Аралық және қорытынды аттестаттауды ұйымдастыру

Аралық және қорытынды аттестаттауды ұйымдастыру

АҒЫМДАҒЫ ЖӘНЕ АРАЛЫҚ ҮЛГЕРІМ.
 1. Қашықтықтан оқыту аясында емтихан қабылдау түрлері:
  • Ауызша онлайн емтихан - емтихан алушы мен білім алушы Miras.app оқу платформасының "Чат" бөліміне шығу арқылы іске асырылады.
  • Қашықтағы тестілеу – Miras.app негізінде жүргізіледі Тестілеуді өткізу күні мен уақытын білім алушы тесттік бақылауды тапсырудың рұқсат етілген мерзімін, оны өз кезегінде университеттен анықтайды. Барлық тестілеу процедурасы емтихан тапсыру жүргізілетін ұялы құрылғының бейнесіне тіркеледі. Бейне жазу адал тапсыруға, сондай-ақ оқытушы мен тест орталығының қызметкерлері тарапынан тестіленушінің жеке басын растаудан өтеді. Емтиханды әділетсіз тапсыру факторы анықталған жағдайда нәтиже жойылады, емтихан үшін F бағасы қойылады.
  • Жазбаша емтихан – Miras.app-тың "чат" бөлімінде оқытушының бақылауымен тапсырманы орындайды. Қол жетімділігі шектеулі немесе тұрақсыз байланыс жағдайында. Білім алушы тапсырманы жедел хабар алмасу арқылы Miras.app-тағы «Чат» немесе «Форум» бөлімінен алады, ал оқытушы берген уақыт өткеннен кейін сол арналар арқылы сұрақтарға жазбаша жауаптар жібереді. Оқытушы Білім алушының жұмысын Miras.app – тың тиісті бөлімінде сақтайды, және журналға баға қояды.
  • Шығармашылық емтихан - презентация, баяндама немесе жазбаша жұмыс түрінде емтиханның фото, видео, аудио және мәтіндік материалдарды ұсына отырып, үй жағдайында жобаны орындау. Білім алушыларға ұсынылған материалдар Miras.app-тың тиісті бөлімінде 12 ай сақталады. Оқытушы журналға баға қояды.
 2. Төтенше жағдай кезінде, білім алушыда байланыс құралдары мен техникалық мүмкіндіктері болмаған жағдайда, сондай-ақ білім алушы емтихан сессиясын тапсыруға жібермеген жағдайда, дәлелді себептермен, білім алушының ЖОО-ның ресми email-ға өтініші бойынша сессияны немесе жекелеген пәндерді тапсыру мерзімі кез келген уақытта ағымдағы жылдың 30-ыншы маусымына дейін ауыстырылуы мүмкін, ал студентке "аяқталмады" ("I") бағасы қойылады. Егер білім алушы көрсетілген мерзімде аралық аттестаттаудан өтпесе, білім алушыға "қанағаттанарлықсыз" ("F") бағасы қойылады.
 3. Емтиханның күшін жою және білім алушының ағымдағы жетістіктері бойынша баға қою келесі жағдайларда рұқсат етіледі:
3.1.            Практиканың барлық түрлерін қорғау, өндірісте практиканың ұзақтығынан 80% -ы өтіп және практикадан өту туралы есеп (күнделік) ұсыну шартымен қорғалады. Білім алушыға бағаны басшының ХАТТАМАСЫ және есептерді қорғау жөніндегі комиссия негізінде тағайындайды.3.2.            Курстық жұмысты дайындау қарастырылған пәндер үшін. Баға ағымдағы рейтинг және курстық жұмысты қорғау нәтижелері негізінде қойылады және комиссия хаттамасымен бекітіледі.3.3.            Семестр бойы практикалық жұмыстарды орындау барысында алынған рейтинг негізінде 100% практикалық сабақтарды қарастыратын пәндер үшін.
