для планирования мощности, прибыли и оценки исполнения.
Формируемые компетенции: умение разрабатывать стратегические планы и бюджеты, формировать финансовые и управленческие, налоговые и аудиторские отчеты о хозяйственной деятельности компаний/группы компаний, реальное оценивание производственной ситуации в компании, умение анализировать внешние и внутренние факторы риска, используя SWOT-анализ, применение рационального управленческие решения.
Жоғары мектеп педагогикасы БП 5 Изучаемые вопросы: педагогика высшей школы как наука, ее методологические основания; общетеоретические основы дидактики высшей школы; профессиональная и коммуникативная компетентность преподавателя высшей школы; движущие силы и принципы обучения в высшей школе; содержание высшего образования; современные образовательные технологии в высшей школе; высшая школа как социальный институт воспитания и формирования личности; сущность воспитания в высшей школе.
Формируемые компетенции: знание основ обучения в высшей школе; форм, методов, образовательных технологий и специфики профессионально-педагогической деятельности преподавателя вуза; владение формами и методами проведения занятий в высшей школе.
Басқару психологиясы БП 5 Изучаемые вопросы: психология управления в системе научного знания; основные подходы к исследованию системы управления; индивидуальная профессиональная концепция руководителя; управленческое взаимодействие и процесс принятия решений как аспект управленческой деятельности; психологические особенности реализации основных управленческих функций; психология субъекта управленческой деятельности; психология индивидуального стили управления.
Формируемые компетенции: знание психологического содержания управленческой деятельности, индивидуальной управленческой концепции руководителя, теоретических основ управленческого взаимодействия, психологических особенностей реализации основных управленческих функций, психологии субъекта управленческой деятельности; владение методиками психологического исследования в сфере управленческой деятельности и взаимодействия.
Педагогикалық іс-тәжірибе БП 4 Педагогическая практика направлена на закрепление теоретических знаний, отработку профессиональных навыков и умений в условиях реальной рабочей деятельности.
Қаржылық есеп (ілгерілемелі) КП 5 Изучаемые вопросы: методология и организация бухгалтерского финансового учета деятельности организаций различных форм собственности; использование учетной информации для принятия управленческих решений.
Формируемые компетенции: знание национальных и международных стандартов учета и финансовой отчетности; обобщение результатов исследований, полученных отечественными и зарубежными исследователями; выявление и составление перспективных направлений в организации финансового учета; умение определять и решать неструктурированные проблемы при подготовке, систематизации и представлении информации по наиболее сложным разделам учета, необходимой для формирования финансовой отчетности.
Зерттеу іс-тәжірибе КП 16 Исследовательская практика направлена на расширение и закрепление профессиональных знаний; формирование у магистрантов навыков ведения самостоятельной научной работы; разработку программ научных исследований и организацию их выполнения; освоение методов проведения исследований и анализа их результатов.
Магистрлік диссертацияны рәсімдеу және қорғау Қосымша пәндер циклі 12  
Зерттеу қызметінің әдістемесі мен ұйымдастыру БП 5 Изучаемые вопросы: научные методы и приемы для решения конкретных практических и теоретических вопросов в области учета, анализа и организации; культура научного мышления, базирующаяся на понимании тенденций современной науки учета.
Формируемые компетенции: формирование знаний о роли и месте науки в современном обществе; освоение основных положений по методологии, методах и методиках научного исследования; навыки выполнения учебно-исследовательских и научно-исследовательских работ; овладение навыками работы с научной литературой и информационными ресурсами, необходимыми при проведении научных исследований.
Есептік пәндерді оқыту әдістемесі БП 5 Изучаемые вопросы: совокупность средств, методов и форм преподавания учетных дисциплин в вузе; организация учебного процесса по изучению дисциплин учетного цикла.
Формируемые компетенции: умение разрабатывать учебные программы для преподавания учетных дисциплин в высших учебных заведениях; навыки разработки учебно-методических материалов для обеспечения процесса преподавания учетных дисциплин; использование современных образовательных технологий в процессе преподавания.
Экономиканы оқытудың қазіргі заманғы әдістемесі БП 5 Изучаемые вопросы: методики преподавания экономики; закономерности их создания и совершенствования; современные методы преподавания и управления педагогическим процессом; учебно-методическая работа в вузе.
Формируемые компетенции: умение разрабатывать учебные программы для преподавания учетных дисциплин в высших учебных заведениях; навыки применения различных методик бухгалтерского учета на основе соблюдения принципов этики бухгалтеров и аудиторов.
Аудиторлық қызметті ұйымдастыру КП 6 Изучаемые вопросы: организация и проведение аудита в организациях в соответствии с действующими стандартами, принципами аудита, нормативно-правовыми документами; выявление слабых мест в системе внутреннего контроля компании путём анализа выделенных бизнес-процессов, анализа и оценки состояния аудируемого субъекта, составления программ аудиторских проверок, определения соответствия бухгалтерского учета требованиям законодательства для установления достоверности бухгалтерской отчетности.
Формируемые компетенции: знания в области организации аудита; умение справляться со сложными вопросами и выносить профессиональное суждение на основе неполной или ограниченной информации с учетом этической и социальной ответственности за применение этих суждений и знаний; умение вырабатывать креативные профессиональные суждения, применять знания основываясь на различных подходах, точках зрения, методологии, теории и направлениях организации аудиторской деятельности.
Есеп пен аудиттің инновациялық ақпараттық жүйелері КП 4 Изучаемые вопросы: система программных продуктов по бухгалтерскому учету; инновационные прикладные программы; формализация экономических задач, построение экономических моделей; экономическая интерпретация различных математических понятий и алгоритмов; содержательная интерпретация и анализ результатов вычислений.
Формируемые компетенции: овладение методами управления изменениями для поиска оптимальных решений и подборе инновационных технологий для повышения эффективности и результативности показателей финансово-хозяйственной деятельности; знание и понимание системы программных продуктов в области учета и аудита.
Басқару аудиті КП 3 Изучаемые вопросы: организация управленческого аудита, заключающаяся в диагностическом исследовании технологий управления для определения их фактической эффективности, внесении необходимых изменений в процесс управления производством, коммерческую, правовую и социальную работу предприятия.
Формируемые компетенции: умение интегрировать знания в области управленческого учета и аудита, справляться со сложными вопросами и выносить профессиональное суждение на основе неполной или ограниченной информации с учетом этической и социальной ответственности за применение этих суждений и знаний.
Экономиканың нақты секторындағы қаржылық және басқару есебі КП 5 Изучаемые вопросы: организация финансового и управленческого учета в различных секторах экономики в зависимости от форм организации предпринимательства и особенности их ведения; основные положения Международных стандартов финансовой отчетности.
Формируемые компетенции: навыки применения различных методик бухгалтерского учета; формирование навыков организовывать и руководить учетно-аналитическими и контрольными подразделениями (командой) хозяйствующих субъектов на основе соблюдения принципов этики бухгалтеров и аудиторов; умение определять и решать неструктурированные проблемы при подготовке, систематизации и представлении информации по наиболее сложным разделам учета, необходимой для формирования финансового и управленческого учета в реальном секторе экономики.
Мемлекеттік мекемелердегі ҚС арналған  ХҚЕС сәйкес  есеп пен есептілік КП 5 Изучаемые вопросы: международные стандарты финансовой отчетности для государственного сектора, а также бухгалтерский учет и отчетность в государственных учреждениях; основные средства в государственных учреждениях; основные этапы развития и становления теории и практики международного аудита; проблемы теории международного аудита.
Формируемые компетенции: умение разрабатывать стратегические планы и бюджеты; навыки формирования финансовых и управленческих, налоговых отчетов о хозяйственной деятельности в государственных учреждениях в соответствии МСФО ОС.
Контроллинг КП 5 Изучаемые вопросы: основы и инструментарий контроллинга; организационные аспекты реализации функции системы контроллинга на предприятии; прикладные методы принятия управленческих решений на основе контроллинговой информации; расчетно-аналитические умения выбирать оптимальные варианты социально-экономических планов развития предприятия и бизнес-планов производства и услуг; определение сущности контроллинга, технологии его разработки и внедрения.
Формируемые компетенции: формирование профессиональных знаний по основам и инструментариям контроллинга, организационным аспектам реализации функции системы контроллинга на предприятии, прикладным методам принятия управленческих решений на основе контроллинговой информации.
Магистрлік диссертацияны орындауды қоса алғанда магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы Қосымша пәндер циклі 4 Изучаемые вопросы: научные исследования; практика в форме исследования реального объекта, основывающаяся на базе утвержденной темы НИР и темы магистерской диссертации.