 
ҚОРЫТЫНДЫ АТТЕСТАТТАУ
 1. Білім беру саласындағы заңнамада көзделмеген жағдайда бакалавриат үшін дипломдық жұмысты қорғауды ауыстыруға жол берілмейді.
 2. Білім алушының өтініші бойынша қорытынды аттестаттау ОЖСБ жазғы кезеңге немесе 2020 жылдың қыркүйек айына ауыстырылуы мүмкін.
 3. Қашықтықтан оқыту режимінде бакалавриат және магистратура білім алушылары үшін бітіру жұмысын қорғау келесі нысандарда қабылданады:
3.1.            Онлайн қорғау - Аттестаттау комиссиясының мүшелері мен білім алушы Miras.app оқу платформасының "Чат" бөліміне кіру арқылы іске асырылады. Қорғау жазбасы  12 ай бойы сақталады. Дипломдық жұмысты (жобаны) қорғау қашықтықтан білім беру технологияларын қолдану арқылы онлайн форматта жүргізіледі. Дипломдық жұмысты (жобаны) қорғауды өткізу уақыты білім алушылардың назарына уақтылы жеткізіледі. Егер қорғау кезінде аттестаттауға мүмкіндік бермейтін техникалық ақау орын алса, білім алушыға қорытынды аттестаттаудан өтудің басқа уақыты берілуі мүмкін. Бұл жағдайда техникалық хатшы техникалық ақаулықтың электрондық актісін ресімдейді және сол күні актінің көшірмесін комиссияның барлық мүшелеріне жолдайды. Дипломдық жұмысты (жобаны) қорғау процесі үзілген жағдайда білім алушы дереу техникалық хатшыға оны жалғастыру туралы өтініш береді. Комиссия қорғауды қалпына келтіру немесе тоқтату туралы шешім қабылдайды. Білім алушының сөз сөйлеуіне (баяндамасына) 7-10 минуттан  уақыт беріледі. Ауызша сөз сөйлеуді және комиссияның сұрақтарына жауаптарды қоса алғанда, бір білім алушыны қорғауға арналған жалпы уақыт 15 минуттан аспайды.3.2.            Оффлайн қорғау-техникалық қолдау құралдары және тұрақты байланыс арналары жоқ білім алушы комиссия отырысына дейін 1 күн бұрын бітіру жұмысын электрондық түрде, бейне, аудио және мәтіндік материалдар (PPT тұсаукесері, есеп немесе эссе) түрінде бітіру жұмысы бойынша қысқаша презентация ұсынады. Бітіру жұмысы бойынша сұрақтар жазбаша түрде Miras.app арқылы жіберіледі, сондай-ақ ұялы байланыс арқылы берілуі мүмкін. Білім алушы 20 минут ішінде жазбаша жауап беруі тиіс. Жазбаша жауап беру кезінде ұсынылатын сұрақтар саны – 3-тен аспайды. Комиссия ұсынылған материалдар мен білім алушының жауаптары негізінде қорғалғаны үшін баға қояды.
 1. Қашықтықтан оқыту аясында кешенді емтихандарды қабылдау түрлері:
  • Ауызша онлайн емтихан – емтихан алушы мен білім алушы Miras.app оқу платформасының "Чат" бөліміне шығу арқылы іске асырылады. Емтихан жазбасы 12 ай бойы сақталады. Камераның техникалық сәйкессіздігі кезінде аудио жазбаны сақтауға жол беріледі. Техникалық проблемалар туындаған жағдайда, білім алушы жазбаша сұрақтар қояды. Мұндай жағдайда комиссия мүшелерінің мәселелерін техникалық хатшы айтады. Білім алушы ауызша немесе жазбаша жауап береді. Кешенді емтихан процесі үзілген жағдайда білім алушы оны жалғастыру туралы қолдаухатпен дереу техникалық хатшыға жүгінеді. Комиссия кешенді емтиханды қайта бастау немесе тоқтату туралы шешім қабылдайды.