Формируемые компетенции: формирование навыков реализовывать научные изыскания; решать поставленные задачи; подбирать информационные источники по теме работы; вести аналитическую работу по выявлению практически значимых моментов.
Магистрлік диссертацияны орындауды қоса алғанда магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы Қосымша пәндер циклі 10 Изучаемые вопросы: научные исследования; практика в форме исследования реального объекта, основывающаяся на базе утвержденной темы НИР и темы магистерской диссертации.
Формируемые компетенции: формирование навыков реализовывать научные изыскания; решать поставленные задачи; подбирать информационные источники по теме работы; вести аналитическую работу по выявлению практически значимых моментов.
Магистрлік диссертацияны орындауды қоса алғанда магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы Қосымша пәндер циклі 2 Изучаемые вопросы: научные исследования; практика в форме исследования реального объекта, основывающаяся на базе утвержденной темы НИР и темы магистерской диссертации.
Формируемые компетенции: формирование навыков реализовывать научные изыскания; решать поставленные задачи; подбирать информационные источники по теме работы; вести аналитическую работу по выявлению практически значимых моментов.
Тағылымдамадан өту мен магистрлік диссертацияны орындауды қамтитын магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы Қосымша пәндер циклі 8 Изучаемые вопросы: научные исследования; практика в форме исследования реального объекта, основывающаяся на базе утвержденной темы НИР и темы магистерской диссертации.
Формируемые компетенции: формирование навыков реализовывать научные изыскания; решать поставленные задачи; подбирать информационные источники по теме работы; вести аналитическую работу по выявлению практически значимых моментов.7M04104 – Есеп және аудит білім беру бағдарламасының типтік оқу жоспары

Пәндердің атауы Пән циклі ECTS Пәннің қысқаша сипаттамасы
Менеджмент БП 2 Қарастырылатын сұрақтар: қазіргі заманғы менеджменттің мәні мен өзіне тән белгілері, оның даму тарихы; бөлімше жұмысын жоспарлау және ұйымдастыру әдістері; басқарудың ұйымдық құрылымын құру принциптері; ұйымның мотивациялық саясатын қалыптастыру негіздері; заңгердің кәсіби қызметі саласындағы менеджменттің ерекшеліктері.
Қалыптасатын құзыреттіліктер: бөлімше жұмысын жоспарлау және ұйымдастыру әдістерін іс жүзінде пайдалану дағдыларын меңгеру; басқарудың ұйымдастырушылық құрылымдарын талдау; персоналдың еңбек қызметін ынталандыру бойынша жұмыс жүргізу; кәсіби қызметте іскерлік және басқарушылық қарым-қатынас тәсілдерін қолдану; кәсіби қызмет саласындағы менеджменттің ерекшеліктерін ескеру.
Басқару психологиясы БП 2 Қарастырылатын сұрақтар: ғылыми білім жүйесіндегі басқару психологиясы; басқару жүйесін зерттеудің негізгі тәсілдері; басшының жеке кәсіби тұжырымдамасы; басқарушылық қызмет аспектісі ретінде басқарушылық өзара іс-қимыл және шешім қабылдау процесі; негізгі басқару функцияларын іске асырудың психологиялық ерекшеліктері; басқарушылық қызмет субъектісінің психологиясы; жеке басқару стилінің психологиясы.
Қалыптасатын құзыреттіліктер: басқарушылық қызметтің психологиялық мазмұнын, басшының жеке басқарушылық тұжырымдамасын, басқарушылық өзара іс-қимылдың теориялық негіздерін, негізгі басқарушылық функцияларды іске асырудың психологиялық ерекшеліктерін, басқарушылық қызмет субъектісінің психологиясын білу; басқарушылық қызмет және өзара іс-қимыл саласындағы психологиялық зерттеу әдістемелерін меңгеру.
Қаржылық есеп (ілгерілемелі) КП 5 Зерделенетін мәселелер: меншіктің әр түрлі формасындағы ұйымдардың қызметін қаржылық есепке алудың әдістемесі және ұйымдастырылуы; басқару шешімдерін қабылдау үшін бухгалтерлік ақпаратты пайдалану.