  • Қашықтағы тестілеу - Miras.app негізінде жүргізіледі Тестілеуді өткізу күні мен уақытын білім алушы тесттік бақылауды тапсырудың рұқсат етілген мерзімін, оны өз кезегінде университеттен анықтайды. Тестілеу мәселелері мен ұзақтығы білім алушылардың білімін бағалау туралы ережемен айқындалады. Барлық тестілеу процедурасы емтихан тапсыру жүргізілетін ұялы құрылғының бейнесіне тіркеледі. Бейне жазу адал тапсыруға, сондай-ақ оқытушы мен тест орталығының қызметкерлері тарапынан тестіленушінің жеке басын растаудан өтеді. Жазба 12 ай сақталады. Емтиханды әділетсіз тапсыру факторы анықталған жағдайда нәтиже жойылады, емтихан үшін F бағасы қойылады.
 2. Рецензенттен және білім алушының ғылыми жетекшісінен бітіру жұмысына Рецензия және рұқсат беру сканерленген құжат немесе білім алушының аты-жөні, бітіру жұмысының тақырыбы және тікелей қорытынды көрсетілген электрондық хат түрінде ұсынылуы мүмкін.
 3. Бітіру жұмыстарының электрондық нұсқалары және олардың қосымшалары (презентациялар, эссе, комиссия сұрақтарына жауап парақтары), плагиат мәніне жазбаша жұмысты тексеру нәтижелері туралы анықтамалар, рецензиялар және қорғауға рұқсат беру туралы шешім Miras.app-тың тиісті бөлімінде сақталады,сақтау ұзақтығы ЖОО-ның ішкі ережелерімен реттеледі.
 4. Онлайн прокторинг келесі кезеңдерде іске асырылады:
7.1.            Бағалаудың барлық рәсімдері Miras App базасында іске асырылады. Барлық қатысушылар-қызметкерлер мен білім алушылар өздерінің  жеке басын куәландырады, жүйеге өз логиндері арқылы кіреді.7.2.            Білім алушының жеке басын сәйкестендіру емтихан қорғау басталар алдында, сондай-ақ қорғаныс  емтихан өткізілгеннен кейін білім алушының жеке ісінде орналасқан бейне жазба мен жеке куәлігінің көшірмесін салыстыру арқылы жүргізіледі.;7.3.            Басқа адамдардың, бөгде шуылдардың, байланыс құралдарының, көзбен шолу кеңестерінің (шпаргалкалардың) және басқа да теріс пиғылды тапсырудың көріністерінің болуы мәніне бейне жазбаларды тексеру.7.4.            Қорытынды аттестаттауды ұйымдастыру шеңберінде емтихан тапсыру / бітіру жұмысын қорғау алдында білім алушы емтихан тапсыру/ жұмысты қорғау жүргізілетін үй-жайды көрсетеді. Бөтен заттар табылған жағдайда білім алушы оларды үй-жайдан шығарады. Бас тартқан жағдайда қорғау тоқтатылады, комиссия өз шешімімен қорытынды аттестаттауды тоқтата тұрады немесе тоқтатады.
 1. Апелляция рәсімі ЖОО ережелерімен реттеледі. Апелляция техникалық байланыс құралдары арқылы жүргізіледі. Апелляция мәселелері бойынша өтініштерді қабылдау Miras App жүйесінде қабылданады, аттестаттау өткізілгеннен кейін 2 жұмыс күні ішінде немесе ЖОО-ның электрондық поштасына жіберіледі, хаттама білім алушыға және аттестаттау комиссиясының мүшелеріне электрондық байланыс құралдары арқылы жіберіледі.
 2. Қорытынды аттестаттауды өткізу нәтижелері негізінде Комиссия төрағасы Аттестаттау комиссиясының жұмысы туралы есеп дайындайды.
Қорғау нысанын өзгерту үшін сіз СҚКО-на немесе жетекшіге хабарласып, қорғауды офлайн форматына ауыстыру туралы өтініш жазуыңыз керек. Өтініш Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. поштасына жіберілуі керек.