Қалыптасатын құзыреттіліктер: бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептіліктің ұлттық және халықаралық стандарттарын білу; отандық және шетелдік зерттеушілер алған зерттеу нәтижелерін жалпылау; қаржылық есепті ұйымдастырудың перспективалық бағыттарын анықтау және құру; қаржылық есептілікті қалыптастыруға қажетті бухгалтерлік есептің ең күрделі бөлімдері туралы ақпаратты дайындау, жүйелеу және ұсыну кезінде құрылымдалмаған мәселелерді анықтау және шешу мүмкіндігін білу.
Аудиторлық қызметті ұйымдастыру КП 5 Зерделенетін мәселелер: ұйымдарда аудитті қолданыстағы стандарттарға, аудит қағидаттарына, нормативтік-құқықтық құжаттарға сәйкес ұйымдастыру және жүргізу; бөлінген бизнес-процестерді талдау, аудиттелетін субъектінің жай-күйін талдау және бағалау, аудиторлық тексеру бағдарламаларын жасау, бухгалтерлік есептіліктің дұрыстығын анықтау үшін бухгалтерлік есептің заңнама талаптарына сәйкестігін айқындау арқылы компанияның ішкі бақылау жүйесіндегі әлсіз жерлерді анықтау.
Қалыптасатын құзыреттіліктер: халықаралық аудитті жетілдіру бойынша нақты ұсыныстар мен нұсқаулықтарды дайындау, дайындау дағдыларын игеру; халықаралық аудиттің теориясы мен практикасын дұрыс қолдана білу дағдыларын меңгеру.
Шет тілі (кәсіби) БП 2 Қарастырылатын сұрақтар: грамматикалық материал, арнайы лексика, терминологиялық материал; мамандықтың негізгі пәндеріне сәйкес келетін оқу материалы; кәсіби салада оқу, сөйлеу, тыңдау және жазу.
Қалыптасатын құзыреттіліктер: білім алушылардың мәдениетаралық-коммуникативтік құзыреттілік дағдыларын меңгеру; халықаралық кәсіби ортаға кірігу; мәдениетаралық, ғылыми және кәсіби қарым-қатынас құралы ретінде кәсіби шет тілін пайдалану.
Бухгалтерлік есептің теориясы мен әдістемесі БП 4 Зерделенетін мәселелер: бухгалтерлік есептің теориялық, әдістемелік және ғылыми-қолданбалы мәселелері; бухгалтерлік есеп пен ұйымдастыруды құру ерекшеліктері; меншіктің құқықтық формаларына, ауқымына және салалық сипаттамаларына байланысты кәсіпорында бухгалтерлік есеп қызметін ұйымдастыру.
Қалыптасатын құзыреттіліктер: бухгалтерлік есеп саласындағы мәселелерді шешудің жаңа әдістерін түсіну және қолдану; бухгалтерлік есеп теориясы және бухгалтердің кәсіби қызметі саласындағы заманауи ғылыми және практикалық мәселелерді тұжырымдау және шешу мүмкіндігі; бухгалтердің кәсіби қызметіндегі дағдыларды бекіту.
Есеп пен есептіліктің перспективті мәселелері БП 4 Зерделенетін мәселелер: есеп теориясы; ғылым ретінде бухгалтерлік есеп, оның тақырыбы, объектілері, әдістемесі мен принциптері туралы идеялар; бухгалтерлік есептің теориялық негіздері, нарықтық экономика жағдайында ұйымдардың қаржылық-шаруашылық қызметін басқару саласындағы шешімдерді әзірлеу кезінде оларды практикалық қолдану мүмкіндігін ескеру.
Қалыптасатын құзыреттіліктер: кәсіби қызметте танымның перспективалық әдістерін қолдану; процестер мен құбылыстарды зерттеудегі қолданыстағы тұжырымдамаларды, теорияларды және тәсілдерді талдау мүмкіндігі; әр түрлі пәндерден алған білімдерін біріктіру, оны жаңа таныс емес жағдайларда аналитикалық және басқарушылық мәселелерді шешу үшін қолдану мүмкіндігі.
Магистрлік жобаны рәсімдеу және қорғау Қосымша пәндер циклі 12  
Халықаралық аудиттің теориясы мен практикасы КП 5 Зерделенетін мәселелер: халықаралық аудиттің теориясы мен практикасының дамуы мен қалыптасуының негізгі кезеңдері; халықаралық аудит теориясындағы мәселелер; халықаралық тәжірибеге сүйене отырып, Қазақстан Республикасындағы аудиттің әдістемесі мен сапасын реттеу, жетілдіру біліктілігі.
Қалыптасатын құзыреттіліктер: халықаралық аудитті жетілдіру бойынша нақты ұсыныстар мен нұсқаулықтарды дайындау, дайындау дағдыларын игеру; халықаралық аудиттің теориясы мен практикасын дұрыс қолдана білу дағдыларын меңгеру.
Өндірістік іс-тәжірибе [УА] КП 10 Өндірістік практика нақты жағдайдағы мамандық бойынша жұмыс ерекшеліктерімен таныстыруға, кәсіби дағдыларды алуға және нығайтуға, бухгалтерлік есеп саласында тәжірибе ресурсын құруға, қаржылық және басқарушылық есеп бойынша білімді игеруге, кәсіби дағдыларды алуға бағытталған.
Экономиканың нақты секторындағы қаржылық және басқару есебі КП 5 Зерделенетін мәселелер: кәсіпкерлікті ұйымдастыру формаларына және оларды жүргізу ерекшеліктеріне байланысты экономиканың әр түрлі салаларында қаржылық және басқарушылық есепті ұйымдастыру; Халықаралық қаржылық есептілік стандарттарының негізгі ережелері.
Қалыптасатын құзыреттіліктер: бухгалтерлік есептің әртүрлі әдістерін қолдану дағдылары; бухгалтерлер мен аудиторлар этикасы қағидаттарын сақтау негізінде шаруашылық жүргізуші субъектілердің бухгалтерлік, талдау және бақылау бөлімдерін (командасын) ұйымдастыру және басқару дағдыларын қалыптастыру; экономиканың нақты секторында қаржылық және басқарушылық есепті қалыптастыруға қажетті бухгалтерлік есептің ең күрделі бөлімдері бойынша ақпаратты дайындау, жүйелеу және ұсыну кезінде құрылымдалмаған мәселелерді анықтау және шешу мүмкіндігін білу.
Мемлекеттік мекемелердегі ҚС арналған  ХҚЕС сәйкес  есеп пен есептілік КП 5 Зерделенетін мәселелер: халықаралық аудиттің теориясы мен практикасының дамуы мен қалыптасуының негізгі кезеңдері; халықаралық аудит теориясындағы мәселелер; халықаралық тәжірибеге сүйене отырып, Қазақстан Республикасындағы аудиттің әдістемесі мен сапасын реттеу, жетілдіру біліктілігі.
Қалыптасатын құзыреттіліктер: халықаралық аудитті жетілдіру бойынша нақты ұсыныстар мен нұсқаулықтарды дайындау, дайындау дағдыларын игеру; халықаралық аудиттің теориясы мен практикасын дұрыс қолдана білу дағдыларын меңгеру.
Тағылымдамадан өту мен магистрлік жобаны орындауды қамтитын магистранттың эксперименттік-зерттеу жұмысы Қосымша пәндер циклі 5 Қарастырылатын сұрақтар: ғылыми зерттеулер; бекітілген ҒЗЖ тақырыбы мен магистрлік диссертация тақырыбына негізделген нақты объектіні зерттеу нысанындағы практика.
Қалыптастырылатын құзыреттер: ғылыми ізденістерді іске асыру дағдыларын қалыптастыру; қойылған міндеттерді шешу; жұмыс тақырыбы бойынша ақпараттық дереккөздерді таңдау; іс жүзінде маңызды сәттерді анықтау бойынша талдамалық жұмысты жүргізу.
Магистрлік жобаны орындауды қоса алғанда магистранттың эксперименталды-зерттеу жұмысы Қосымша пәндер циклі 8 Қарастырылатын сұрақтар: ғылыми зерттеулер; магистрлік жобаның бекітілген тақырыбына негізделген нақты объектіні зерттеу нысанындағы практика.
Қалыптастырылатын құзыреттер: ғылыми ізденістерді іске асыру дағдыларын қалыптастыру; қойылған міндеттерді шешу; жұмыс тақырыбы бойынша ақпараттық дереккөздерді таңдау; іс жүзінде маңызды сәттерді анықтау бойынша талдамалық жұмысты жүргізу.